دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 16، بهمن 1397 
آینده پژوهش‏های مدیریت ورزشی در دانشگاه‏های کشور

صفحه 56-68

10.22124/jsmd.2019.3252

حسین عبدالملکی؛ فاطمه حیدری؛ محبوبه اللهیاری؛ سید بهادر زکی‌زاده