• مقالات ارسال‌شده باید پژوهشی (Original article) یا مروری (Review) باشند.
 • مقالۀ مروری، فقط از پژوهشگران مجرّب و مسلّط به موضوع مقاله پذیرفته می‌شود.
 • مقاله باید از طریق پایگاه اینترنتی نشریه ارسال شود و نباید برای چاپ به نشریۀ دیگری ارسال یا قبلاً چاپ شده باشد. ارسال هم‌زمان مقاله به سایر مجلات نیز مجاز نیست.
 • ارسال فرم تکمیل‌شدۀ درخواست چاپ و تعهّدنامه به همراه مقاله الزامی است (فرم درخواست چاپ در نشانی پایگاه اینترنتی نشریه موجود است).
 • مقالات دریافتی به وسیلۀ دو تا سه داور بررسی می‌شود و نتایج داوری به صورت کتبی به نویسندۀ مسئول (ارسال‌کنندۀ مقاله) اعلام خواهد شد.
 • مهلت ارسال مقالۀ اصلاح‌شده پس از وصول نظر داوران حداکثر دو ماه است.
 • نشریه هیچ‌گونه تعهّدی نسبت به چاپ یا استرداد مقالات دریافتی ندارد.
 • اگر مقاله پیش از ارسال به نشریه، در همایش و مجامع علمی دیگری ارائه شده است، موضوع باید با ذکر تاریخ ارائه و مشخّصات کامل همایش اعلام شود.
 • صحّت علمی مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده یا نویسندگان مقاله است و نشریه در این زمینه مسئولیتی ندارد.
 • در صورت درخواست سردبیر یا داوران نشریه، ارسال برخی از مدارک و مستندات مقاله مانند پرسشنامه، مجوّز، معرّفی‌نامه و ... ضروری است.
 • مقاله باید به زبان فارسی رایج در نشریات علمی و به نثر روان نوشته شده باشد. ضمناً نشریه در ویرایش مقالات پذیرفته‌شده آزاد است. پیشنهاد می‌شود که مقاله، قبل از ارسال، به وسیلۀ یکی از کارشناسان ادبی مورد نظر نویسنده ویرایش شود.
 • رعایت دستور خطّ فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی الزامی است.
 •  اگر مقاله بر اساس دستورالعمل این نشریه تنظیم نشده باشد، سردبیر نشریه مجاز است بدون بررسی داوران، مقاله را برای تنظیم مجدّد عودت دهد.
 • نشریه هیچ مسئولیتی را در قبال تأخیر انتشار مقاله -که به دلیل عدم رعایت این راهنما ایجاد شود- بر عهده نخواهد گرفت.