دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، خرداد 1397 
تحلیل روند نابرابری توسعۀ ورزش قهرمانی در استان‌های ایران

صفحه 29-49

10.22124/jsmd.2018.3094

مینا ملائی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مجید یاسوری؛ محمد جوادی پور