دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار 1397 
3. تحلیل روند نابرابری توسعۀ ورزش قهرمانی در استان‌های ایران

صفحه 29-49

مینا ملائی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مجید یاسوری؛ محمد جوادی پور


4. تدوین مدل معادلات ساختاری تفکر راهبردی و چابکی سازمانی در فدراسیون های منتخب ورزشی

صفحه 52-65

غلامرضا شعبانی بهار؛ حمید رضا مقصودی؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری


5. طراحی و تدوین مدل قابلیت های بازاریابی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 68-85

کریم زهره وندیان؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی؛ مجتبی امیری


6. طراحی مدل تمایل بازگشت رفتاری گردشگران ورزش‌های بومی و سنتی بر اساس قابلیت-های اکوتوریسمی

صفحه 88-108

حمیدرضا قزلسفلو؛ محمد حسین رضوی؛ معصومه کلاته سفیری؛ نوشین اصفهانی