مطالعه اثربخشی برند انسانی در ورزش استان اردبیل (مطالعه موردی: علی دایی و حسین رضازاده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مشکین شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، مشکین شهر، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برند انسانی علی دایی و حسین رضازاده در ورزش استان اردبیل بود.
روش‌شناسی: جامعه آماری پژوهش تمامی مربیان، ورزشکاران، و داوران دارای بیمه ورزشی در استان اردبیل بودند که تعداد کل حجم نمونه (25000) نفر بودند و نمونه آماری بر اساس جدول نمونه­گیری مورگان به صورت تصادفی، تعداد 375 نفر در نظر گرفته شد. از پرسشنامه محقق‏ساخته اثربخشی برند ورزشی انسانی جهت گردآوری اطلاعات استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون­های کالموگروف اسمیرنوف، ویلکاکسون و فریدمن و نرم افزار آماری 22SPSS استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد مختلف اثربخشی برند انسانی علی دایی، تفاوت معنی­داری وجود دارد و ترتیب تاثیرگذاری هر یک از این ابعاد به ترتیب شامل اثربخشی ورزشی، اثربخشی فرهنگی، اثربخشی اجتماعی، اثربخشی سیاسی و اثربخشی اقتصادی بود. همچنین نتایج نشان داد که بین ابعاد مختلف اثربخشی برند انسانی حسین رضازاده، تفاوت معنی­داری وجود دارد و ترتیب تاثیرگذاری هر یک از این ابعاد به ترتیب شامل اثربخشی ورزشی، اثربخشی فرهنگی، اثربخشی سیاسی، اثربخشی اقتصادی، و اثربخشی اجتماعی بود. به طورکلی در تمامی ابعاد اثربخشی برند انسانی علی دایی نسبت به حسین رضازاده به طور معنی­داری بیشتر بود.
نتیجه‌گیری: در کل یافته­های پژوهش نشان داد که برند انسانی علی دایی و حسین رضازاده در ابعاد ورزشی و فرهنگی تاثیرگذاری بیشتری دارد و در این بین تاثیرگذاری برند علی دایی بیشتر بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Effectivenessof Human Brand on Sport in Ardabil Province (Case Study: Ali Daei and Hossein Rezazadeh)

نویسندگان [English]

 • Masoud Imanzadeh 1
 • Mehrdad Moharramzadeh 2
 • mahdi pashaie 3
2 university of mohagheghe ardebili
چکیده [English]

Objective: The purpose of present study was investigation of effectiveness of human brand of Ali Daei and Hossein Rezazadeh in Ardebil province.
Methodology: Statistical Community of study included all entire of coaches, athletes, and referees that had sport insurance in Ardabil Province (N=25000), and statistical sample based on Morgan table were considered 375 person randomly. Data were collected with sport human brand researcher made questionnaire that evaluates amount of effectiveness of of human brand of Ali Daei and Hossein Rezazadeh with 25 questions and 5 subscales include cultural, social, economical, political, and sport domains. Internal consistency of questionnaire were analysed with alpha cronbach 0.88. Data were analysed with one sample kolmogorov smirnov, Wilcoxon, and Friedman tests in significant lower than 0.05.
Results: Results showed that there were significant differences between dimensions of effectiveness of Ali Daei human brand, and they were respectively included sport, cultural, social, political and economical effectiveness. Also results showed that there were significant differences between dimensions of effectiveness of Hossein Rezazadeh human brand, and they were respectively included sport, cultural, political, economical, social, and effectiveness Finaly results showed that Ali Daei were more effectiveness than Hossein Rezazasdeh in whole dimensions of brand effectiveness.
Conclusion: In whole results supported the notion that Ali Daei and Hossein Rezazadeh were more effective in sport and cultural dimension, and Ali Daei human brand was better
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Brand
 • Effectiveness
 • Ali Daei
 • Hossein Rezazadeh
 • بهنام، محسن؛ سیدعامری، میرحسن؛ فصیح، نرگس؛ خرمی، لیلا (1393). تأثیر اعتبار برند بر نیات رفتاری مشتریان محصولات ورزشی، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 10(1)، ص 179-186 .
 • حمیدی­زاده، محمدرضا، حاجی کریمی، عباسعلی.، بابائی، محمدعلی.، جلالی، سید مهدی، 1389، ا لگوی ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری. چشم انداز مدیریت بازرگانی. شماره 4.
 •  جلال­زاده، سیدرضا . اختیاری ، مهناز ؛ «ارزش نشان تجاری در صنعت بانکداری». اولین کنفرانس بین‌المللی بازاریابی خدمات بانکی، تهران22 -21  آذر 1388 .
 • پرهیزگار، محمد مهدی؛ ابراهیمی عابد، محدثه (1391). بررسی تأثیر ابعاد ارزش ویژه نام تجاری از دید مصرف کننده. بررسی‌های بازرگانی. شماره 53، ص 71-61.
 • جلالی فراهانی، مجید (1392). تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در خدمات ورزشی. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(2): 11-20.
 • حبیبی ساروی، خدیجه (1395). تأثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتریان ورزشی شهر ساری. پایان نامه کارشناسی ارشد بازاریابی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
 • حسینی، سید محمود؛ ابوالفضلی، سید ابوالفضل؛ رحیمی هلری، محمد (1388). بررسی تأثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر پاسخ مصرف کننده. چشم انداز مدیریت. 32، 28-9.
 • دعایی، حبیب ا...؛ فرزانه، ژاله (1389). مقایسه تطبیقی نگرش مشتریان به برندهای جهانی پوشاک (مورد مطالعه مقایسه برندهای محلی ایران، کره و ژاپن). فصل­نامه بررسی‌های بازرگانی، شماره 42، مرداد و شهریور 1389.
 • رنجبریان، بهرام؛ محمودی، ادریس؛ قاسمی، افشین (1391). بررسی تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری. مجله مدیریت بازار یابی. 8(1): ص 63-74.
 • علیزاده، ابوالفضل (1389). عوامل موثر بر وفاداری هواداران به برند باشگاه­های پرطرفدار لیگ حرفه­ای فوتبال ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت، دانشگاه تهران.
 • فاطمی، سیده فریبا (1395). رابطه بین ارزش ویژه برند ورزشی و تمایل به تغییر برند در محصولات ورزشی ایرانی (مطالعه موردی استان مازندران). پایان نامه کارشناسی ارشد بازاریابی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
 • کرباسی­ور، علیرضا؛ یاردل، سعید (1390). ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری و عوامل موثر بر آن از دیدگاه مصرف کننده(ارائه الگوی تحلیلی). فصلنامه مدیریت، سال هشتم، 8(21): ص 14-29.
 • نصیری پور، اشکان؛ گوهری، محمود رضا؛ نفیسی، ابوالفضل (1389). رابطه برند سازی و شاخص‌های عملکردی. مجله مدیریت سلامت، 13(41): ص 20-15.
  • Ø Aaker, D.A. (1991). Managing brand equity: capitalizing on the value of a brand name. New York: The Free Press. Pp: 38.
  • Ø Bornmark, H., Goransson, A., Svensson, C. (2005). A study to indicate the importance of brand awareness in brand choice, Bachelor Dissertation, International Business Program.
  • Ø Doostar, M., Kazemi Iman Abadi, M., Kazemi Iman Abadi, R., 2012, Impact of Brand Equity on Purchase Decision of Final Consumer Focusing on Products with Low Mental Conflict,  Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(10), 10137-10144.
  • Ø Geuens, M., Weijters, B., & De Wulf, K. (2009). A New Measure of Brand Personality. International Journal of Research in Marketing, 26(2), 97-107.
  • Ø Goi, M. (2013). Brand Identity, Brand Equity and Performance, Proceedings of 3rd Asia-Pacific Business Research Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, ISBN: 978-1-922069-19-1.
  • Ø Haghighi, M., Afrasiabi, N., Moetamedzadeh, H. (2013). Analysis and Prediction of How Advertisement Influences Brand Equity Using New Methods of Artificial Intelligence: A Case Study on Branches of Pasargad Bank in Tehran, Iran, Global Journal of Science, Engineering and Technology, 5, 134-141.
  • Ø Heidarzadeh, K., Asadollahi, A. (2012). Investigating the Effect of Brand Equity and Brand Preference on Purchase Intention, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 4(10), 1414-1423.
  • Ø Kapferer, J.N. (1997). Strategic Brand Management, Great Britain, Kogan Page, London, UK.
  • Ø Kharazmi, E., Forghani Ozrudi, M.B., Amani, H. (2015). Survey of Determine of Basic Factors Athletes Loyalty Level of National Teams on Sports Brands and Clothes. Sport Management Review, 6(6), 31-46. (Persian).
  • Ø Khasawneh, K., Hasouneh, A. (2010). The Effect of Familiar Brand Names on Consumer Behaviour: A Jordanian Perspective, International Research Journal of Finance and Economics, 43, 1450-2887.
  • Ø Lau, M., Chang, M., Moon, K., Liu, W. (2006). The brand loyalty of sportswear in   Hong Kong, Journal of Textile and Aparel, Technology and Management.
  • Ø Lekprayura, S. (2012) Brand Equity and Factors Affecting Consumer’s Purchase Intention towards Luxury Brands in Bangkok Metropolitan Area.
  • Ø Pouromid, B., Iranzadeh, S. (2012). The Evaluation of the Factors Affects on the Brand Equity of Pars Khazar Household Appliances Based on the Vision of Female Consumers, Middle-East Journal of Scientific Research, 12(8), 1050-1055.
  • Ø Rajput, N., Kesharwani, S., Khanna, A. (2012). Consumers Attitude towards Branded Apparels: Gender Perspective, International Journal of Marketing Studies, 4(2), 1-15.
  • Ø Santos, V., Leticia, M., Del Río, L., Belén, A., Suárez-Álvarez, L., Díaz-Martín, A.M. (2013). The brand management system and service firm competitiveness. Journal of Business Research, 66(2), 148-157.
  • Ø Shah, R.B. (2012). An empirical study on factors influencing brand equity towards laptop brands: sem approach, nternational Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, 1(93), 1-15.
  • Ø Taghipourian, M. (2013). Evaluation and prioritization of brand equity dimensions from customer viewpoint in banking industrial. Interdisciplinary journal of contemporary research in business, 4(9), 1-15.
  • Ø Taleghani, M., Taghizadeh, M. (2012). Assessment of Gender Differences in Brand Loyalty of Sportswear Consumers, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(3), 2138-2144.
  • Ø Tapar, A. (2013). Advertising Strategies for Brand Extensions, International Journal of Applied Research and Studies, 2(4), 2278-9480.
  • Ø Wood, L.M. (2004). Dimensions of brand purchasing behavior: consumer in the 18-24 age groups. Journal of Consumer Behaviour, 4(1), 9-24.