طراحی الگوی درآمدزایی باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید رجایی قزوین

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر، طراحی الگوی درآمدزایی باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق حاضر، آمیخته اکتشافی بود. جامعه­ی آماری تحقیق حاضر در مطالعه کمی و کیفی شامل کلیه نخبگان آگاه در صنعت فوتبال بود. در بخش کیفی از نمونه‌گیری هدفمند طبقه‌ای و در بخش کمی از نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات در بخش کمی، شامل پرسشنامه محقق‌ساخته بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق حاضر از روش‌های تحلیل محتوا در جهت بررسی مصاحبه‌ها و از روش معادلات ساختاری در جهت بررسی مدل تحقیق استفاده شد. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق حاضر در غالب نرم افزار SPSS نسخه 22 و نرم افزار PLS انجام گردید.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد فعالیت تجاری، هواداران، رسانه، تبلیغات، درآمد‌ روز مسابقه، سایر و حامیان مالی به ترتیب با ضرایب تاثیر: 352/0، 189/0، 178/0، 169/0، 146/0، 138/0 و 137/0 می‌تواند مهم‏ترین منبع درآمدزایی باشگاه‌های فوتبال کشور باشد.
نتیجه‌گیری: باشگاه‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین بازاریابی و منابع مختلف درآمدزایی نظیر: فعالیت‌‌های تجاری، هواداران، حق پخش رسانه‌ای، تبلیغات، درآمد روز مسابقه، حامیان مالی و سایر منابع، به منظور تامین نیازهای مالی، توسعه باشگاه‌ و جهت حضور قدرتمند در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، استفاده کنند.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Revenue Model for Iranian Professional Football Clubs

نویسندگان [English]

 • mostafa soltani 1
 • Gholam Ali Kargar 2
 • sara keshkar 2
 • Farzad Ghafori 2
چکیده [English]

Objective: The purpose of present study was designing the revenue model for iranian professional football clubs.
Methodology: The method of this study was exploratory mixed. The population of qualitative and quantitative research in this study were all of the football industry elite. Sampling in qualitative part of this study was targeted stratified and in quantitative part was targeted. The instrument used to collect data in this study was a researcher made questionnaire. Content analysis was used to analyze interviews with experts and structural equation model to evaluate the model. All the present data analysis with using SPSS version 22 and software PLS was performed.
Results: The results showed that commercial, fans, media, advertising, match day revenue, others and financial sponsors with path coefficients: 0.352, 0.189, 0.178, 0.169, 0.146, 0.138 and 0.137 could be the most important sources of revenue for iranian football clubs.
Conclusion: Clubs can use new marketing techniques and various sources of revenue, such as: commercial, fans, media rights, advertising, match day revenue, financial sponsors and other resources, to meet the financial needs, develop clubs and have strong presence in the domestic and international arena.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Revenue
 • professional Club
 • football
 • اتقیا، ناهید (1391). بررسی و شناسایی برخی عوامل موثر بر توسعه بازاریابی ورزش بانوان استان آذربایجان غربی، فصلنامه علمی تحقیقی مدیریت بهره‌وری، دوره 6، شماره 20، صص: 144 – 127.
 • الهی، علیرضا؛ سجادی، نصرالله؛ خبیری، محمد و ابریشمی، حمید (1388). موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 1، صص: 202-189.
 • ایزدی، بهزاد؛ احسانی، محمد؛ کوزه‌چیان، هاشم و تجاری، فرشاد (1393). بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ارتباط با هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران، مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 6، شماره 5، صص: 110 – 89.
 • بازرگان هرندی، عباس (1387). روش تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت، دانش مدیریت، سال 21، شماره 81، صص: 36 – 19.
 • ترابی، تقی؛ قربانی، مهسا و باقری، میثم (1394). روش‌های نوین تأمین مالی باشگاه‌های فوتبال در کشورهای توسعه یافته و بررسی تطبیقی آن با کشورهای در حال توسعه، فصلنامه علمی تحقیقی دانش سرمایه گذاری، سال چهارم، شماره 13، صص: 231 -217.
 • سازمان لیگ برتر فوتبال ایران (1391). چشم انداز فوتبال، شماره 2، شماره پیاپی 18، نشریه رسمی سازمان لیگ برتر فوتبال ایران.
 • رجبی، مالک؛ سلطان حسینی، محمد؛ رضوی، محمد حسین و حسینی، سید عماد (1391). نقش رسانه‌ها و تماشاگران ورزشی در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی، مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 4، شماره 13، صص: 105 – 93.
 • عیدی، حسین و یوسفی، بهرام (1393). بررسی منابع درآمدزایی فوتبال روز دنیا و مقایسه آن با فوتبال باشگاهی در ایران، نشریه بازاریابی ایران، 5،  صص:17-1.
 • قیامی راد، امیر و محرم زاده، مهرداد (1386). مقایسه تطبیقی روش‌های درآمدزایی فدراسیون کاراته کشورهای ایران و ژاپن، تحقیق در علوم ورزشی، شماره 17، صص: 100 -89.
  • Ø Barajas, A. (2007). Economic impact of support in Spanish professional football, International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 8 (3): 78-83.
  • Ø Deloitte analysis (2017). Planet football, Football money leagu, Sport Business Group.www.deloitte.com/drt/Press – release.
  • Ø Dima, T (2015). The Business Model of European Football Club Competitions,       Procedia Economics and Finance, 23: 1245-1252.
  • Ø Hudsond, W., & Boewadtj, M (2003). Sport and adventure tourism, Binghamton, NY: the howrth press, New York, 7: 103-150.
  • Ø Keshock, M (2004). The effect of economic impact information on the attitudes of potential sports sponsors operating in mid-size and small college communities, unpublished doctoral degree dissertation, department of sport Management, Recreation Management and Physical Education, Florida State University.
  • Ø Mnzava, Bernard (2012). Financial plight in English premiership football: An impact of recent global recession, University of Leeds Pecvnia Monográfico, 179-191.
  • Ø Morrow, S (1999). The new business of football: Accountability and finance in football, 21-29.
  • Ø Roşca, V (2014). Web interfaces for e-CRM in sports: Evidence from Romanian Football, Management & Marketing, Challenges for the Knowledge Society, 9(1): 115 – 128.
  • Ø Sheranne, S., & Tyler, D (2012). Lessons for sponsor activation andevent management, Olympic marketing facts file.
  • Ø Strelize, B (2005). Relationship in Sport Sponsorship: A marketing perspective, faculty of management, university of Johannesburg.
  • Ø Tomilnson, K (2010). Major players in the field of sport marketing, corporate governance: An international review, 13(4): 517-531.