آینده پژوهش‏های مدیریت ورزشی در دانشگاه‏های کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 عضو هیات علمی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف: امروزه آینده‏نگاری به عنوان یک ابزار تحلیلی-چشم‏اندازی متمایز، توسعه پیدا کرده است. این ابزار، آینده­های محتمل از رشته­های مختلف را مورد توجه قرار می­دهد و بدین ترتیب به فرآیندهای تصمیم‏گیری در سطوح مختلف کمک می­نماید. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، شناسایی دستاوردهای حال حاضر پژوهش‏های مدیریت ورزشی، حوزه‏های تاثیرگذار بر آینده و ارائه تاکتیک‏های مناسب برای دستیابی به آینده‏ای ایده‏آل بود.
روش‏شناسی: این پژوهش از نوع تحقیقات کمی–کیفی بود. روش جمع‏آوری داده‏ها شامل مطالعات کتابخانه‏ای و روش دلفی بود. تعداد 11 تن از اساتید و نخبگان مدیریت ورزشی اعضای گروه روش دلفی این پژوهش را تشکیل دادند.
یافته‏‌ها: با جمع‏بندی نظرات متخصصین، 16 جنبه در مورد وضعیت حال حاضر پژوهش‏های مدیریت ورزشی بدست آمد که تفاوت بین اهمیت و موفقیت دستیابی به آنها با استفاده از آزمون تی همبسته مورد سنجش قرار گرفت که کلیه 16 جنبه­ مطالعات مدیریت ورزشی با موفقیت کم و میزان اهمیت زیاد ارزیابی شدند و تفاوت معنی‏داری بین موفقیت و اهمیت آنها بدست آمد. همچنین 11 حوزه موثر بر آینده ایده‏آل پژوهش‏های مدیریت ورزشی بدست آمد که در ادامه 12 تاکتیک برای تحقق آینده ایده‏آل معرفی گردید.
نتیجه‏گیری: برخی از اعضای گروه تحقیق معتقد بودند که رشته مدیریت ورزشی تنها در مسائل تئوریک در ورزش قابل استفاده است در حالی‏که برخی دیگر معتقند مدیریت ورزشی می‏تواند یک تئوری منحصر به فرد را ایجاد کند و در مسائل عملی نیز قابل اجراست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future of sport management researches in Iran’s Universities

نویسندگان [English]

 • Hossein Abdolmaleki 1
 • Fatemeh Heidari 2
 • Mahboubeh Allahyari 3
 • Seyed Bahador Zakizadeh 4
چکیده [English]

Objective: nowadays, future study has been developed as a distinctive vision analytical tool. This tool, consider the possible future of different disciplines, thus help decision-making processes at different levels. Purpose of this study was identified of current achievements of sport management reviews, factors that affect future of this field and present appropriate tactics for an ideal future.
Methodology:This study was quantitative and qualitative. Method of data collection includes library research and the Delphi method. 11 professors of sports management with a futuristic vision formed the panel members. According to experts, 16 aspect of current state of sport management identified.
Results: Research showed that the difference between importance and success in all 16 aspects of sport management studies was evaluated little success and the amount of high importance and there was significant difference found between success and their importance.
Conclusion: The 11 areas which affect future of sport management were achieved and to achieve the ideal future was introduced 12 Tactics

کلیدواژه‌ها [English]

 • future study
 • sport management
 • Delphi
 • trends analysis
 • سلامی، رضا. خانی، مرتضی. صفاری، علی (1391) بررسی تأثیر آینده پژوهی در حوزه تحقیقات ناجا. دو فصلنامه توسعه تکنولوژی. 19. صص: 73-88.
 • رمضانی نژاد، رحیم. اندام، رضا. بنار، نوشین، میرکاظمی، سیده عذرا (1389) مدیریت پیشرفته در ورزش. انتشارات دانشگاه گیلان.
 • شعبانی، عباس. رضایی صوفی، مرتضی و فراهانی، ابوالفضل (1393) مطالعه چالش‌های موجود در بخش‌های چهارگانه ورزش کشور (مطالعه دلفی). پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی. 4(8). صص: 65-79.
 • عباسی شاهکوه، کلثوم. سلطانی دلگشا، محمد. واحدیان، افسانه. عبدالهی، علی (1387) ارائه چارچوب فرآیندی برای آینده­نگاری مبتنی بر روش فرا ترکیبی. فصلنامه علوم مدیریت ایران. 3(11). صص: 27-42.
 • قدیری، روح اله (1384) شناسایی و دسته بندی متغیرهای مرتبط با آینده نگاری علم و تکنولوژی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی. دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
  • Ø Abdolmaleki H, Mirzazadeh Z, Heidari F. (2015). The future of human resources in sport organizations with scenario making, the Case study: Developing country of Iran. International Journal of Research in Management. 6(5). 41-52.
  • Ø Astley, W.G., & Zammuto, R.F. (1992). Organization Science, Managers, and Language Games.
  • Ø Organization Science, 3, 443-460.
  • Ø Dalkey, N.C. (1969). An Experimental Study of Group Opinion: The Delphi Method. Futures, 2(3), 27-37.
  • Ø Dalkey, N., Brown, B., & Cochran, S. (1970). Use of Self-Ratings to Improve Group Estimates: Experimental Evaluation of Delphi Procedures. Technological Forecasting and Social Change, 1, 283-291.
  • Ø Dietz, T. (1987). Methods for Analyzing Data from Delphi Panels: Some Evidence from a Forecasting Study. Technological Forecasting and Social Change, 31, 79-85.
  • Ø Elsbach, K.D., Sutton, R.I., & Whetten, D.A. (1999). Perspectives on Developing Management Theory, Circa 1999: Moving From Shrill Monologues to (Relatively) Tame Dialogues. Academy Of Management Review. 24. 627-633.
  • Ø Emery, Paul (2010) Past, Present, and Future Major Sport Event Management Practice: The Practitioner Perspective. Sport Management Review. 13. 158–170.
  • Ø Erffmeyer, R.C., Erffmeyer, C.S., & Lane, I.M. (1986). The Delphi Technique: An Empirical Evaluation of the Optimal Number of Rounds. Group and Organization Studies. 11. 120-128.
  • Ø Hale, B.D., & Danish, S.J. (1999). Putting the Accreditation Cart before the AAASP Horse: A Reply to Siva Conroy and Zizzi. Journal of Applied Sport Psychology, 11, 321-328.
  • Ø Martino, J. (1983). Technological Forecasting For Decision Making (2nd Ed.). New York: Elsevier.
  • Ø Mccloskey, D.N. (1998). The Rhetoric of Economics (2nd Ed.). Madison: University Of Wisconsin Press.
  • Ø Parks, J.B., & Olafson, G.A. (1987). Sport Management and a New Journal. Journal of Sport Management, 1, 1-3.
  • Ø Parks, J.B., Shewokis, P.A., & Costa, C. A. (1999). Using Statistical Power Analysis in Sport Management Research. Journal of Sport Management, 13, 139-147.
  • Ø Pfeffer, J. (1993). Barriers to the Advance of Organizational Science: Paradigm Development as A Dependent Variable. Academy Of Management Review, 18, 599-620.
  • Ø Slack, T. (1998). Is There Anything Unique About Sport Management? European Journal for Sport Management, 5(2). 21-29.
  • Ø Ulrich, W. (2001). The Quest for Competence In Systemic Research And Practice. Systems Research and Behavioral Science, 18(1), 3-28.
  • Ø Unbehaun, Wiebke. Probstl, Ulrike & Haider, Wolfgang. (2008) Trends in Winter Sport Tourism: Challenges for the Future. Tourism Review.  63 (1).  36-47.
  • Ø Zyman, S. (1999). The End of Marketing As We Know It. New York: Harper Business.