تحلیل عوامل موثر بر کسب کرسی های بین المللی ورزش توسط نمایندگان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بر کسب کرسی‏های بین‏المللی ورزشی توسط نمایندگان ایران بود.
روش‏شناسی: جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاه­ها، مدیران، ورزشکاران و نمایندگان صاحب کرسی ورزش که در زمینه کرسی‏های بین‏المللی، دانش و تجربه لازم را داشتند (495N=). در بخش کیفی پژوهش 25 نفر به طور هدفمند و در بخش کمی بر مبنای جدول مورگان 220 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست‏یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 55 سوالی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید20 تن ازمتخصصان مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عامل تاییدی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 83/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده‏ها از روش آماری توصیفی و استنباطی از جمله KMO، بارتلت و تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد و فریدمن با کمک دو نرم افزار AMOS و SPSS استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد به ترتیب اولویت شش عامل اجتماعی و فرهنگی، مدیریتی، ارتباطی، اقتصادی، حرفه ای و شغلی، سیاسی به عنوان مولفه‏های موثر در کسب کرسی‏های بین‏المللی ورزشی نقش دارند.
نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‏شودسازمان‏ها و مدیران ارشد ورزش از تمام این عوامل موثر و اساسی برای کسب کرسی‏های بین‏المللی استفاده کنند و در جهت حفظ و تقویت این عوامل تلاش کنند و با تدوین برنامه بلندمدت، کسب کرسی‏های بین‏المللی ورزش را به عنوان یکی از استراتژی‏های مهم در ورزش مدنظر قرار دهند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting the international sports seats by the representatives of Iran

نویسندگان [English]

 • Loghman Keshavarz 1
 • Abolfazl afarahani 2
 • bahram bahramipoor 3
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to Analysis of Factors Affecting the international sports seats by the representatives of Iran.                                      
  Methodology: The statistical population of this study included all of  the faculty members, administrators, athletes and representatives of the sports seats in the context of international seats, had the necessary knowledge and experience(n=495).In the qualitative phase, 25 individuals were selected purposefully and in quantitative phase , a sample of 220 people was chosen based on Morgan table. The instrument was a 55-item structured questionnaire to achieve the objectives of the study. The validity of the content and formal questionnaire was confirmed by 20 experts of sports management and its structural validity was confirmed by confirmatory factor analysis. Its reliability was studied in a pilot study with 30 subjects and calculated as 0/83.For data analysis the descriptive statistic and inferential statistics methods including KMO, Bartlett exploratory factor analysis with orthogonal rotation and Friedman by application of AMOS software SPSS software were used.             
Results:The Research results showed that there are 6 factors in order of priority such as social and  cultural factors, administrative,  communicative , economical , professional and occupational, political as effective components contained within international sport seats are involved.                                                        
Conclusion:It is suggested that organizations and senior executives of sport use all these effective and fundamental factors for gaining international seats and work to preserve and strengthen these factors, and by establishing a long-term plan, the acquisition of international sport seats as one Consider important strategies in sport.
 
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Representative
 • International seats
 • Sport
 • International relations
 • احمدی مجد،حمیرا ؛ شاه رضایی، فاطمه؛ کلوری، مریم وجلالی، ازاده(1388). اعضای ایرانی مجامع بین‌المللی ورزشی در سایتwww.peonews.com
 • اخوان کاظمی، مسعود( 1378). ورزش و سیاست بین‌المللی، فصلنامه المپیک، سال هفتم، شماره 1و2 (پیایی13)، بهار وتابستان، صص15- 32.
 • اسدی، حسن؛ پورنقی، امین؛ اصفهانی، نوشین وزیتونلی، حمید(1389). مطالعه ابعاد مختلف امنیت در گردشگری ورزشی ایران، فصلنامه مطالعات گردشگری، شماره13، صص 48- 63.
 • اصغری ثانی،حسین(1391). نقش عوامل نرم افزاری در تحول منزلت ملی قطر( 1995-2011)، پایان نامه کارشناسی ارشددر رشته علوم سیاسی گرایش روابط بین‌الملل، دانشکده علوم اداری واقتصادی فردوسی مشهد، گروه علوم سیاسی.
 • پیغمبری، احسان. (1393).طراحی مدل ارزیابی عملکرد مربیان تیم‌های ملی فدراسیون ووشو ج.ا.ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • توفیقی،امید. (1390).گروه ورزش خبرگزاری جام جم،پنجشنبه 15/10/1390،شماره خبر10080065197 در سایت:http://jamejamonline.ir/sport/671145522913982611
 • التیامی نیا،رضا وعزیزابادی، مهدی(1394). نقش تبعی و تسریع کنندة ورزش در فراهم کردن شرایط صلح در بین دولت‌ها، فصلنامه سیاسی بین‌المللی دانشگاه آزاد شهر رضا، شماره22، صص149-179.
 • حسینی، سید امیر(1388). ورزش و دیپلماسی عمومی، سایت خبر مجلس جمهوری اسلامی ایران در سایت:
 • http://www.fraction.ir/tabid/56/articleType/ArticleView/articleId/29/.aspx
 • حسینی، سید امیر(1393). مقاله ورزش و دیپلماسی،خبرگزاری مجلس شورای اسلامی درسایت:          https://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=79762
 • حمیدی، مهرزاد؛ رضوی، محمد حسین و امیر نژاد، سعید (1389).تبیین استراتژی گردشگری ورزش کشور،پژوهش نامه علوم ورزشی، سال ششم ، شماره12، صص51-68.
 • خندان نعمتی،کارولین(1390). راهکارهای کسب کرسی‌های مؤثر در سازمان‌های بین‌المللی ورزشی از دیدگاه متخصصان و صاحب‌نظران، پایان نامه کارشناسی ارشد، گرایش مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی پردیس دانشگاه تهران.
 • دوستی، مرتضی(1390). تبیین و تحلیل علل و پیامدهای ورود سیاسیون به ورزش ایران ،رساله برای دریافت درجه دکتری.
 • دهقان قهفرخی، امین(1389). ارزیابی عملکرد مربیان تیم‌های ملی والیبال با استفاده از بازخورد 360 درجه، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران، صص83-85.
 • عیدی، حسین؛ یوسفی،بهرام؛ سجادی نصرالله؛ ملک اخلاق،اسماعیل و رمضانی نژاد،رحیم (1390) .طراحی مدل اثر بخشی سازمانی فدراسیون‌های ورزشی ایران بر اساس رویکرد ارزش‌های رقابتی، پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال هفتم، شماره14، صص15-30.
 • زارعیان، حسین(1393).پیش بینی موفقیت کشور های شرکت کننده در بازی‌های المپیک با استفاده از روش هوشمند، رساله دوره دکتری تخصصی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 • سجادی، سید احمد نژاد و سلیمانی ، جهانگیر دامنه(1393). شناسایی و اولویت بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی ایران با استفاده از مدل AHP، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره23، صص179-192.
 • شیرعلیزاده،زهرا (1394). بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر عملکرد تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی فوتبال 2014 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تبریز.
 • علی دوست قهفرخی، ابراهیم؛ سجادی، نصرالله؛ محمودی، احمد و ساعتچیان، وحید(1393). بررسی اولویت و راهکارهای ورزش قهرمانی جودوی کشور، مدیریت ورزشی، دوره6، شماره2، صص231-246.
 • قوام، عبدالعلی(1370). اصول سیاست خارجی و بین‌الملل، نشرسمت، تهران.
 • کشاورز، لقمان؛ حمیدی،مهرزاد؛گودرزی، محمود و سجادی، نصرالله (1392). تدوین نظام مدیریت عملکرد کمیته ملی المپیک با رویکردکارت امتیازی متوازن، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش،شماره 1، سال اول، صص21-30.
 • گودرزی، محمود؛ اسدی، حسن؛ خبیری، محمد و دوستی، مرتضی(1391). سیاست و ورزش ، انتشارات موج قلم، چاپ اول.
 • معظمی گودرزی، ساعد(1393). نقش ورزش در سیاست خارجی قطر از هویت­یابی تا بازیگری منطقه ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی.واحد تهران مرکزی.
  • Ø Chien-Yu Lin, Ping-Chao Lee& Hui-Fang Nia. (2008). Theorizing the Role of Sport in State-Politics, International Journal of Sport and Exercise Science, 1(1): 23-32.
  • Ø Mughal, Muhammad Aurang Zeb. (2012). the Play of Time in Sports. Recreation and Society in Africa, Asia and Latin America 5(1): 1-4.
  • Ø Stamm, H. and Lamprecht, M. (2001) ‘Sydney 2000—the best Games ever? World sport and relationships of structural dependency in Proceedings, 1st World Congress of Sociology of Sport, Seoul, Korea, (pp. 129–36).
  • Ø Tamir I, Yehiel (Hilik) L, Yair G. (2015). Sports: Faster, Higher, Stronger, and Public Relations. Human Affairs, 25: (1)93–109.