شناسایی مصادیق اقتصاد سایه‌ای موثر بر توسعه ورزش حرفه‌ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه جهرم

3 استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی

چکیده

هدف: یکی از مسائل مهم در هر سیستم اقتصادی، شفافیت در امور مالیاتی و گردش مالی موسسات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی است. نبود شفافیت و صحت در اطلاعات مالی می‌تواند منجر به فرار مالیاتی و یا به عبارتی بروز اقتصاد سایه‌ای خواهد شد. اقتصاد سایه‌ای عاملی است که با زیر سوال بردن عدالت در پرداخت نظام مالیاتی، پایه‌های نظام اقتصادی ورزش کشور را متزلزل می‌سازد و دولت را در تحقق اهدافش ناتوان می‌نماید. از این‌رو با توجه به اهمیت توسعه صنعت ورزش، شناسایی مصادیق اقتصاد سایه­ای در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است.
روش‌شناسی: . با عنایت به ماهیت کیفی و اکتشافی موضوع، از روش تحقیق کیفی و به شیوه گلیسر (1992) استفاده شد. نخست از طریق مطالعات اولیه، فهرست­ مقدماتی عوامل موثر شناسایی گردید. سپس مصاحبه­های نیمه ساختار یافته­ با (25 = n نفر) از نخبگان آگاه از موضوع پژوهش انجام شد. روایی پژوهش حاضر توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. پایایی نیز با استفاده از روش مطالعه حسابرسی فرآیند نتایج 75 درصد به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش استقرای منطقی در طی سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج کدگذاری باز حاکی از آن بود که 119 نشان می­تواند از مصادیق عوامل بروز اقتصاد سایه­ای در توسعه ورزش حرفه­ای ایران باشد. سپس در مرحله کدگذاری محوری، نشان ها در 23 مفهوم طبقه­بندی شد. در نهایت 8 مقوله شناسایی شده حاصل از کدگذاری انتخابی شامل مقوله شفافیت مالیاتی، خلاءهای حقوقی، فرهنگ پرداخت مالیات، آموزش مودیان، تقلب، پنهان سازی، نگرش مالیاتی و خلاءهای مدیریتی طبقه­بندی شدند.
نتیجه‌گیری: به طور کلی با توجه به حرکت باشگاه­های ورزشی به سمت خصوصی شدن، نیاز به رعایت دقیق الزامات گزارشگری مالی و جلوگیری از هرگونه اقتصاد پنهان، برای تولید و ارائه اطلاعات مالی شفاف و قابل اتکاء برای تصمیم­گیری بهتر و افزایش اعتماد سرمایه­گذاران برای سرمایه­گذاری در باشگاه­های ایرانی امری اجتناب­ناپذیر محسوب می­شود. از اینرو سیاستگذاران توسعه صنعت ورزش کشور  به ویژه حوزه فوتبال می­توانند از نشان­ها، مفاهیم و مقوله­های شناسایی شده در برنامه­ریزی­های آتی خود جهت جلوگیری از بروز هرگونه مصادیق و عوامل بروز اقتصاد سایه­ای در ورزش حرفه­ای ایران استفاده نمایند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Examples of Shadow Economy Affecting the Development of Professional Sports in Iran

نویسندگان [English]

 • hossein zareian 1
 • mohammad sadegh afroozeh 2
 • mostafa afshari 3
1 Assistant Professor of Sport Management Sport Science Research Institute (SSRI), Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Sport Management, Jahrom University
3 Assistant Professor of Sport Management, Sport Sciences Research Institute
چکیده [English]

Objective: One of the key issues in any economic system is transparency in tax matters and the turnover of institutions and governmental and non-governmental organizations. Lack of transparency and accuracy in financial intelligence can lead to tax evasion or, in other words, a shadow economy. Shadow economy is a factor that undermines the basis of the economic system of the country by disregarding the state in its goals by questioning justice in payment in the tax system. Therefore, given the importance of the development of the sports industry, identifying examples of shadow economy in this area is of great importance.
Methodology: Considering the qualitative and exploratory nature of the subject, the qualitative research method of grounded theory and Glaser method (1992) was used. First through the preliminary studies, the introductory list of effective factors was identified. Then Semi-structured interviews were conducted with (n = 25) elite knowledgeable about the subject of research. The validity of the present study was evaluated by the interviewees and then by professors and confirmed. The reliability of the results was 75 percent based on the method of the audit of the process. For data analysis, logical inductive method has been used during three stages of open, axial, and selective coding.
Results: . Results open coding showed that 119 indicators could be indicative of the incidence of shadow economy in the development of professional sport in Iran. Then at the axial coding stage, the indicators were classified in 23 concepts. Finally, the 8 categories identified were selected through selective codification including tax transparency, Legal gaps, tax pay culture, taxpayer training, fraud, concealment, tax attitude and management gaps.
Conclusion: In general, due to the move of sports clubs to privatization, the need for strict compliance with financial reporting requirements and the prevention of any hidden economy, the production and presentation of transparent and reliable financial information for better decision making and increased investor confidence in capital It's inevitable that Iranian clubs will be considered. Therefore, policymakers for the development of the country's sports industry can use the indicators, concepts and categories identified in their future plans to prevent any incidents and factors of the shadow economy in Iranian professional sport.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Concealment
 • Professional Sport
 • Shadow Economy
 • Tax Pay Culture
 • Tax Transparency
 • آذرمی فر، محمدرضا، (1390). اقتصاد و حسابداری، مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی کشور، وبلاگ اقتصاد و حسابداری، 1-2.
 • افشاری، مصطفی، (1394). تحلیل علی اثرگذاری مدیریت فرانوگرا، اقتصاد مقاومتی و توسعه ورزش در توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران، رساله دکتری، دانشگاه ارومیه. 
 • امیری، پویان، (1387). مالیات بر درآمد ورزشکاران، روزنامة سرمایه، برگرفته از سایت آفتاب، 1-2.
 • خان احمدی، علی، (1383). بررسی اثرات مالیات ارزش افزوده بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 78-100.
 • خرم، خسرو، (1391). مشکل شفافیت قانون در مالیات فوتبالیست ها، خبرگزاری تحلیلی ایران، ص 1، برگرفته از سایت: http://khabaronline.ir/detail, 279156.
 • جعفری، احمد، حمزه ای، علی اکبر، (1384). بررسی عوامل مؤثر بر فـرار مالیـاتی: مطالعـه مـوردی صنف طلا فروشان استان مازندران، مجموعه اقتصاد، 34: 3-20.
 • رضایی، شمس الدین، (1396). ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل درآﻣﺪزاﻳﻲ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻳﺮان: ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﮔﺮاﻧﺪد ﺗﺌﻮری، پژوﻫﺶ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ورزﺷﻲ، 3(23): 101-116.   
 • داﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮد، ﺣﺴﻦ، اﺳﻼﻣﻲ، آذر، (1389). ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻈﺮﻳﻪ داده ﺑﻨﻴﺎد در ﻋﻤﻞ: ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻲﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق، ﺗﻬﺮان، ﭼﺎپ اول، ص 112.
 • سلطان حسینی، محمد، سلیمی، مهدی، اعتمادی، مریم، (1394). بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه ای، مدیریت ورزشی، 7(3)، 456-437.
 • سیاحی گرگری، مهرانگیز، (1388). بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیـاتی مؤدیـان نظـام مالیـات بـر ارزش افزوده از نگاه کادر مالیاتی اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران، پایان نامه کارشناسـی ارشد، دانشگاه تهران.
 • سید نورانی، سید محمد، (1388). فرار مالیاتی و رشد اقتصادی در ایران، انتشارات مرکز تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی، تهران، صص 164-150.
 • شکیبایی، علیرضا، محقق زاده. مهسا، (1388)، مطالعات بین المللی قاچاق کالا، اقتصاد پنهان، شماره 5، معاونت پژوهش و آمار و مطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ص 3.
 • کیانمرز، یحیی، (1386). بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال های 80 تا 84. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه.
 • کیانمرز، یحیی، (1386). بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال های 80 تا 84، ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، ایران، کیش.
 • ناظمی، مازیار، (1392). قطبی و برانکو، سرمربیان سابق تیم ملی فوتبال فرار مالیاتی دارند؟!، برگرفته از سایت: ص 1، http://maziaran.blogfa.com/post-1519.aspx
 • نصراللهی، زهرا، فرزانگان، محمدرضا، طالعی اردکانی، سمانه، (1391). بررسی روند تحولات اقتصاد سایه ای در ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، 12(2)، 92-61.
 • ﻧﯿﻠﯽ، ﻣﺴﻌﻮد، ﻣﻠﮑﯽ، ﻣﻨﺼﻮر، (1385). اﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ: ﻋﻠﻞ اﯾﺠﺎد، روشﻫﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺑﺨﺶ رﺳﻤﯽ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﺮﯾﻒ، 36، 45-56.
  • Alm, J. (2013). Measuring, Explaining, and Controlling Tax Evasion: Lessons from Theory, Experiments, and Field Studies. New Orleans: Tulane University Working Paper, 5-36.
  • Alm, J., Gomez, J. (2008). Social Capital and Tax Morale in Spain. Economic Analysis & Policy, 38(1):74-80.
  • Brooks, N. (2001). presentation Paper of key Issues Income tax, Colleges of Tax Administration and Compliance Tax Conference Tokyo, Asian Development Bank Institute, 45-78.
  • Glaser,  B.G. (1992). Basics of Grounded Theory Analysis: Emergence vs. forcing. Mill Valley, CA. Sociology Press.
  • Hayashida, M., Ono, H. (2010). capital gain tax and individual trading – the case of Japan, Japan and the world economy,22(4):243-253.
  • Schneider, F. ( 2004). The Size of the Shadow Economies of 145 Countries all over the World: First Results over the Period 1999 to 2003, IZA DP NO. 1431.
  • Kesenne, S. (2000). The Economic Impact of Events. Neuchatel: Editions CIES.

Howard, D.R., Crompton, J.L. (2012). Financing Sport. Morgantown, WV: Fitness Information Technology, Inc