اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر فرهاد رحمانی نیا

فیزیولوژی ورزش استاد، دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/rahmani/?lg=0
frahmani2001yahoo.com

سردبیر

دکتر رحیم رمضانی نژاد

مدیریت ورزشی استاد، دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/ramezaninezhad/?lg=0
rramzaniguilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر رحیم رمضانی نژاد

مدیریت ورزشی گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/ramezaninezhad/?lg=0
rramzaniguilan.ac.ir

دکتر مهرعلی همتی نژاد

مدیریت ورزشی استاد، دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/hematinezhad/?lg=0
ma_hematiyahoo.com

دکتر محمدمهدی رحمتی

جامعه شناسی دانشیار، دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/rahmati/?lg=0
mahdi.rahmatigmail.com

دکتر میرحسن سیدعامری

مدیریت ورزشی استاد، دانشگاه ارومیه

asatid.urmia.ac.ir/m.ameri
ha_ameri2003yahoo.com

دکتر مهرداد محرم زاده

مدیریت ورزشی استاد، دانشگاه محقق اردبیلی

asatid.urmia.ac.ir/m.moharramzadeh
mmoharramzadehyahoo.com

دکتر بهرام یوسفی

مدیریت ورزشی دانشیار، دانشگاه رازی کرمانشاه

www.razi.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=1a2986aa-a578-4b32-a5bb-35c1da92c628
byousefyrazi.ac.ir

دکتر مرتضی رضائی صوفی

مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

morrsoufiyahoo.com

دکتر سعید صادقی بروجردی

مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~ssadeghibroujerdi/
sboroujerdiuok.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور کلود سوبری

دانشگاه لیل نورد فرانسه

researchgate.net/profile/Claude-Sobry
claude.sobryuniv-lille.fr
0000-0002-2016-135X

h-index: 4  

مدیر اجرایی

دکتر مینا ملائی

مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

m8mallaeiyahoo.com