دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، مرداد 1397، صفحه 1-220 
تدوین الگوی تجاری سازی تحقیقات در مدیریت ورزش

صفحه 1-18

10.22124/jsmd.2018.3226

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ ابوالفضل علیزاده گلریزی


شناسایی موانع توسعه مدیریتی فوتبال زنان در ایران

صفحه 143-163

10.22124/jsmd.2018.3260

عذرا افتخاری؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ محمدرضا برومند