تحلیل مسیر سنجش عوامل موثر بر خرید اینترنتی کالای ورزشی در دانشجویان علوم ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازی

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید اینترنتی کالای ورزشی بود.
روش‌شناسی: این پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان و فارغ التحصیلان تربیت‏بدنی کلیه دانشگاه‏های کشور بودند که بر اساس جدول مورگان برای جامعه نامحدود 390 پرسشنامه جمع‏آوری شد. در این تحقیق از پرسشنامه جمعیت‏شناختی و از پرسشنامه سهولت، سودمندی و اعتماد گفن (2003)، درک لذت‏بخش بودن فاگان (2008)، نگرش، قصد خرید و خرید یو (2014) و رضایتمندی از خرید اندرسون (2003) استفاده شد که پس از تعیین روایی، پایایی کلی پرسشنامه‏ها (94/0) قابل قبول بود.
یافته‌ها: نتایج بدست آمده از نرم افزار Smart PLS نشان داد که سودمندی، سهولت، اعتماد و لذت بر رضایت مصرف‏کننده در خرید اینترنتی مصرف‏کننده کالای ورزشی اثرگذار بود. همچنین اعتماد مهم‏ترین عامل اثرگذار بر نگرش در خرید اینترنتی کالای ورزشی بود ولی سهولت بر نگرش اثرگذار نبود.
نتیجه‌گیری: هدف مدیران فروشگاه‏های اینترنتی تنها فروش محصول نباشد، بلکه باید تلاش کنند با حفظ صداقت، ارائه محصولی با کیفیت و دادن بهترین خدمات، مشتری ثابت و وفادار پیدا نموده و با حداقل تبلیغات فروش خوبی داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study Of Effective Factors On Online Purchasing Of Sport Products In Physical Education Student

نویسندگان [English]

 • hosein eidi 1
 • negar gholipour 2
 • maryam fallah 3
2 razi university
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to test a research model by adapting technology acceptance model, trust, perceived enjoyment, and satisfaction to understand why and how sport consumers purchase sport products online.
Methodology: To achieve the purpose of the study, an online survey was conducted with a total of undergraduate and graduate students from universities in the Iran. according to Morgan for unlimited community 390 questionnaires were collected. In this study was used a demographic questionnaire, questionnaire ease, usefulness and reliability Geffen (2003), Understanding the pleasure of Fagan (2008), attitude, intention to buy Yoo (2014) and satisfaction of buying Anderson (2003).validity was obtained. the reliability of the questionnaire was 0.94.
Results: The results of Smart PLS showed the usefulness, ease, confidence and fun affected on online shopping. The findings provide evidence that trust was most influential as a motivator for using the Internet for purchasing sport products. However perceived ease of use, did not influence attitude of sport products.
Conclusion: therefore online stores manager not only sell product but also they should strive to maintain integrity, providing quality products and the best service, constant and loyal customer find and at least have a good sales promotions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Trust
 • Online Purchasing
 • satisfaction
 • Perceived Ease of Use
 • Enjoyment
 • Attitude
 • بشیری، مهـدی و جنیـدی، مهـدی(1386).« بررسـی اثر اعتماد مشتریان بر پذیرش بانکداری اینترنتی بـر پایه مدل (TAM) مطالعه موردی: بانک ملت»، اولین کنفرانس جهانی بانـک داری الکترونیـک، تهـران. .on line at: civilian. Comصص1-20.
 •  دهدشتی شاهرخ، زهره. مبرهن، سمانه(1391) .« بررسی تأثیر عوامل انگیزش فردی بر خرید اینترنتی». نشریه مدیریت بازرگانی. دوره 4، شماره 12. صص52-37.
 •  رضائی دولت آبادی، حسین. خزائی پول، جواد. شعبانی نفت چالی ، حسین (1391).« بررسی تمایل به خرید الکترونیکی بر اساس بسط مدل پذیرش تکنولوژی». فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. سال دوم، شماره اول، شماره پیاپی (4)، صص91-110.
 •  رندی، وحید. خون سیاوش، محسن. معصومی، بهروز (1393). «عوامل مؤثر بر رفتار خرید مشتریان اینترنتی در ایران با توجه به مدل پذیرش فناوری (TAM)». مجله مدیریت توسعه و تحول (ویژه نامه). صص 109-118.
 •  شیخی، آزاده. شافعی، رضا. فاروقی، هیوا (1393). « بررسی عوامل مؤثر بر افزایش اعتماد مشتریان در خرید کالا و خدمات اینترنتی». نشریه مدیریت بازاریابی. شماره 22. صص77-97.
 •  الفت، لعیا. خسروانی، فرزانه. جــلالی، رضا (1390). « شناسایی عــوامل مــؤثر بر خـــرید اینترنتی و اولویت‌بندی آن‌ها با استفاده ANP از فازی»، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مدیریت بازرگانی، 3(7).صص19-36.
 •  محمـدی ده قطـب الـدینی، محمـد (1389). «روابـط سـاختاری بـین سـازه هـای مـدل پـذیرش دیـویس»، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال دوم، شماره پنجم، صص129-142.
 •  محمودی میمند محمد، فروزنده دهکردی لطف االله. احمـدی نـژاد، مصـطفی(1388). «الگـوی پـذیرش بانکـــداری اینترنتـــی توســـط مشـــتریان»، نشـــریه کاوش‌های مـدیریت بازرگـانی، سـال اول، شـماره دوم، صص1-30.
 •  نیکوکار غلامحسین، دیواندری علی، ابراهیمی عبدالحمید. اسفیدانی، محمد رحـیم (1388).« الگـوی رفتـار مصرف کننده و استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی: لوازم خانگی ایران» ، نشـریه مـدیریت بازرگـانی، دوره اول، شماره 2 ، صص135 تا 150 .
 • وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران(2008)، «گـزارش خلاصـه رتبـه بنـدی کشـورها در زمینـه بسترسازی الکترونیکی»، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی. دفتر توسعه تجارت الکترونیکی
  • Ø Baier, D. & Stuber, E. (2010). »Acceptance of recommendations to buy in online retailing«, Journal of Retailing and Consumer Services, vol. 17, pp173–180.
  • Ø Byers, R., Lederer, P., (2001), » Retail Bank Service Strategy: A Model of Traditional, Electronic, and Mixed Distribution Choices«, Journal of Management Information Systems, 18(2), 56-133.
  • Ø Filo, K., & Funk, D. C. (2005). »Congruence between attractive product features and virtual content delivery for Internet marketing communication«. Sport Marketing Quarterly, 14(2), 112-122.
  • Ø Gong, M., Xu, Y., &Yu, Y. (2004). An enhanced technology acceptance model for webbased Learning. Journal of Information Systems Education, 15(4), 365-375.
  • Ø Hur, Y., Ko, Y. J., & Valacich, J. (2007). »Motivation and concerns for online sport consumption«. Journal of Sport Management, 21(4), 521-539.
  • Ø Kaur. G. Quareshi, T (2015). »Factors obstructing intentions to trust and purchase products online«, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 27 Iss 5 pp. 758 – 783 Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/APJML-10-2014-0146.
  • Ø Millar, T. Mathhew, L.N. Shen, S.Y. & Shaw, M.J. (2005); »E-business Management Models«. Journal of Purchasing & Supply Management 10. 27-39.
  • Ø Seo, W. J., & Green, C. (2008). »Development of the motivation scale for sport online consumption«. Journal of Sport Management, 22(1), 82-109.
  • Ø Soopramanien, D.G.R., Robertson, A., (2006), »Adoption And Usage Of Online Shopping: An Empirical Analysis Of The Characteristics Of Buyers, Browsers And Non-Internet Shoppers«, Journal Of Retailing And Consumer Services, 14, 73- 82.
  • Ø Ukman, L. (2013). »5 ways to improve your brand’s game with sports«. Retrieved from http://www.sponsorship.com/About-IEG/IEG-In-The-News/5- Ways-To-Improve-Your-Brand-s-Game-With-Sports.aspx.
  • Ø Vazquez Delia. Xu Xingang (2008), »Investigating linkages between online purchase behavior variables«, International Journal of Retail & Distribution Management’’, Vol.37 No.5, pp. 408-419. Derived from: www.emeraldinsight. com.
  • Ø Yoo,J(2014). »Examination of a Model for Online Purchase of Sport Products«. A Dissertation Submitted To The Faculty Of The University Of Minnesota.
  • Ø Youl, H. Swinder, J (2014), »The effect of customized information on online purchase intentions«, Internet Research, Vol. 24 Iss 4 pp. 496 - 519 Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/IntR-06-2013-0107.
  • Ø Zhu, H. Chang, Y (2015), »Effects of free gifts with purchase on online purchase satisfaction«, Internet Research, Vol. 25 Iss 5 pp. 690 – 706 /Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/IntR-12-2013-0257.