آسیب‌شناسی راهبردی فوتبال استان گیلان و تعیین استراتژی مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش ارزیابی راهبردی فوتبال استان گیلان براساس تحلیل سوات و تدوین استراتژی مناسب بود.
روش­شناسی: تحقیق حاضر توصیفی–تحلیلی و کاربردی است. جامعه آماری پژوهش تمام صاحب­نظران فوتبال استان گیلان و نمونة موردنظر به صورت هدفمند از مدیران و کارشناسان ادارات و هیأت­ها، مدرسان ورزش مدارس و دانشگاه، مربیان و بازیکنان پیشکسوت انتخاب شدند (50n=). ابزار پژوهش پرسشنامه محقق­ساخته براساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و مطالعات مشابه بود که روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان و با پایایی مناسب (95/0=α) تأیید شد. از آزمون فریدمن، روش وزن‏دهی، ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی جهت تحلیل یافته­ها و استراتژی‏های مناسب استفاده شد.
یافته­‌ها: مطلوبیت فناوری اطلاعات، عدم مطلوبیت کیفیت زمین­ و اماکن، سیاست­گذاری خصوصی­سازی باشگاه‌ها و گرایش مردم به سبک زندگی غیرفعال به ترتیب به عنوان مهم­ترین قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شدند. همچنین براساس ماتریس عوامل درونی (38/2) و عوامل بیرونی (49/2) وضعیت راهبردی فوتبال استان گیلان در منطقه WT (تدافعی) قرار دارد.
نتیجه­‌گیری: با توجه به نتایج ماتریس تحلیل سوات لازم است که از استراتژی تدافعی یا ثبات جهت مدیریت توسعه فوتبال استان گیلان استفاده شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Pathology of Guilan Province Football and Determining a Desirable Strategy

نویسندگان [English]

 • rahim ramzaninejad 1
 • shahram shafiee 2
 • hesham rostami 3
چکیده [English]

Objective: The present study intended to strategically assess the football of Guilan province based on SWOT analysis and also to plan a suitable strategy.
Methodology:  This research is descriptive-analytical and functional. The statistical population of study included all Guilan province football experts, and the sample was selected out of managers, experts of organizations, schools' and universities' sport educators, and veteran players and coaches (n=50). The authors have developed a questionnaire, as an instrument, based on exploratory study and rewriting similar foundations and studies. Validity of this instrument was confirmed by experts (content validity). The reliability of the instrument was also proved as suitable (=α0.95). To analyze the data and the suitable strategies, Friedman test, Weighting Method, and external and internal factors evaluation matrix were utilized.
Results: Desirability of information technology, undesirability of the quality of football pitch, policy of privatization of clubs, and tendency of people toward inactive life style were identified respectively as the most important strong point, weak point, opportunity, and threat. According to internal factors matrix (2.38) and external factors matrix (2.49), the strategic condition of Guilan province football is in WT region.
Discussion: According to results of SWOT analysis matrix, it is necessary to employ Stability Strategy or Defensive Strategy in managing football development in Guilan province.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • SWOT analysis
 • Guilan's football
 • internal factors
 • external factors
 • development strategy
 • احسانی، آفرینش خاکی، اکبر؛  تندنویس، فریدون؛ مظفری، سید امیر احمد، (1384)، مقایسة دیدگاه­های اعضای هیأت علمی، مربیان، ورزشکاران و مدیران در مورد چگونگی توسعة ورزش همگانی، نشریة علوم حرکتی و ورزش، شماره 5، صص 22-1.
 • الهی، علیرضا؛ سجادی، نصرالله؛ خبیری، محمد؛ ابریشمی، حمید، (1387)، موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 1، صص 202-189.
 • بدری آذرین، یعقوب؛ گودرزی، محمود؛ خبیری، محمد؛ اسدی، حسن، (1385)، بررسی وضعیت ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع توسعه منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک کشور، نشریة حرکت، شمارة 32، صص 116-97.
 • جلالی فراهانی، مجید؛ گودرزی، محمود؛ خبیری، محمد؛ اسدی، حسن، (1383)، بررسی تطبیقی ساختار سازمانی و اساسنامة فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منتخب و فیفا برای ارائة الگوی بهینه، نشریة حرکت، شماره 19، صص 183-171.
 • جلیلیان، غلامرضا؛ خبیری، محمد، (1384)، توصیف وضعیت باشگاه­های لیگ برتر فوتبال ایران و مقایسة آن با باشگاه­های لیگ­های برتر کشورهای چین، مالزی و انگلستان، نشریة علوم حرکتی و ورزش، شمارة 5، صص 54-41.
 • حسینی، شاهو؛ حمیدی، مهرزاد؛ قربانیان رجبی، آسیه؛ سجادی، سید نصرالله، (1390)، شناسایی قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران و تنگناها و چالش­های فراروی آن، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 17، صص 54-29.
 • حسینی، گلاله؛ حمیدی، مهرزاد؛ تجاری، فرشاد، (1389)، تعیین موقعیت استراتژیکی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، نشریة پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، شمارة 4، صص54-37.
 • خبیری، محمد؛ معماری، ژاله، (1389)، تحلیل سوات تکواندو ایران، نشریة مطالعات مدیریت ورزشی، صص 30-13.
 • خسروی زاده، اسفندیار؛ حمیدی، مهرزاد؛ یداللهی، جهانگیر؛ خبیری، محمد، (1387)، طراحی و تدوین استراتژی کمیتة ملی المپیک، دو فصلنامة مدیریت و توسعة ورزش، شمارة 1، صص 25-11.
 • رضوی، سید محمدحسین؛ نیازی، سید محمد؛ برومند دولق، محمدرضا، (1392)، طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی شهر مشهد با استفاده از دیدگاه علمی، نشریة پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، شمارة 1، صص 60-49.
 • سیف پناهی شعبانی، جبار؛ گودرزی، محمود؛ حمیدی، مهرزاد؛ خطیبی، امین، (1388)،  طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش قهرمانی استان کردستان، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 8، صص 73-57.
 • شعبانی بهار، غلامرضا؛ پارساجو، علی، (1390)، تحلیل راهبردی درونی و بیرونی (SWOT Analysis) ادارة کل تربیت­بدنی استان همدان، نشریة مطالعات مدیریت ورزشی، شمارة 13، صص 296-281.
 • عبدی، حامد؛ جلالی فراهانی، مجید؛ سجادی، نصرالله، (1387)، مطالعة تطبیقی وضعیت داوری فوتبال در ایران و انگلستان، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 4، صص 135-119.
 • غفرانی، محسن؛ گودرزی، محمود؛ سجادی، نصرالله؛ جلالی فراهانی، مجید؛ مقرنسی، مهدی؛ نقیب طباطبائی، سید علی؛ علی­دوست قهفرخی، ابراهیم، (1387)، طراحی وتدوین رهابرد توسعة ورزش قهرمانی استان سیستان و بلوچستان، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 4، صص 190-169.
 • قدمی، مصطفی؛ مشکینی، ابوالفضل؛ پژوهان، موسی؛ پاکدوست، نوشین، (1389)، تعیین استراتژی­های توسعة شهرهای متکی بر صنعت استخراج نفت با استفاده از روش SWOT، آنالیز IEA و ماتریس QSPM (نمونة مورد مطالعه:شهر دوگنبدان)، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، صص 58-39.
 • گودرزی، محمود؛ نصیرزاده، عبدالمهدی؛ فراهانی، ابوالفضل؛ وطن دوست، مریم، (1388)، طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی استان کرمان، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 17، صص 172-149.
 • گودرزی، محمود؛ هنری، حبیب، (1386)، طراحی و تدوین نظام جامع ورزش کشتی کشور، نشریة پژوهش در علوم ورزشی، شمارة چهاردهم، صص 54-33.
 • گودرزی، مهدی؛ فراهانی، ابوالفضل؛ گودرزی، مهدی، (1391)، طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش دانشجویی اداره کل تربیت­بدنی دانشگاه پیام نور، نشریة پژوهش در ورزش دانشگاهی، شمارة 5، صص 134-117.
 • محمد کاظمی، رضا؛ تندنویس، فریدون؛ خبیری، محمد، (1386)، بررسی عنصر قیمت از عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی در لیگ حرفه­ای فوتبال ایران و مقایسه وضعیت موجود با لیگ­های کره جنوبی و ژاپن، نشریة علوم حرکتی و ورزش، شمارة 12، صص 132-121.
 • محمدی، شهریار؛ اشرف گنجویی، فریده؛ یوسفی، بهرام، (1390)، بررسی وضعیت موجود فناوری اطلاعات و تدوین استراتژی­های آن در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، نشریة مطالعات مدیریت ورزشی، شمارة 14، صص 174-155.
 • مرادی چالشتری، جواد؛ مرادی، محمدرضا؛ نوروزیان قهفرخی، سهیلا؛ جعفری، اکرم، (1390)، بررسی موانع اثرگذار بر جذب سرمایه­گذاری خارجی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 17، صص 147-129.
 • مظفری، سید امیراحمد؛ الهی، علیرضا؛ عباسی، شهامت؛ هنگامه، احدپور؛ رضایی، زین­العابدین، (1389)، راهبردهای توسعة نظام ورزش قهرمانی ایران، نشریة مطالعات مدیریت ورزشی، شمارة 13، صص 48-33.
 • نادری نسب، مهدی؛ احسانی، محمد؛ خبیری، محمد؛ امیری، مجتبی؛ قره­خانی، حسن، (1389)، بررسی وضعیت موجود فوتبال جمهوری اسلامی ایران و تعیین موقعیت راهبردی فوتبال کشور، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 9، صص 27-5.
 • ندری، حمزه، (1388)، طراحی استراتژی توسعة ورزش همگانی استان لرستان، پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شمال.
 • نظری، وحید؛ رضوی، سید محمدحسین؛ حسینی، سید عماد؛ رئیسی، مجتبی، (1391)، تبیین استراتژی والیبال ساحلی ایران، نشریة پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، شمارة 5، صص 90-73.
 • فرد آر، دیوید (1392)، مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسائیان، محمد اعرابی، چاپ بیست و هفتم، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
  • Ø Amedzero Bolsover District Council, Sport Development Strategy, 2006-2009. www.bolsover.gov.uk
  • Ø Castlereagh Borough Council Sports Development Strategy, 2008-2011, Document.
  • Ø Developing Football For Everyone, "National Game Strategy", 2011-2015, Document.
  • Ø Football Development In Hong Kong, "We are Hong Kong"- Dare to Dream a Final Report, 2009, Document.
  • Ø How good strategic planning is made? -2005- www.sportoman.com
  • Ø http://footballguilan.com/avantgo.html
  • Ø http://www.the-afc.com
  • Ø http://www.ngdir.ir/pdefault.asp
  • Ø New Zealand Football Facilities Strategy, 2010-2021, Document.
  • Ø Seatter Graham. (2006). "New Zealand soccer strategic plan", our games your game the world game.
  • Ø Soccer Development Strategy, City of Wagga Wagga of Australia (2012). Document
  • Ø The haringey football development plan (2009-2012). Document. www.haringey.gov.uk.