دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 15، آبان 1397، صفحه 1-250 
تعیین عوامل موثر بر کیفیت خدمات استادیوم آزادی از دیدگاه تماشاگران

صفحه 58-68

10.22124/jsmd.2018.3241

مهدی خطیب زاده؛ هاشم کوزه چیان؛ افشار هنرور؛ حسین صادقی سقدل


تحلیل مسائل و مشکلات ورزشکاران کشتی چوخه

صفحه 70-86

10.22124/jsmd.2018.3243

قاسم مهرابی؛ حبیب هنری؛ محمد ابراهیم رزاقی