اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1279
تعداد پذیرش 184
تعداد عدم پذیرش 905

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد مقالات 416
تعداد مشاهده مقاله 502068
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 370 روز
درصد پذیرش 14 %