تحلیل رفتار خرید مصرف‌کننده نسبت به برندهای خارجی پوشاک ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر خصوصیات فردی و خصوصیات مختص به برند بر قصد خرید مصرف‌کنندگان و درنهایت طراحی مدل رفتار خرید مصرف‌کننده نسبت به برندهای خارجی پوشاک ورزشی موجود در بازار ایران است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر، به روش توصیفی- همبستگی است که از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری در این تحقیق، خبرگان ورزشی می‌باشند که با سرشماری به جمع آوری اطلاعات از نمونه تحقیق پرداخته شده است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه کومار و همکاران (2009) استفاده‌ شده است که روایی مدل و رابطه بین متغیرهای پژوهش با استفاده از روش مدل‏یابی معادلات ساختاری مورد تأیید قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان می‌دهند خودپنداری افراد بر گرایش آن‌ها به برندهای خارجی پوشاک ورزشی نقشی ندارد، ولی نیاز به منحصر به‌ فرد بودن بر گرایش افراد به برند مؤثر بوده است، از طرفی گرایش به برند بر هر دو بعد ارزش احساسی و کیفیت درک شده برندهای خارجی پوشاک ورزشی تأثیر مثبتی دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهند افزایش گرایش به برند، کیفیت درک شده و ارزش احساسی درک شده توسط مصرف‌کننده باعث افزایش قصد خرید آن‌ها می‌شود.
نتیجه‌گیری: تولیدکنندگان داخلی باید برند محصولات خود را توسعه دهند، همچنین فروشندگان پوشاک ورزشی باید اقدام به عرضه برندهای معروف پوشاک ورزشی خارجی در فروشگاه خود نمایند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of consumer purchase behavior toward Foreign brands of Sports apparel

نویسندگان [English]

 • yaser ahmadi 1
 • zahra sadat mirzazadeh 2
 • morteza azimzade 3
چکیده [English]

Objective: The purpose of this paper is to explore the impact of individual characteristics and brand-specific features and finally designing a Model of consumer purchase behavior toward Foreign brands of Sports apparel that are available in the Iran market
Methodology: The statistical population of the study consisted of Sports experts. The research sample size is equal to the population size and the census is taken. A questionnaire was used to collect the data, are used by Kumar et al, Which Validity of the model and the relationship between the studied variables was approved by the techniques of Structural equation Modeling.
Results: The results show that Self-concept of individuals has no role in their orientation toward domestic brands of Sports apparel, but need for uniqueness have been effective on individual’s orientation toward brand. On the other hand, brand orientation has also positive impact on both emotional value and perceived quality of domestic brands of Sports apparel. Also according to results, increasing brand orientation, not increase their purchase intention. All dimensions of brand in this study, both perceived quality and emotional value have significant positive impact on consumer’s purchase intention toward domestic brands of Sports apparel.
Conclusion: Domestic manufacturers must develop their own brand products, also Sports apparel sellers have to offer in their stores are foreign brands

کلیدواژه‌ها [English]

 • Brand
 • individual characteristics
 • purchase behavior
 • Sports apparel
 • Sports experts
 • آزادی؛ رسول، یوسفی؛ بهرام و عیدی، حسین (1393). نقش تبلیغات رسانه‌ای بر ارتقای ارزش ویژه برند در صنعت پوشاک ورزشی. فصلنامه علمی- ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، شماره 6، صص 75-66.
 • پرهیزگار، محمدمهدی و ابراهیمی عابد، محدثه (1391). بررسی تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند در مدل آکر بر ارزش ویژه برند از دید مصرف‌کننده (مطالعه موردی برند سامسونگ). بررسی‌های بازرگانی، شماره 53، صص 71-61.
 • جعفری، سید ابراهیم؛ سیادت، سید علی و دلاوری، حمید (1384). بررسی رابطه بین خودپنداری مدیران و عملکرد آن‌ها ازنظر دبیران مقطع متوسطه شهرستان لنجان در سال تحصیلی 80-1379. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، شماره 3، صص 30-17.
 • حسن‌زاده، مهرداد (1384). بازاریابی ورزشی. چاپ دوم، تهران، نشر آفتاب، صص 45-44.
 • حسنقلی پور، طهمورث؛ استیری، مهرداد؛ یزدانی، حمیدرضا و حسینی، فرشید (1388). بررسی عوامل تأثیرگذار بر گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران به رویدادهای ورزشی. مدیریت ورزشی، شماره 3، صص 117-97.
 • حقیقی، محمد و ماشااله زاده، حسین (1388). مقایسه میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی در تهران با سایر مناطق جهان و بررسی پیامدهای آن بر ارزیابی و ترجیح محصولات. فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 64، صص 140-103.
 • رنجبران، مهرام؛ ذبیح زاده، کاظم و براری، مجتبی (1390). بررسی الگوهای مصرفی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان. زن در توسعه و سیاست، شماره 2، صص 190-163.
 • صمدی، منصور (1386). رفتار مصرف‌کننده. تهران، انتشارات آییژ، صص 71-64.
 • غفاری آشتیانی، پیمان؛ چارستاد، پروانه و لونی، ندا (1389). بررسی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کنندگان در ترجیح برندهای خارجی به برندهای داخلی (مطالعه موردی: دانشجویان). مدیریت بازاریابی، شماره 8، صص 253-228.
 • قاسمی، حسن؛ دهدشتی شاهرخ، زهره و سیفی، ابوالفضل (1391). بررسی عوامل مؤثر بر کشور گرایی مصرف‌کننده، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 11، صص 156-143.
 • کشکر، سارا؛ سلمان، زهرا و جباری، ژاله (1392). رابطه رضایتمندی و وفاداری با ویژگی‌های پوشاک ورزشی داخلی و خارجی در زنان ورزشکار بدنساز. مدیریت ورزشی، شماره 5، صص 136-117.
 • نعلچی کاشی، علیرضا؛ رسولیان، محسن و بوجاری، حسین (1391). بررسی رفتار خرید مصرف‌کنندگان نسبت به برندهای خارجی در مقابل برندهای داخلی. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، صص 56-47.
  • Ø Chaudhary, R., & Jain, K (2013). A study of purchase behavior towards branded sports shoes in national capital region. Zenith International Journal of Business Economics & Management Research, 3(12), 68-81.
  • Ø . Kapferer, J. N (2012). The new strategic brand management: Advanced insights and strategic thinking. Kogan page publishers, PP: 7-11.
  • Ø . Kotler P, Gertner D (2004). Country as brand, product and beyond: a place marketing and brand management perspective. Destination branding: Creating the unique destination proposition, 2, PP: 40-56.
  • Ø Kumar, A., Kim, Y-K., Pelton, L (2009). Indian consumers' purchase behavior toward US versus local brands. International Journal of Retail & Distribution Management, 37, 510-526.
  • Ø Lee, M-Y., Knight, D., Kim, Y-K (2008). Brand analysis of a US global brand in comparison with domestic brands in Mexico, Korea, and Japan. Journal of Product & Brand Management, 17, 163-174.
  • Ø Lu, J., & Xu, Y(2015). Chinese young consumers’ brand loyalty toward sportswear products: a perspective of self-congruity. Journal of Product & Brand Management, 24(4), 365-376.
  • Ø Pelton, L., Lee, M-Y., Kim, Y-K., Knight, D., Forney, J (2008). Factors affecting Mexican college students' purchase intention toward a US apparel brand. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 12, 294-307.
  • Ø Rizwan, M., Qayyum, M., Qadeer, W., & Javed, M (2014). The impact on branded product on consumer purchase intentions. Journal of Public Administration and Governance, 4(3), 57-74.