ارائه الگوی موانع توسعه گردشگری الکترونیکی در ورزش با استفاده از مدل سازی ساختاری-تفسیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف:تحقیق حاضر با هدف بررسی موانع گردشگری الکترونیک در ورزش طراحی گردیده است.
روش‌شناسی: روش تحقیق حاضر توصیفی می­باشد که با استفاده از مدل سازی ساختاری-تفسیری انجام گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل خبرگان حوزه گردشگری ورزشی بودند که دارای تخصص در حوزه گردشگری الکترونیکی بودند. در این بین تعداد 30 نفر خبره به صورت انتخاب در دسترس به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند.  ابزار تحقیق پرسشنامه­ای محقق ساخته بود که روایی محتوایی این پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه نیز با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (85/0=α). تمامی روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر در نرم افزارهای SPSS و  EXEL  انجام گرفت.
یافته‌ها: در مجموع تعداد 11 مانع در مسیر توسعه گردشگری الکترونیک در ورزش شناسایی گردید. نتایج مدل­سازی ساختاری تفسیری نشان داد که عدم حمایت دولت و مدیران ارشد سازمان های متولی در حوزه گردشگری و همچنین نبود فرهنگ مناسب در استفاده از فناوری­های نوین در گردشگری الکترونیکی در ورزش از جمله موانع زیربنایی می­باشد که خود سبب شکل گیری سایر موانع در توسعه گردشگری الکترونیک در ورزش می­گردد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته های تحقیق، مشخص گردید که نبود فرهنگ مناسب در استفاده از فناوری های نوین در گردشگری الکترونیکی در ورزش و همچنین نبود حمایت ها در جهت توسعه این نوع گردشگری سبب شکل گیری موانع دیگری گردیده که این مساله سبب شده است تا گردشگری الکترونیکی در ورزش با مشکلاتی روبه­رو شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of Barriers to the development of electronic tourism in sport with Interpretive Structural Model

نویسنده [English]

  • Kabria Eghbali
Assistant professor Department of physical education, College of human sciences, west Tehran branch, Islamic azad university, Tehran,Iran
Ø ابراهیمی، کریم. (1394). طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات دولت الکترونیک با رویکرد ترکیبی ISM و DEMATEL ؛ مطالعه موردی: دفاتر یشخوان دولت جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه امام صادق(ع)

Ø حاجی محمدامینی، صمد؛ توالیی، سیمین؛ رسول فرجام، (1390) ، شناسایی و تحلیل خوشة گردشگری در شهر شیراز با استفاده از

فصلنامة برنامهریزی ،« مدل بسطیافتة پورتر- 55 5، منطقهای، سال اول، ش 1، 1-18

Ø ،) شاکری، عباس؛ سلیمی، فریدون ، (1385) عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقةآزاد چابهار و اولویت بندی آنها با استفاده از

تکنیک AHP ،پژوهشنامة اقتصادی، ش 93، ص 28-11

Ø شوکتی، محمد؛ اسحاقی، رضا؛ ماهری، احد؛رضائی، روح اله؛ فمی، حسین. (1395). بررسی موانع توسعه گردشگری در مناطق روستایی

شهرستان اسکو (مطالعه موردی: روستای ساحلی آق گنبد)، فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیایی، 16(53)، 37-23

Ø عبدالشاه، محمد؛ محمدی، محمدرضا؛ صفا، محمدمهدی؛ پارسازاده، جواد؛ نوروزی، علی.(1394). راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی

در ایران با استفاده از استراتژی اقیانوس آبی، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری،(5)17، 43-58

Ø محسنی، رضاعلی، (1388)، گردشگری پایدار مجلة ،« در ایران: کارکردها، چالشها و راهکارها  -559 ، فضای جغرافیایی، سال نهم، شماره 5

525

Ø موحد، علی؛ کهزادی، ساالر، (1389)، تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری استان کردستان با استفاده از مدل SWOT ، پژوهش

سال اول، ش 9 ،ص 51 ،« و برنامهریزی شهری- 517

Ø موسایی، میثم؛ (1383) ، تخمین تابع تقاضای توریسم به ایران، پژوهشنامة بازرگانی، ش 59- 771 ،ص 755

Ø ناوران، اشکان. (1391). شناسایی و اولویتبندی مسایل آموزشی فراگیران دورههای آموزش الکترونیکی دانشگاه تربیت مدرس

براساس متدولوژی مدلسازی ساختاری تفسیری، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس.

 

Ø Albadvi, A., & G. Saddad. (2011). Web Site Evaluation of Iranian Tourism and Hospitality Organizations: An E-Commerce Web Site Features Model, Journal of Hospitality Marketing & Management, 21(2), PP: 155-183.

Ø Alghafri, I. H. (2009). Critical Success Factors for an E-tourism Services Implementation Initiative (Doctoral Dissertation, Faculty of Computer Science and Information Technology, University Of Malaya Kuala Lumpur).

Ø Bojnec, Š. & Z. Kribel. (2004). Information and Communication

219 کبریا اقبالی فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش، پاییز 2937 ، شماره 9، پیاپی 21

Technology in Tourism. In Intellectual Capital and Knowledge Management. Proceedings of the 5th International Conference of the Faculty of Management Koper, University of Primorska, 18–20 November 2004, Portoroz, Slovenia, pp. 445-454, URL: http://www2.fmkp. si/zalozba/ISBN/961-6486-71-3/445-454.pdf (Accessed 07.11.2008).

Ø Buhalis, D., & R. Law. (2008). Progress in Information Technology and Tourism Management: 20 Years on and 10Years After the Internet—The state of E-Tourism Research, Tourism Management, 29(4), PP:609-623

Ø Büyüközkan, G., & B. Ergün. (2011). Intelligent System Applications in Electronic Tourism, Expert Systems with Applications, 38(6), PP: 6586-6598.

Ø Faisal, M., Banwet, D.K. and Shankar, R. (2006). Supply chain risk mitigation: modelling the enablers, Business Process Management, 12(4): 535-552.

Ø Fodor, O., & Werthner, H. (2005). Harmonise: a step toward an interoperable e-tourism marketplace. International Journal of Electronic Commerce, 9(2), 11-39.

Ø Li, Z., & Ye, T. (2009, September). Studying on the Development of Chinese E-Tourism from the View of Consumers. In Management and Service Science, 2009. MASS'09. International Conference on (pp. 1-4). IEEE.

Ø Lozano-Oyola. M., Blancas. F.J., Gonzalez, M., Caballero, R., (2012), Sustainable Tourism O Indicators as Planning Tools Cultural Destinations, Ecological Indicators. 18: 612- 675

Ø Galdini, R., (2007), Tourism and the City: Opportunity for Regeneration, Tourismos, 2(2): 95- 11.

Ø Kamel, S., & El Sherif, A. (2001). The role of small and medium-sized enterprises in developing Egypt's tourism industry using e-commerce. In Management of Engineering and Technology, 2001. PICMET'01. Portland International Conference on (pp. 60-68). IEEE.

Ø Maswera, T., R. Dawson, & J. Edwards. (2008). E-commerce Adoption of Travel and Tourism Organisations in South Africa, Kenya, Zimbabwe and Uganda, Telematics and Informatics, 25(3), PP: 187-200

Ø Michopoulou, E., D. Buhalis, S. Michailidis, & I. Ambrose. (2007). Destination Management Systems: Technical Challenges in Developing an E-Tourism Platform for Accessible Tourism in Europe, Information and Communication Technologies in Tourism, 2007, PP: 301-310.

Ø Niininen, O., March, R., & Buhalis, D. (2006). Consumer centric tourism marketing tourism management dynamics: Trends, management and tools (p. xxiii). In Buhalis, D. Costa, C. Buttterworth Heinemann, Amsterdam, London.

Ø O'Connor, P. (1999). Electronic information distribution in tourism and hospitality. CAB international.

211 ارائه الگوی موانع توسعه گردشگری الکترونیکی ... فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش، پاییز 2937 ، شماره 9، پیاپی 21

Ø Rabanser, U., & Ricci, F. (2005). Recommender systems: do they have a viable business model in e-tourism. Information and Communication Technologies in Tourism 2005, 160-171.

Ø Warfield, J.W. (1974). Developing interconnected matrices in structural modelling, IEEE transcript on systems, Men and Cybernetics, 4(1): 51-81.

Ø Yusta, A. I., Monge, E. C., & Vega, A. R. (2008, September). The adoption of the internet as a new distribution channel for holiday tourism in Spain: the challenge of consumer perceived risk and consumer attitudes. In Database and Expert Systems Application, 2008. DEXA'08. 19th International Workshop on (pp. 485-491). IEEE.