بررسی تأثیر بازاریابی الکترونیک بر پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان‌های ورزشی (مطالعه موردی: پیست‌های اسکی تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هئیت علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری دانشگاه مازندران

3 دانشجو دانشگاه مازندران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازاریابی الکترونیک بر پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در پیست‌های اسکی استان تهران می‌باشد.
روش‌شناسی: رویکرد پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی همبستگی است و جامعه آماری آن، شامل کلیۀ کارکنان و کارشناسان و مدیران فدراسیون اسکی و پیست‌های اسکی دیزین، شمشک، توچال و آبعلی و همچنین ورزشکاران و مربیان نخبه ورزش اسکی در استان تهران با تعداد 208 نفر بوده است که با توجه به محدود بودن جامعه از روش کل شمار استفاده شد و نهایتاً تعداد 196 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. جهت ارزیابی داده‌ها و شاخص‌های مدل پژوهش، از پرسشنامه نیکولاس و همکاران (2013) استفاده شد که مشتمل بر 40 گویه بود. برای ارزیابی روایی آن از نظر چند تن از صاحب‌نظران و برای سنجش پایایی، آلفای کرونباخ با ضریب 85/0 برای بازاریابی الکترونیک و 89/0 برای مدیریت ارتباط با مشتری محاسبه ‌شده است و درنهایت، مدل پژوهش با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری LISLER مورد آزمون قرار گرفته است.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که بین ایجاد و ارتقاء وب‌سایت‌ها، بهبود دسترسی از طریق موتورهای جستجو و شبکه‌های اجتماعی با مدیریت ارتباط با مشتری رابطه مثبت و معنی‏داری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق می‌توان گفت که بازاریابی الکترونیک و مؤلفه‌های موتورهای جستجو، شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها به صورت معناداری بر پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در پیست‌های اسکی استان تهران مؤثر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigate the effect of the electronic marketing on implementation of customer relationship management in sports organizations (Case Study: Tehran ski resorts)

نویسندگان [English]

 • َMohammadAli Ghareh 1
 • zeinab anet 2
 • omid jamshidi 3
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the effect of the electronic marketing on implementation of customer relationship management in Tehran ski resorts.
Methodology: Approach with the objective, practical and based on data collection is descriptive correlational and its population, including all staff and experts and managers Ski Federation and the ski resorts of Dizin, Shemshak, Tochal and Abali as well as elite athletes and coaches skiing in Tehran with 208 people is due, because of limited number the general methods were used and finally 196 questionnaires were analyzed. To evaluate data and model parameters survey questionnaire Nicholas et al. (2013) was used which consisted of 40 items. To assess the validity used the opinion of a number of experts and to assess the reliability, Cronbach's alpha coefficient used and for electronic marketing 0/85 and customer relationship management 0/89 are calculated and finally, the model using structural equation modeling technique is tested by LISLER.
Results: The results showed that the creation and promotion of web sites, improve access through search engines and social networks have significant positive relationship with customer relationship management.
Conclusion: According to the results we can say that marketing electronic components, search engines, social networks and Web sites significantly effect on the implementation of customer relationship management on Tehran ski resorts.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • E-mail marketing
 • customer relationship management
 • search engines
 • social networks. Web sites
 • آقازاده، هاشم؛ مهرنوش، مینا؛ استیری، مهرداد (1390)، "شناسایی بسترهای بکارگیری ، بازاریابی الکترونیکی در بنگاه های ایران"، فصلنامه مدیریت، فناوری اطلاعات. صص.1-18
 • آیت، سید سعید؛ سجادی، زینت السادات(1386)، "گردشگری الکترونیکی از منظر تجارت الکترونیکی وراهکارهای توسعه آن در ایران" ، فصلنامه مدیریت، شماره 14
 • انصاری، مهدی. (1391). " شناسایی و رتبه بندی چالشهای استراتژیک پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری کشور (مطالعۀ موردی بانک ملت)" پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران
 • الهی، شعبان. حیدری، بهمن(1387)، "مدیرت ارتباط با مشتری"، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
 • حاجی امینی، مصطفی (1388)، "اثرات پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
 • حسینی، سید احمد. قاضی زاده، مصطفی. عباسی اسفنجانی، حسین. (1387). " بررسی تأثیر به‌کارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان نمونه بخش صنعت در سال‌های 1379-84" دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، (15).
 • حسینی، مریم سادات. حمیدی، مهرزاد. سجادی، سید نصرا... (1393)، "مقایسه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری  ( سی.آر.ام)  در آکادمی ملی  المپیک و پارالمپیک از دیدگاه کارشناسان" ، مدیران و متخصصان"، مطالعات مدیریت ورزشی شماره 27، صص 184-165.
 • صلواتی، شهرام، وخانی، ناصر(1392)، "سازگاری با تجارت الکترونیکی در صنعت هتل داری ایران"، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری شماره 21 ص 167 تا 187
 • عزیزی، شهریار؛ مکی زاده، وحید؛ بسطامی، بهتاش(1390)، "مدل عملکرد صادراتی با رویکرد توانمندی های بازاریابی در صنعت نرم افزار ایران"، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ؛ (6).
 • علیشاهی، لیدا(1392)، " بررسی عوامل مؤثر بر افزایش اثربخشی بازاریابی اینترنتی شرکت‌های خدمات هواپیمایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد کرج.
 • قره بیگلو، حسین. شادی دیزجی، بهنام. (1390). " بررسی تأثیر بازاریابی الکترونیکی بر صنعت گردشگری استان آذربایجان غربی" فصلنامه مدیریت،(18).
 • موسوی و همکاران(1386)، "نقش مدیریت ارتباط الکترونیکی در گردشگری ایران"، کنفرانس ملی مدیریت ارتباط با مشتری / شهروند،دانشگاه تربیت مدرس47.
  • Ø Lindgreen, A, Palmer, R., Vanhamme, J., Wouters, J. (2006) , “A elationship-management assessment tool: Questioning, identifying, and prioritizing critical aspects of customer relationships”, Industrial Marketing management, 35(1)
  • Ø Ashwini ,atul, (2011) , “conceptual framework for e-crm project deployment in indian banks”, international conference on technology and business management.
  • Ø Clark, m., smith, b. (2003), “building the foundations for effective crm”, Marketing management.
  • Ø Foss, b. stone, m. (2001), “successful customer relationship marketing”. London: kogan page; in [172].
  • Ø George k, amoako.,emmanuel, arture, (2012) , “the impact of effective customer relationship management on repurchase: a case study of (golden) hotel (accra)”, african journal of marketing management (4), pp: 17-29.
  • Ø Goldenberg, b.j. (2002), “crm automation”, prentice hall ptr,upper saddle
  • Ø Hammer, m, champy, j. (1993) ,”reengineering the corporation”, harper business.
  • Ø Jalager, a. M. (2007). Stages in the economic globalization of tourism. Annals of tourism research, 34(2), 437-457.
  • Ø Jenkin, h. (2010). “The impact of social networking mediums on the decision making process of tourists: a case study of stray ltd. &spaceship New Zealand ltd” Industry report.
  • Ø Khaleghi bayagi, maryam. Banar, ahad. Ebrahimi, abolfazl. (2014). “the main factors affecting the failure of customer relationship management in the health system”. Health information management, (11), no 5.
  • Ø Khurana,d. (2012) “customer relationship management program in banking: the mantra to survive”, international journal of computer,(5),no.1.
  • Ø Levinson, p. (2010). “What’s newer than new new media”. Management focus, 20, pp.15–17.
  • Ø Nikolaos trihas, george mastorakis, member, ieee, emmanouil perakakis, and ioannis kopanakis(2013), “efficient e-marketing in tourism through a novel customer relationship management model,” gstf journal on business review (gbr), 0.7603/s40706
  • Ø Peter, o, (2009), “pay-per-click search engine advertising are hotel trademarks being abused?” Journal of cornell hospitality quarterly, 50(2), pp. 232-244.
  • Ø Ramona, g., gheorghe, p., & roxana, n. (2008). ”Comparing the effectiveness of the web Site with traditional media in tourism industry marketing”. Annals of the  university of oradea, economic science series, 17(4), 1164- 1168
  • Ø Raphael, ait. Christoph, zoot. (2001), “value crcation in e-business”, strategic management jornal, 22: 493-520.
  • Ø Rezazadeh, f. Rezazadeh,z. rezazadeh,h. (2012) ”role of smo and seo in e-tourism information search” , 6th sastech, malaysia, kuala lumpur. 24-25
  • Ø Saunders m., lewis p., thornhill (2003), a.; “research methods for business students”; 3rd ed., harlow, England.
  • Ø Srevastava, r. K., shervani, t. A., and fahey, l. (1999). “Marketing, business processes, and shareholder value: an organizationally embedded view of marketing activities and the discipline of marketing”. Journal of marketing, 63, 168-179
  • Ø Tsiotsou, h. And vlachopoulou, m. (2011) understanding the effects of market orientation and e-marketing on service performance , marketing intelligence & planning,(29) no.2.
  • Ø Zhedan Pan, Hoyeon Ryu, and Jongmoon Baik. 2007. "A Case study: CRM Adoption Success Factors Analysis and six sigma DMAIC Application". IEEE computer society.
  • Ø Zohrabi, f., sharifimoghadam, m., rooham, m., shahsavari, a. (2012).”The role of different media kinds in attracting financial support for iran’s athletic development”. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. 3 (9):1874-1879.