آزمون مدل مفهومی بازاریابی کارآفرینانه در مدیران باشگاه‌های ورزشی تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف: مطالعه حاضر به منظور تعیین ارتباط علّی بین ماهیت باشگاه، گرایش به بازار، بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد در مدیران باشگاه های ورزشی انجام شده است.
روش‌شناسی: روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر جمع‏آوری داده‏ها پیمایشی- همبستگی به شمار می‏آید. در این پژوهش، 700 نفر مدیر باشگاه ورزشی به صورت نمونه‏گیری خوشه‏ای پرسشنامه‏های استاندارد بازاریابی کارآفرینانه بوچر و همکاران (2008)، ماهیت باشگاه خزایی پول (1392)، گرایش به بازار مقیمی (1390) و عملکرد فاضل (1390) را به صورت داوطلبانه تکمیل کردند.
یافته‌ها: یافته‏های آزمون حداقل مربعات جزئی (PLS) نشان داد که بین ماهیت باشگاه، گرایش به بازار، بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد در مدیران باشگاه‌های ورزشی رابطه علّی معنی‏داری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: در دنیای پر از رقابت امروز روش‏های سنتی بازاریابی کمتر پاسخ‏گوی نیازها می‏باشد. نتایج نشان داده است که روش‏های جدید بازاریابی تاثیرگذارتر است. همچنین بر اساس مدل پژوهش، بازاریابی کارآفرینانه می‏تواند باعث بهبود عملکرد و تمایز از رقبا شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing a conceptual model of entrepreneurial marketing club managers of Tehran

نویسندگان [English]

 • ie rizvandi 1
 • Farshad Tojari 2
 • mohammad reza Esmaili 3
2 Islamic Azad university
چکیده [English]

Objectives: The present study aimed to determine the relationship between club nature, entrepreneurial orientation, entrepreneurial marketing and the performance of sport club managers.
Methodology: This study was practical due to its subjectives and was descriptive-correlational due to its methodology. Statistical population was consisted of managers of Tehran sport clubs among whom 700 individuals were selected using cluster sampling. Herein, we used questionnaires of marketing from Butcher et al(2008), club nature of Khazai (1392), entrepreneurial orientation of Mohammadi(1390) and performance of Fazel(1390). For data analysis on an inferential statistics level, partial least squares (PLS) was used to test hypothesis and the goodness of fit of the model.
Results: Results showed that there is a casual meaningful relationship between club nature, entrepreneurial orientation, entrepreneurial marketing and the performance of sport club managers. In the modern days of marketing, old-fashioned traditional methods of marketing are no longer meeting all the needs of market and results affirmed that novel methods are required.
Conclusion: In today's competitive market, world, traditional marketing does not meet the needs and results have shown that more novel methods of marketing are more effective. Moreover, according to research model, entrepreneurial marketing can improve the function and individualize the company from other competitors. Based on the previous studies, novel marketing strategies would assist managers to create positive progress in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Club nature
 • Entrepreneurial marketing
 • Entrepreneurial orientation
 • Performance
 • Sport club managers
 • Øخزایی، مرتضی (1392). بررسی تاثیر بازاریابی کار آفرینانه بر ماهیت دانشگاه، پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده‌ی کار آفرینی.
 • Øفاضل، رضا (1390). بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد، پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • Øقنواتی, مهدی؛ .صمدی، منصور (1391). بررسی تأثیر گرایش به بازار و فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در استان تهران، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﺮان، شماره ی 25، صص 92-73.
 • Øصفری، علی؛ قرهباشلونی، راضیه (1393).  بررسی رابطه ی بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد بازاریابی از طریق نوآوری، نشریه مدیریت بازرگانی، شماره ی 4، صص 86-80.
 • Øمحمدی، محمد (1390). بررسی تاثیر نوع نیازهای کارکنان بر گرایش به کارافرینی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی، دانشگاه شاهد تهران، دانشکده علوم انسانی.
 • Øعربیون، ابوالقاسم؛ عبدالله زاده، غلامحسین (1389).  توسعه اشتغال و کارآفرینی و نقش بسیج، فصل نامه مطالعات بسیج، شماره ی 49: صص31-49.
 • Øرضوانی، مهران؛ طالبی، کامبیز؛ توکلیان، سعید (1390). شناسایی مؤلفه­های بازاریابی نوآورانه درشرکت­های کوچک و متوسط فناوری محور. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره7، صص 83-98.
 • Øمقیمی، سید محمد (1390). "پرسشنامه گرایش به بازار". پژوهشنامه مدیریت، جلد هفتم، انتشارات راهدان، تهران.
 • Øهومن، حیدر علی (1384). آمار استنباطی در پژوهش های رفتاری. انتشارات سمت، تهران.
  • Ø Boo S. Becherer, C.R., Haynes, J.P., & Fletcher, P. L (2006). Paths to profitability in owner-operated firms: the role of entrepreneurial marketing, Journal of Business and Entrepreneurship, 18: 17- 31.
  • Ø Becherer, R.C., Haynes, P.J., & Helms, M.M (2008). An exploratory investigation of entrepreneurial marketing in SMEs: The influence of the owner/operator,Journal of Business and Entrepreneurship, 20: 44- 63.
  • Ø Boles, J., Albert N(2016) On the R&D /Marketing interface in Knowledge intensive entrepreneurial firm’s.  International Entrepreneurship and Management Journal.13:1-10.
  • Ø Covin, J. G., & Kuratko, D. F (2010). The concept of corporate entrepreneurship. In V. K. Narayanan & G. C. O’Connor (Eds.), The blackwell encyclopedia of technology and innovation management (pp. 207–213). West Sussex: Wiley Publishers.
  • Ø Collinson, E., & Shaw, E (2001). Entrepreneurial marketing- a historical perspective on development and practice, Management Decision, 39: 761-766.
  • Ø Fornel, C., &Lacker, D (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error, Journal of Marketing Research, 28: 39-50.
  • Ø  
  • Ø Gruber, M (2004). Marketing in new ventures: theory and empirical evidence. Schmalenbach Business Review, 56: 164-199
  • Ø Hills, G.E., Hultman, C.M., & Miles, M.P (2008). The Evolution and Development of Entrepreneurial Marketing,Journal of Small Business Management, 46, 99–112.
  • Ø Hills, G.E., &Hultman, C.M (2011). Academic Roots: The Past and Present of Entrepreneurial Marketing, Journal of Small Business and Entrepreneurship, 24: 1–10.
  • Ø Jones, R., & Rowley, J (2011). Entrepreneurial marketing in small businesses: a conceptual exploration,International Small Business Journal, 29: 25-36.
  • Ø Keh, H.T., Nguyen, T.T.M., & Ng, H.P (2007). The effects of entrepreneurial orientation and marketing information on the performance of SMEs,Journal of Business Venturing, 22, 592–611.
  • Ø Kocak, A., Abimbola, T (2009). The effects of entrepreneurial marketing on born global performance.International Marketing Review. 26: 439-452.
  • Ø Kilenthong, P., Hills, G.E., Hultman, C., &Sclove, L.S (2010). Entrepreneurial Marketing Practice: Systematic Relationships with Firm Age, Firm Size, and Operator’s Status. (pp: 1-15). Rencontres: de St-Gall.
  • Ø Lee, J.N., & Kim, Y.G (1999). Effect of partnership quality on IS outsourcing success: conceptual framework and empirical validation, Journal of Management information systems, 15: 29-61.
  • Ø Miles, M., &Darroch, J (2004). Large firms, entrepreneurial marketing processes, and the cycle of competitiv .Journal of Business Research. 58: 277-284. 
  • Ø  Miles, M.,   Gilmore, A.,   Harrigan,P,.  Lewis, G.,  Sethna,Z (2014). Exploring Entrepreneurial Marketing. Journal of Strategic Management 18:94-11
  • Ø Morris, M.H., Coombes, S., Schindehutte, M., & Allen, J (2007). Antecedents and Outcomes of Entrepreneurial and Market Orientations in a Non-profit Context: Theoretical and Empirical Insights, Journal of Leadership and Organizational Studies, 13: 12-39.
  • Ø Morris, M.H., Schindehutte, M., LaForge, R.W (2007), The Emergence of Entrepreneurial Marketing: Nature and Meaning, in: Harold P. Welsch (Eds), Entrepreneurship: the Way Ahead (pp: 91-104), New York: Routledge.
  • Ø Morrish, C.S., & Deacon, H.J (2009). Entrepreneurial marketing: a comparative case study of 42 Below Vodka and Penderyn Whisky, Journal of Small Business and Entrepreneurship, 24: 113 -124.
  • Ø Morrish, S.C (2011). Entrepreneurship marketing: A strategy for the twenty-first century?,Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 13: 110-119.
  • Ø Morrish, s., Coviello N., McAuley, A., Miles, M(2014).Entrepreneurial Marketing: Is Entrepreneurship the Way Forward for Marketing?development in Marketing science,  3:446-446
  • Ø Stokes, D (2000). Entrepreneurial marketing: a conceptualisation from qualitative research. Qualitative Market Research: An International Journal, 3:47-54.
  • Ø Schuster1,O., Falkenreck1, C., & Wagner, R (2015). Entrepreneurial Marketing in Last decade. 10th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, At Genoa, Italy.