تحلیل میزان اهمیت و عملکرد رویکرد بازاریابی ارتباطی در مجموعه‌های ورزشی بر اساس رویکرد IPA

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه کردستان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان

چکیده

هدف: بازاریابی ارتباطی از رویکردهای مهم بازاریابی است که بیانگر موفقیت یا شکست سازمان در ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان است. در همین راستا، این تحقیق با هدف تحلیل میزان اهمیت و عملکرد رویکرد بازاریابی ارتباطی در مجموعه­های ورزشی مورد پژوهش قرار گرفت.
روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی بود. جامعه آماری شامل عوامل اجرایی مجموعه‌های ورزشی استان کردستان بود که تعداد 243 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. از پرسشنامه دلن (2006) با 19 گویه برای گردآوری داده­ها استفاده گردید. از آزمون تی همبسته برای مقایسه میزان اهمیت و عملکرد بازاریابی ارتباطی و مؤلفه­های آن استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین درک عوامل اجرایی از میزان اهمیت و عملکرد بازاریابی ارتباطی تفاوت معنی­داری وجود دارد. همچنین بین مؤلفه­های ارتباط با مشتری، کیفیت خدمات و حفظ مشتریان در دو وضعیت اهمیت و عملکرد تفاوت معنی­دار وجود دارد.
نتیجه‌گیری: بکارگیری تاکتیک­های بازاریابی ارتباطی در مجموعه­های ورزشی در بلندمدت می­تواند باعث رضایت­مندی مشتریان و وفاداری آنان گردد و با حفظ مشتریان موجود منجر به سودآوری مجموعه­های ورزشی شود.
 

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of importance and performance of relationship marketing approach in the sports complexes based on Importance-Performance Analysis

نویسندگان [English]

 • behzad izadi 1
 • edris radi 2
2 university of kurdistan
چکیده [English]

Objective: One of the important marketing approaches that reflect the organization's success or failure in building long-term relationships with customers is relationship marketing. In this regard, this research was to analyze the importance and performance of relationship marketing approach in sports complexes.
Methodology: The research method was analytical- descriptive survey. The study population included 243 of Kurdistan Sport complexes executives, which subjects selected randomly. Delone questionnaire (2006) with 19 items was used to collect data. The paired t-test was used to compare the importance and performance of marketing relationship.
Results: Results showed that there is a significant difference between the executives' understanding of relationship marketing importance and performance. In addition, there is a significance difference between the relationship with the customer, the quality of the services and preserving the customers, on the status of importance and performance.
Conclusion: Relationship marketing tactics can build customer satisfaction and their loyalty in the sport complexes long-term and lead to sport complex’s profitability with retaining existing customers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • relationship marketing
 • customer relationship management
 • customer retention
 • sport complex
 • ایزدی، بهزاد. (1391). طراحی الگوی بازاریابی ارتباطی در لیگ برتر فوتبال ایران. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، 144-177.
 • رنجبریان، بهرام،؛ براری، مجتبی. (1388). تأثیر بنیانهای بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان: مقایسه بانک دولتی و خصوصی، مدیریت بازرگانی، 1(2)، 83-100.
 • سیدجوادین، سیدرضا؛ براری، مجتبی؛ ساعت­چیان، وحید. (1393). بازاریابی رابطه­مند در صنعت ورزشی. مطالعات مدیریت ورزشی، 23، 34-15.
 • سیدعامری، میرحسین؛ بهرامی، سوران؛ صیادی، محمد امین. (1391). بررسی رابطه بین کیفیت خدمات با رضایت مندی و وفاداری مشتریان اماکن ورزشی سرپوشیده دولتی و خصوصی شهر ارومیه، پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 1، شماره 3، 11-18.
 • قلی­زاده، بهاره؛ طالب­پور، مهدی؛ کشتی­دار، محمد. (1394). بازاریابی رابطه­مند به عنوان پیش­بینی برای رفتار خرید مشتریان ورزشی: مطالعۀ باشگاه­های تندرستی بانوان مشهد. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 3 (10)، 84-73.
 • محمدهادی، فریبرز؛ فتحی واجارگاه، کورش؛ پرداختچی، محمدحسن؛ ابوالقاسمی، محمود (1389). تضمین کیفیت در آموزش منابع انسانی، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال دوم، شماره 2، صص 1-23.
 • یوسفی، بهرام؛ حسینی، زهره. (1390). مبانی بازاریابی ورزش. انتشارات دانشگاه رازی کرمانشاه.
  • Ø Ajzen, Bejou, D., Ennew, Ch., & Palmer, A. (1998). Trust, ethics and relationship satisfaction, International Journal of Bank Marketing, Vol. 16 Iss: 4,170 – 175.
  • Ø Berry, L.L. (1995). Relationship marketing of services growing interest, emerging perspectives, Journal of the Academy of Marketing Science, 23 (4), 236–245.
  • Ø Buhler, A., & Nufer, G. (2009). Relationship marketing in sports. UK: Taylor and Francis.
  • Ø Caceres, R. Ch., & Paparoidamis, N. G. (2007). Service quality, relationship satisfaction, trust, commitment and business-to-business loyalty, European Journal of Marketing, 41(7/8), 836-867.
  • Ø Das, K. (2009). Relationship marketing research (1994-2006) an academic literature review and classification, Marketing Intelligence & Planning, 27(3), 326-363.
  • Ø Delen, N. H. (2006). Hotel managers’ perceptions toward relationship marketing: a case study of Antalya. Thesis, Oklahoma State University, 27-32.
  • Ø Grönroos, C. (2004). The relationship marketing process: communication, interaction, dialogue, value, Journal of business & industrial marketing, 19(2), 99-113.
  • Ø Huang, M. H. (2015). The influence of relationship marketing investments on customer gratitude in retailing, Journal of Business Research, 68(6), 1318-1323.
  • Ø Keillor, B., Lewison, D., & Hult, T. M., Hauser W. (2007). The service encounter in a multi‐national context, Journal of Services Marketing, 21(6), 451 – 461.
  • Ø Kim, Y. K., & Trail, G. (2011). A conceptual framework for understanding relationships between sport consumers and sport organizations: A relationship quality approach, Journal of Sport Management, 25(1), 57-69.
  • Ø Lages, L., Lancastre, A., & Lages C. (2008). The B2B-RELPERF scale and scorecard: Bringing relationship marketing theory into business-to-business practice, Industrial Marketing Management, 37(6): 686-97.
  • Ø Lee J. H., Hyun-Duck, K., Ko, Y. J., & Sagas, M. (2011). The influence of service quality on satisfaction and intention: A gender segmentation strategy, Sport Management Review, 2011; 14(1), 54-63.
  • Ø Miquel-Romero, M. J., Caplliure-Giner, E. M., & Adame-Sánchez, C. (2014). Relationship marketing management: Its importance in private label extension, Journal of Business Research, 67(5), 667-672.
  • Ø O' Malley, L., Prothero, A. (2004). Beyond the frills of relationship marketing, Journal of Business Research, 57, 1286-1294.
  • Ø Odekerken-Schröder, G., De Wulf, K., & Schumacher, P. (2003). Strengthening outcomes of retailer- consumer relationships: The dual impact of relationship marketing tactics and consumer personality, Journal of Business Research, 56(3), 177–190
  • Ø Sigala, M. (2005). Integrating Customer Relationship Management in Hotel Operations: managerial and operational implications. International, Journal of Hospitality Management, 24, 3, 391 – 413.
  • Ø Stavros, C., Pope, N. K. L., & Winzar, H. (2008). Relationship marketing in Australian professional sport: An extension of the Shani framework, Sport Marketing Quarterly, 17(3), 135.
  • Ø Theodorakis, N.D., Koustelios, A., Robinson, L. & Barlas, A. (2009). Moderating role of team identification on the relationship between service quality and repurchase intentions among spectators of professional sports. Managing Service Quality, 19, 456-473.
  • Ø Wong, Y. H., Chan, R. Y., Ngai, E. W. T., & Oswald, P. (2009). Is customer loyalty vulnerability-based? An empirical study of a Chinese capital-intensive manufacturing industry, Industrial Marketing Management, 38 (1), 83-93.