تعیین عوامل موثر بر کیفیت خدمات استادیوم آزادی از دیدگاه تماشاگران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مدرس

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: حضور تماشاگران در رویدادهای ورزشی سبب تولید درآمد اقتصادی بالایی می­شود و از عواملی که تاثیر بسزایی در حضور تماشاگران دارد کیفیت خدمات مجموعۀ ورزشی است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی عوامل مختلف موثر بر کیفیت خدمات استادیوم آزادی بود.
روش شناشی: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. نمونه­ی آماری این پژوهش 265 نفر از تماشاگرانی بودند که در دیدار دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران حضور داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق برگرفته مربوط به پرسشنامۀ رسالۀ دکتری شانکدر دانشگاه اوهایو است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصین مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت (89/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از بسته­ی نرم افزاری SPSS 16 به منظور توصیف متغیرها و آزمون فرضیه­های تحقیق (در سطح معناداری 05/0) و نرم افزار لیزرل جهت انجام تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحلیل عاملی نشان داد متغیرهای محیط مجموعه ورزشی (با بار عاملی 85/0)، تعامل کارکنان مجموعۀ ورزشی (با بار عاملی 73/0)، قیمت محصولات و خدمات (با بار عاملی 71/0) و کیفیت دسترسی به مجموعۀ ورزشی (با بار عاملی 57/0) تاثیر معنی­داری روی کیفیت خدمات مجموعۀ ورزشی داشتند. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد متغیرهای دسترسی به مجموعۀ ورزشی (با میانگین رتبۀ 37/3)، تعامل کارکنان (با میانگین رتبۀ 22/2)، محیط مجموعۀ ورزشی (با میانگین رتبۀ 26/2) و قیمت محصولات و خدمات (با میانگین رتبۀ 16/2) به­ترتیب مهم­ترین عوامل موثر بر کیفیت خدمات مجموعۀ ورزشی آزادی بودند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده می­توان گفت از دیدگاه تماشاگران محیط مجموعۀ ورزشی بیشترین تاثیر را روی کیفیت خدمات در استادیوم آزادی دارد که باید بیش از سایر متغیرها به آن توجه نمود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Structural Equation Modeling of Team Image and Fans’ Team Identification in Sport Industry

نویسندگان [English]

 • Mehdi Khatibzadeh 1
 • hashem kozechiyan 2
 • afshar honarva 3
 • Hosin Sadeghi Saghdel 4
3 K.N.Toosi University of Technology
4 Associate Professor at Tarbiat Modares
چکیده [English]

Objective: Attendance of spectators at sporting events makes high economic income and the quality of sport venue is one of the most important factors influencing spectator’s attendance at sporting events. So, the purpose of this study was to investigate different factors affecting service quality in Azadi stadium.
Methodology: The research method was descriptive – correlation and the statistical sample consisted of 265 spectators attended to Tehran’s Azadi stadium for watching a football game between Esteghlal and Persepolis. The research instrument was Shonk’s Ph.D. dissertation questionnaire. The face and content validity was approved by opinion of sport management instructors and the reliability was verified by the coefficient of Cronbach’s alpha, (α=0/89). The SPSS16 was used for description of variables and testing the research hypothesizes (P<0/05). Also, LISREL software was used for doing Confirmatory Factor Analysis.
Results: The result showed “environment of stadium” (factor loading= 0/85), “interaction of staff” (factor loading= 0/73), “price of service and products” (factor loading= 0/71) and “access quality of sport venue” (factor loading= 0/57) had significant effect on sport venue quality. Also, the results of Friedman test showed “access quality of sport venue” (Mean rank= 3/37), “interaction of staff” (Mean rank= 2/22), “environment of stadium” (Mean rank= 2/26) and “price of service and products” (Mean rank= 2/16), respectively, are the most important factors affecting the quality of Azadi stadium.
Conclusion: According to the results it can be concluded that from the view point of spectators the environment of stadium have the most effect on the service quality in Azadi stadium that should be noted more than the other variables

کلیدواژه‌ها [English]

 • service quality
 • Azadi stadium
 • Spectators
 • اصفهانی، نوشین؛ گودرزی، محمود؛ اسدی، حسن؛ سجادی، نصراله؛ اسمیت، استیفن. (1388). «تحلیل عوامل موثر بر توسعه جهانگردی ورزشی داخلی ایران»، نشریه مدیریت ورزشی «حرکت»، شماره 1. ص: 159-175.
 • الهی، علیرضا؛ رسولی، سیدمهدی؛ ساعت­چیان، وحید (1391). «تحلیل وضعیت تعادل رقابتی لیگ حرفه­ای فوتبال ایران»، دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال دوم، شماره 4، ص: 135-148.
 • خطیب­زاده، مهدی (1390). «ارتباط ادارک از کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی و ارائۀ الگو»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، ص: 42.
 • خطیب­زاده، مهدی؛ کوزه­چیان، هاشم؛ هنرور، افشار (1392). «نقش کیفیت خدمات گردشگری ورزشی در تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی»، نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 17، ص: 191-206.
 • رضوی، محمدحسین؛ حسینی، سیدعماد؛ سلیمانی، معصومه (1391). «بررسی ابعاد زیبایی­شناختی در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی»، پژوهش­نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال هشتم، شماره شانزدهم، ص: 15-34.
 • ساعت­چیان، وحید؛ علیزاده گلریزی، ابوالفضل، الهی، علیرضا (1392). «مقایسه انگیزه­های وفاداری، سابقه حمایت و میزان حضور هواداران باشگاه­های پر طرفدار لیگ حرفه­ای فوتبال ایران»، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال سوم، شماره 6، ص: 123-135.
 • کرانیان، فاطمه؛ دانشمندی، حسن؛ همتی­نژاد، مهرعلی؛ رهنما، نادر (1392). «مطالعۀ هزینه‌های مالی آسیب در اندام­های مختلف فوتبالیست­های لیگ برتر ایران»، نشریه طب ورزشی، شمارۀ 10، ص: 69-87.
 • کوزه­چیان، هاشم؛ خطیب­زاده، مهدی؛ هنرور، افشار (1390). «نقش ابعاد کیفیت خدمات گردشگری در رضایتمندی گردشگران ورزشی»، نشریه پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال اول، شماره دوم، ص: 19-32.
 • مرادی چالشتری، جواد؛ مرادی، محمدرضا؛ نوروزیان قهفرخی، سهیلا؛ جعفری، اکرم (1392). «بررسی موانع اقتصادی اثرگذار بر جذب سرمایه­گذاری خارجی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران»، نشریه مدیریت ورزشی، شمارۀ 17، ص: 129-147.
 • هومن، حیدرعلی. (1388). «مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل»، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم، ص: 22.
  • Bernthal, M. J., & Graham, P. J. (2003). “The effect of sport setting on fan attendance motivation: The case of minor league vs. collegiate baseball”. Journal of Sport Behavior, 26(3), 223-239.
  • Brady, M. K., & Cronin, J. J. (2001). “Some new thoughts on conceptualizing perceived service quality: A hierarchical approach”. Journal of Marketing, 65(July 2001), 34- 49.
  • Chelladurai, P., & Chang, K. (2000). “Targets and standards of quality in sport services”. Sport Management Review, 3, 1-22.
  • Crompton, J. L. (2004). “Beyond economic impact: An alternative rationale for the public subsidy of major league sports facilities”. Journal of Sport Management, 18, 40- 58.
  • Greenwell, T. C., Fink, J., & Pastore, D. (2002). “Assessing the influence of the physical sports facility on customer satisfaction within the context of the service experience”. Sport Management Review, 5, 129-148.
  • Hall, J., O Mahony, B., Vieceli, J. (2010). “An empirical model of attendance factors at sport sporting events”, International Journal of Hospitality Management, 29, 328-334.
  • Hill Brad, Green B. Christine (2012). “Repeat participation as a function of program attractiveness, socializing opportunities, loyalty and the sportscape across three sport facility contexts”, Journal of Sport Management Review, 15, P: 485–499.
  • Hinch, T., & Higham, J. (Eds.). (2004). “Sport tourism development”. Tonawanda, NY: Channel View Publications. P: 136 & 178
  • Howat Gary, Assaker Guy (2013). “The hierarchical effects of perceived quality on perceived value, satisfaction, and loyalty: Empirical results from public, outdoor aquatic centres in Australia”, Journal of Sport Management Review, 16, 268–284.
  • Kim, N.; Chalip, L. (2004). "Why travel to the FIFA World Cup? Effects of motives, background, interest and constraints." Tourism Management, 25, pp. 695–707.
  • Kim, Hyun-Duck, LaVetter, David, & Lee, Jeoung-Hak. (2006). “The Influence of Service Quality Factors on Customer Satisfaction and Repurchase Intention in the Korean Professional Basketball League”, International Journal of Applied Sports Sciences, 18(1), 39-58.
  • Lee, J. H., Kim, H. D., Ko, Y. J., Sagas, M. (2011). “The influence of service quality on satisfaction and intention: A gender segmentation strategy”, Sport Management Review 14, 54-63.
  • Shonk, D. J. (2006). “Perceptions of service quality, satisfaction and the intent to return among tourists attending a sporting event”. Doctoral dissertation, The Ohio University, US. P: 21.
  • Smith, Aaron C.T. (2008). “Introduction to Sport Marketing”, Elsevier Ltd. P: 41.
  • Tabassum, A., Rahman, T., Jahan, K. (2012). “Assessment of Service Quality in Tourist Hotels of Cox’s Bazaar in Terms of Demographic Characteristics of Tourists”, World Journal of Social Sciences, (2) 4, 44 – 64.
  • Tergozlou, M., Papadopoulos, P., Koronas, V., Matsaridis, A. (2012). “Quality assessment of private fitness centers in eastern Thessaloniki”, Journal of Studies in Physical Culture and Tourism, 19, ( 4) , 196-200
  • Theodorakis Nicholas D., Alexandris Kostas, Tsigilis Nikolaos, Karvounis Serafim (2013), “Predicting spectators’ behavioural intentions in professional football: The role of satisfaction and service quality”, Journal of Sport Management Review, 16, 85–96.
  • Turco, D. M., Riley, R., & Swart, K. (2002). “Sport Tourism”. Morgantown, WV: Fitness Information Technology Inc.
  • Yamaguchi, Y. (2002). “Sport tourism, sport volunteer and sport for all” Journal of Asian Sport For All , 1, 29-36.
  • Yoshida, M., & James, J. (2010). “Customer satisfaction with game and service experience: Antecedents and consequences”, Journal of Sport Management, 24, 338–361.