بررسی همگرایی واردات گروه کالاهای ورزشی در ایران: رهیافت داده‌های تابلویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانش‌آموخته دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام‌نور تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

هدف: امروزه بخش اقتصاد و صنعت ورزش مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در تمامی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه، مورد توجه می‌باشد. واردات کالاهای ورزشی همواره یکی از موضوعات مورد بحث تصمیم‌گیران اقتصادی در زمینه اقتصاد ورزش است. لذا با توجه به اهمیت این بخش از اقتصاد ورزش، این پژوهش با هدف بررسی همگرایی گروه کالاهای وارداتی سال‌های 1391- 1371 صنعت ورزش در ایران انجام شد.
روش‌شناسی: روش تحقیق به صورت جفت قیمتی با استفاده از روش‌های همگرایی بتا و سیگما به منظور انجام بررسی همگرایی این گروه‌بندی از روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی می‌باشد. گروه‌بندی کالاها شامل؛ پوشاک، کفش، توپ و تجهیزات ورزشی بود.
یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان می‌دهد که همگرایی بتا در گروه کالا‌های وارداتی ورزشی وجود دارد و سرعت همگرایی 2602455/0 و این ضریب به لحاظ آماری معنی‏دار است. همچنین نتایج آزمون همگرایی سیگما تاییدکننده وجود همگرایی و کاهنده بودن انحرافات گروه‌ها طی زمان می‌باشد. این ضریب نیز به لحاظ آماری معنی‏دار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of convergence of import of pair wise of sporting goods in Iran: panel data approach

نویسندگان [English]

 • Mohammad Rasoul Khodadadi 1
 • sara hmasoomzadeh 2
 • Akbar Faridfathi 3
 • maryam faridfathi 4
1 Assistant Professor and faculty member, University of Tabriz
چکیده [English]

Objective: Today, the economy and sports industry is concerned as one of the most important economic sectors in all countries, especially developing countries. Sporting goods imports has always been one of the topics discussed economic decision- makers in the context of sports economy. Considering the importance of this sector of the economy sports, this study aimed to investigate convergence of imported goodsgroupduring1992- 2012sports industry in Iran.
Methodology: The research method for the price pair is econometric panel data by using the Beta and Sigma convergence method in order to investigate the convergence of the grouping. Grouping goods including clothing, shoes, balls and sports equipment.
Results: The results showed that there is beta convergence in the sport of imported goods, and the rate of convergence in this factor 0.2602455 is statistically significant. Also, Sigma convergence test results approved the existence of convergence and reducing the deviations groups are through time. This factor is also statistically significant.
Conclusion: Considering the results of the beta and sigma convergence can confirm the existence of convergence in importing sporting goods group acknowledged Iran during the period studied

کلیدواژه‌ها [English]

 • Convergence
 • Imported goods
 • Sports industry
 • Panel data and price pair method
 • سیفی اسنودن، برایان.، وین، هوارد آر. (1392). اقتصاد کلان جدید، (منشا، سیر تحول و وضعیت قبلی)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، تهران.
 • علیزاده پهلوانی, آزاده؛ کرامت عوض پور؛ علی عوض پور و حامد علیزاده پهلوانی. (1394). بررسی مقایسه واردات و صادرات کالاهای ورزشی ایران در سال 1393 جهت اعمال اقتصاد مقاومتی، کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
 • سوری، علی. (1393). اقتصاد سنجی پیشرفته (جلد 2) همراه با کاربرد stata 12 و eviews 8، نشر فرهنگ شناسی. تهران.
 • صادقی، رضا؛ کشکر، سارا و کارگر، غلامعلی (1391)، نقش عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی5p در تولید پوشاک ورزشی ایرانی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش مدیریت ورزشی)، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 • صامتی، مجید؛جلایی، سید عبدالمجید؛ صادقی، زین العابدین. (1383). آثار جهانی شدن بر الگوی تقاضای واردات ایران (1381-1338)، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی  شماره ١١ و 12، صص: 16-1
 • فرحبخش، ندا؛ محرابیان، آزاده. (1380)، تحلیل های پویای تابع تقاضای واردات، پژوهش های اقتصادی، دوره 1 - شماره : 2 صص: 29 -42.
 • فرجادی، غلامعلی؛ لعلی، محمد رضا. (1376)،تاثیر واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر رشد اقتصادی ایران، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 4، صص: 28-1
 • عسکریان، فریبا. جعفری، افشار. (1386). بررسی میزان مبادلات بین المللی کالاهای ورزشی ایران در سال های 1377و 1380. فصلنامه المپیک. سال پانزدهم، شماره 4 (پیاپی40)،. 103- 97.
 • کازرونی، علیرضا، اصغرپور، حسین، رضائی، خدیجه. (1393). بررسی همگرایی سطح عمومی قیمت‌ها در استان‌های ایران، فصل‌نامه پژوهش‌نامه بازرگانی، شماره 70، صص 23-45.
 • رضوی، سیدمحمدحسین. (1384)، افزایش کارایی با سیاست خصوصیسازی درورزش، فصلنامه حرکت، ش 23، صص:25.
 • طیبی، کمیل؛ آذربایجانی، کریم. (1380)، بررسی پتانسیل تجاری موجود میانایران و اوکراین:بکارگیری مدل جاذبه،پژوهشنامه بازرگانی، شماره 21 ، صص: 82-61.
 • سپانلو، هاشم؛ قنبری، علی، قنبری. (1389)،بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات ایرانبه تفکیک کالاهای واسطه‌های، سرمایه‌ای و مصرفی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 57،صص: 233-209.
 • هفته‌نامه بین‌المللی بازرگانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی. (1390)، صنعتی به نام ورزش، شماره 49، ششم بهمن، ویژه ورزش، تهران.
  • Ø Alessandro, C. And Manera.M. (2007). Oil prices, inflation and interest rate in a structural cointegratedvar model for the G-7 countries, Energy Economics, 40, 154-178.
  • Ø Andreff,W.(1997). Sport Finacing  in Europe-Toward a trans formation in the 21 century. puplished at:sport, media and civil society.
  • Ø Baumal, William J. (1986). Productivity growth, convergence and welfare: what the long run data show, American Economic Review, vol. 76, pp.1072-1085.
  • Ø Barro, Robert j., Salai- Martin, Xavier. (1992). Convergence, the Journal of Political Economy, vol. 100, pp. 223-251.
  • Ø Barro, Robert j., Salai- Martin, Xavier. (1995). Economic growth, The MIT Press, Cambridge, MA.
  • Ø Binshan Lin, Walton Hinson,(2008) Exporting Assistance and Guidelines for Exporters: a Regional Survey,Management Decision, 36 (7), 433-440
  • Ø Byrne, Joseph P., Davis, E. Philip. (2002). A comparison of balance sheet structure in major EU countries, The National Institute Economic Review, vol. 180, 83-95.
  • Ø Durlauf, S. (1996), On convergence and divergence of growth rates: an introduction, Economic Journal, 106, July, 1016±18.1
  • Evans, P., Karras, G. (1996). Convergence revisited, Journal of Monetary Economics, vol 37, pp 249-265.
  • Ø Eximius: Export and Advantage. (2009). Export – hmport  banke  of  india.  A Quarte Publication. Visit us at www. eximbankindia. in. p:9.
  • Ø Gholamzadeh Fasandoz,Hamid.(2001). Export  and  import of  sporting goods.University of  Jyvaskyla, Faculty of  sport  and  health  sciences, departemant of  social of sport. M. Sc-Thesis in Sports Planning and Administration.
  • Ø Horta, I., S. Camanho, A. (2015). A nonparametric methodology for evaluating convergence in a multi input and multi output setting, European Journal of Operational Research, vol. 246(2), pp. 554- 561.
  • Ø Kumar Das, D. (2013). Empirical estimation of the Solow growth model: A panel data approach, School of Economics and Management.
  • Ø Lee, K., Pesaran, M. H., Smith, R., (1997). Growth and convergence in a Multi- Country empirical stochastic Solow model, Journal of Applied Econometrics, vol. 12, pp. 357- 392.
  • Ø Mankiw, N. Gregory, Romer, David, Weil, David N., (1992). A contribution to the empirics of economic growth, Quarterly Journal of Economics, vol.107, pp. 407-437.
  • Ø Rapachi, R,.Prochniak, M. (2009). Real beta and sigma convergence in 27 countries 1995-2005, Post-Communist Economics, vol. 21, pp. 307-326.