تحلیل مسائل و مشکلات ورزشکاران کشتی چوخه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تحلیل مسائل و مشکلات بازدارنده ورزشکاران کشتی­چوخه برای پرداختن به این رشته ورزشی بود.
روش شناسی: روش پژوهش توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را تمام ورزشکاران کشتی­چوخه تشکیل می­داد که در مسابقه 13 فروردین 1393 گود سنتی «چشمه زینل خان» حضور داشتند و به شکل تمام شمار به­عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند (80N=). ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش­نامه محقق ساخته­ای بود که روایی صوری و محتوی آن توسط صاحب نظران مورد بررسی و تائید قرار گرفت. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ (93/0α=) و برای تحلیل داده‏ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد برای شناسایی عامل­ها استفاده شد.
یافته ­ها: براساس تحلیل عاملی از 40 سوال پرسش­نامه، 27 سوال با داشتن بار عاملی مناسب در چهار عامل محیط اجتماعی، سازمانی، میان فردی و فردی قرار گرفتند. میزان اهمیت عامل­ها از دیدگاه آزمودنی­ها نشان داد، عامل سازمانی با اهمیت­ترین عامل (220/24= درصد واریانس) و عامل میان فردی کم اهمیت‏ترین عامل (954/12= درصد واریانس) را در تبیین مسائل و مشکلات ورزشکاران این رشته ورزشی دارد.
نتیجه گیری: با توجه به مسائل و مشکلات شناسایی شده در این پژوهش، با استفاده از راه‌کارهای تحقیق حاضر، می‏توان زمینه مشارکت هرچه بیشتر ورزشکاران و توسعه این رشته ورزشی را فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Access and Problems Wrestling Chokhe Athlets

نویسندگان [English]

 • ghassem mehrabi 1
 • habib honari 2
 • mohammad ebrahim razaghi 1
چکیده [English]

Objective: The purpose of study was Analysis of Barrier Access and Problems Wrestling Chokhe Athletes for Participation in This Sport.
Methodology: The research method is descriptive and it is a type of survey. The statistical population comprises of all 80 Wrestling Chokhe Athletes that Participated at 2014.01.13 in field traditional "zinal khan cheshme" and statistical sampel is selected equal to statistical population. Data collection is done by researcher-made questionnaire whos face and content validity is confirmed by experts and Cronbach’s alpha coefficient was used to test the reliability of the questionnaire (α = 0.93). Exploratory Factor analysis (EFA) with a varimax rotation was used to identify factors.
Results: According factor analysis, of the 40 Problems, 27 items having appropriate factor loading were stand in 4 factors namely social environmental, organizational, interapersonal & interpersonal. Result showed that organizational factors had most important (%24.954 of variance) and interpersonal had least important (%12.954 of variance) in explanation of the Access and Problems Wrestling Chokhe Athletes for Participation in This Sport.
Conclusion: paying attention to Access and Problems identified in the present research and trying to remove them in conformity with strategies were presented can cause to mass participation Athletes and development This Sport

کلیدواژه‌ها [English]

 • Access
 • athletes
 • Wrestling
 • Chokhe
 • ایزدی، بهزاد؛ کوزهپیان، هاشم (1386). بازشناسی هویت فرهنگی و اجتماعی ورزش چوگان، تاریخ­نامه و ورزش ایران زمین (1)، کمیته ملی المپیک، صص333-317.
 • پرتو بیضایی کاشانی، حسین (1382). تاریخ ورزش باستان ایران (چاپ جدید)، نشر زواز، صص 37-11.
 • حکمتی، اعظم؛ رحمانی، حبیب­اله (1389). بازی­های بومی محلی و سنتی استان خراسان شمالی، انتشارات دنشگاه فردوسی مشهد، صص 13-2.
 • حسین­پور، حامد؛ فهیم دوین، حسن؛ رحیمی، رضا (1391). بررسی موانع توسعه و پیشرفت کشتی با چوخه استان خراسان شمالی از دیدگاه کارشناسان ورزشی، مجموعه مقالات اولین همایش علم و کشتی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، صص 355-354.
 • حسینی، سیدامیر (1386). بازآفرینی و گسترش ورزش باستانی در عرصه­های داخلی و خارجی، تاریخ­نامه و ورزش ایران زمین (1)، کمیته ملی المپیک، صص312-273.
 • رضوانفر، مرتضی (1389). بازی­های بومی و محلی ایران، نشر آباد بوم. صص 51-47.
 • رمضانی­نژاد، رحیم (1386). اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش، بامداد کتاب، صص 56-54.
 • غفوری، فرزاد (1392). توسعه ورزش همگانی بر مبنای توسعه بازی­های بومی- محلی، چکیده مقالات اولین همایش ملی واکاوی و تبیین راهبردی فرمایش­های مقام معظم رهبری در حوزه ورزش همگانی و فعالیت بدنی، انتشارات فدراسیون ورزش همگانی، صص 34-31.
 • غفوری، فرزاد (1393). الگوی توسعه­ی گردشگری بر مبنای توسعه­ی بازی­های بومی و محلی در کشور، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 24، صص 172-153.
 • فراهانی، ابوالفضل؛ شهرکی، منصوره (1386). بررسی بازی­های بومی و محلی سیستان. تاریخ­نامه و ورزش ایران زمین (1)، کمیته ملی المپیک، صص223-189.
 • کاشفی، مجید (1391). کاربرد آمار توصیفی در پژوهش اجتماعی، انتشارات جامعه شناسان، صص 116-114.
 • کشتی­دار، محمد (1392). نظام نامه اجرایی توسعه ورزش­های همگانی، تفریحات سالم، بازی­های بومی- محلی و ورزش باستانی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور، اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صص 15-9.
 • مهرابی، قاسم؛ عیدی، حسین؛ مهنانی، هدی (1392). شناسایی و اولویت­بندی انگیزه­های تماشاگران و ورزشکاران کشتی­چوخه، مطالعات روان­شناسی ورزش، شماره 5، صص101–114.
 • مهرابی، قاسم؛ مهنانی، هدی؛ عیدی، حسین (1391). تحلیل کشتی­چوخه بعنوان یک ورزش اصیل ایرانی، مجموعه مقالات اولین همایش علم و کشتی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، صص 329-327.
 • مولادوست، کیومرث (1392). تبیین راه­کارهای عملی توسعه ورزش چوگان، مجموعه مقالات اولین همایش علمی کاربرد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور گرمسار، صص 556-549.
 • هنرور، افشار؛ غفوری، فرزاد؛ ططری حسن گاویار؛ احسان؛ لطفی، حجت­اله (1393). شیوه­های احیا، ترویج و ارتقای ورزش­ها و بازی های بومی و محلی در کشور، مدیریت ورزشی، دوره 6، شماره 3، صص 509-493.
  • Ø Akinemi, A (2009). Traditional Sports & Games in Nigeria, National Institute for Sports, Lagos, Nigeria, pp: 230-236.
  • Ø Becker, H., Stuifbergen, AK. & Sands, D (1991). Development of a scale to measure barriers to health promotion activities among persons with disabilities, American Journal of Health Behavior, 5(6): 449-454.
  • Ø Dishman, R (2001). The problem of exercise adherence: Fighting sloth in nations with market economies, QUEST, 53(1): 27-294.
  • Ø Ferreira, IK., van der Horst, W., Wendel-Vos, S., Kremers, FJ., van Lenthe, j (2007). Environmental correlates of physical activity in youth - a review and update, 8:129–154.
  • Ø Gauthier, AP., Schinke, RJ. & Pickard, P (2005). Coaching in northern Canadian communities: Reflections of elite coaches, Journal of sport sciences and medicine, 4(2): 113 – 23.
  • Ø Gray, DB., Hollingsworth, HH., Stark, S. & Morgan, KA (2008). A subjective measure of environmental facilitators and barriers to participation for people with mobility limitations, Disability & Rehabilitation, 30(6): 434-457.
  • Ø Kang, M., Zhu, W., Ragan, BG. & Frogley, M (2007). Exercise barrier severity and perseverance of active youth with physical disabilities, Rehabilitation Psychology, 52(2): 170-176.
  • Ø Lattimore, D., Wilcox, S., Saunders, R., Griffin, S., Fallon, E., Hooker, S. & Durstine, JL (2011). Self-Reported Barriers of Middle-Aged and Older Adults Entering a Home-Based Physical Activity Program, Californian Journal of Health Promotion, 9(2): 15-28 15.
  • Ø Mandic, S., Bengoechea, EG., Stevens, E., de la Barra, SL. & Skidmore, P (2012). Getting kids active by participating in sport and doing it more often: focusing on what matters, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 9:86. ttp://www.ijbnpa.org.
  • Ø McLeroy, KR., Bibeau, D., Steckler, A. & Glanz, K (1988b). An ecological perspective on health promotion programs, Health Education Behavior, 15(4): 351-377.
  • Ø Rimmer, J., Riley, B. & Rubin, S (2001). A new measure for assessing the physical activity behaviors of persons with disabilities and chronic health conditions: The physical activity and disability survey, American Journal of Health Promotion, 16(1): 34-45.
  • Ø Sallis, JF., Grossman, RM., Pinski, RB., Patterson, TL. & Nader, PR (1987). The development of scales to measure social support for diet and exercise behaviors, Preventive Medicine, 16(6): 825-836.
  • Ø Sechrist, KR., Walker, SN & Pender, NJ (1987). Development and psychometric evaluation of
  • Ø The Exercise Benefits/Barriers Scale, Research in Nursing & Health, 10: 357-365.
  • Ø Zhu, W., Timm, G., & Ainsworth, B (2001). Rasch calibration and optimal categorization of an instrument-measuring women's exercise, Research Quarterly for Exercise and Sport, 72(2): 104 – 116.