بررسی موانع بازدارنده توسعه گردشگری ورزشی استان کردستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد تربیت‏ بدنی آموزش و پرورش

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی موانع بازدارنده (مدیریتی–فرهنگی–ساختاری) توسعه گردشگری ورزشی استان کردستان بود.
روش‌شناسی: پژوهش از نوع توصیفی-مقایسه‌ای بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل سه گروه کارشناسان ورزشی استان کردستان، کارشناسان آژانس‌های مسافرتی فعال در زمینه تور گردانی استان و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی وگردشگری استان بود، نمونه آماری برابر با جامعه و 74 نفر بود، جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تائید 15 نفر از متخصصان رسید. پایایی پرسشنامه در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی با روش آزمون آلفای کرونباخ (86/0=α) محاسبه شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی، از آزمون‌های فریدمن، کروسکال والیس و یومن ویتنی استفاده شد.
یافته ها: فقدان برنامه‌ریزی صحیح، در اولویت اول مشکلات مدیریتی قرار داشت. سیستم اطلاع‌رسانی و روابط عمومی ضعیف با گردشگران در اولویت اول مشکلات فرهنگی قرار داشت. ضعف سیستم حمل‌ونقل جزو اولویت اول مشکلات ساختاری بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه استان کردستان جزء مناطق محروم کشور می‌باشد نتایج بدست آمده دور از انتظار نبوده و لزوم برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌ها و فرهنگ‌سازی لازم و درنهایت فراهم‌سازی بستر لازم برای توسعه گردشگری ورزشی را آشکار می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Constraint factors affecting sport tourism in Kurdistan province

نویسندگان [English]

 • Fateh farazyani 1
 • Morteza Rezayi soofi 2
 • Ehsan allah hasani 3
چکیده [English]

Objective: This paper aimed to study the Constraint factors (managerial _ Cultural _ Infrastructural) affecting sport tourism in Kurdistan province.
Methodology:Comparative descriptive study that was done in the field of sport tourism. The population of the study comprised three groups The statistic sample of this study was equal to the statistic population (N=74) and included three groups: 1. Sports experts 2. Experts of the travel agencies working in the field of tourism, and 3. Experts of the Organization of Cultural Heritage and tourism. researcher-designed questionnaire was used to collect the data. The validity of the questionnaire was confirmed using factor analysis and also by (15 of) the experts. The stability of the subscales and the stability of the whole questionnaire (α=0.86) was confirmed using the Cronbach's alpha method. Descriptive analysis is used to analyze the collected data and Fridman, Cruscal, Wallis, and u-Man Whitney tests were used for deductive statistics.
 Results: In the list of managerial problems, the lack of appropriate programming is on the top, and in the list of cultural problems, weak information system and poor public relations towards the tourists are on the top. Poor transportation system is on the top of the list of infrastructural problems.
 Conclusion: In attention to Kurdistan province  is poor areas. Results are probable. And the necessity for appropriate programming  and  development subtraction is apparent. Provision ground for developing sport tourism is apparent.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism
 • Sport tourism
 • constraint factor (managerial
 • cultural
 • Infrastructural)
 • ابهری، سید محمد علی (1376). جهانگردی در جمهوری اسلامی، مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی و جمهوری اسلامی، صص 50- 61.
 • افصح حسینی، فاطمه السادات. (1385). ورزش، شهر، توریسم. ارائه شده بصورت سخنرانی در اولین همایش ملی شهر و ورزش، صص11- 22.
 • پاکدامن، یحیی (1376). دهکده توریستی راهکاری مناسب برای توسعه صنعت گردشگری در ایران، مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی و جمهوری اسلامی، جلد دوم، صص54-61.
 • خسروی، حسین (1385). فضای شهری و گردشگری ورزشی. ارائه شده بصورت سخنرانی در اولین همایش ملی شهر و ورزش، صص62- 70.
 • جاوید، مجید؛ اسدی، حسن؛ گودرزی، محمود و محمدی ترکمانی، احسان (1391). نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی. پژوهش های کاربردی مدیریت علوم زیستی در ورزش. شماره 3، صص 43 – 49.
 •  شکوئی، حسین (1375). اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا جلد 1، چاپ اول، تهران: انتشارات گیتا شناسی، صص 48 -56.
 • فلاحی، احمد؛ حسنی، احسان و کروبی، مهدی (1392). بررسی جاذبه های طبیعی موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان کردستان، مطالعات مدیریت ورزشی، 17صص 174 -159.
 • لطیفی، سمیه؛ نادری مهدیی؛ کریم و زلیخایی سیار، لیلا (1392). موانع موثر بر توسعه فعالیت های گردشگری در نواحی روستایی همدان( با تاکید بر روستاهای هدف گردشگری) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 3، 9صص77 -87.
 • مراسلی، عزیز (1384). تخمین عرضه توریسم خارجی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 • میرزایی کالار، اکبر؛ مدنی، سید مهدی؛ همتی نژاد، مهر علی و رحمانی نیا، فرهاد ( 1392). عوامل بازدارنده و سوق دهنده گردشگری ورزشی. دوفصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، 2، 1صص 85 – 95.
 • میرزاده، زهرا سادات (1393). تحلیل عوامل موثر و موانع موجود بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان خراسان رضوی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.89-87.
 • هنرور، افشار. (1383). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی بین المللی در کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران، 45- 34.
  • Ø Berdychevsky, L., & Gibson, H. J. (2012). Sport Tourism Development. Journal of sport&Tourism,17(3),251-255. 
  • Chalip, Laurence )2006.( "Tourism and the Olympic Games"Moragas, Moreno and Kennett, the Legacy of the Olympic Games, pp. 198-200
  • Ø Frangialli, F. (2004). Sport and Tourism: two living forces for mutual understanding,   culture and development of society. International of Tourism Day.
  • Hall, C. M. (1992). Hallmark tourist events: impacts, management and planning.         Belhaven Press.
  • Hudson, S., Hinch, T., Walker, G., & Simpson, B. (2010). Constraints to sport                tourism:      A cross-cultural analysis. Journal of Sport & Tourism, 15(1), 71-88.
  • Ø Hinch, T., Jackson, E. L., Hudson, S., & Walker, G. (2005). Leisure constraint                theory     and sport tourism. Sport in society, 8(2), 142-163.
  • Ø Gibson, H. J. (1998). The wide world of sport tourism. PARKS AND RECREATION-     WEST VIRGINIA-, 33, 108-131.
  • Kim, W., Jun, H. M., Walker, M., & Drane, D. (2015). Evaluating the perceived     social  impacts of hosting large-scale sport tourism events: Scale development and       validation. Tourism Management, 48, 21-32.
  • Ø Strobl, A., Teichmann, K., & Peters, M. (2015). Do mountain tourists demand ecotourism? Examining moderating influences in an Alpine tourism context. Turizam: znanstveno-stručni časopis, 63(3), 383-398.
  • Ø Um, S., & Crompton, J. L. (1992). The roles of perceived inhibitors and facilitators in    pleasure travel destination decisions. Journal of travel research, 30(3), 18-25.
  • Weed, M. (2009). Progress in sports tourism research? A meta-review and exploration
  • of Futures. Tourism Management, 30(5), 615-628.