ساخت، روایی و پایایی سنجی ابزار سنجش اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش بر اساس مدل AIDA

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشیار داانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی تهران

3 استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هدف: یکی از بخش­های مهم برنامه تبلیغاتی ارزیابی آثار تبلیغ است که این موضوع در تبلیغات از طریق ورزش نیازمند وجود ابزاری استاندارد­شده و مخصوص به­خود، در این زمینه بود. هدف از این پژوهش طراحی پرسشنامة اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش بر اساس مدل AIDA و سپس تعیین روایی و پایایی آن بود.
روش‌شناسی: به منظور تعیین اعتبار محتوایی و صوری از نظرات گروهی از صاحب­نظران استفاده شد. هم‏چنین برای تعیین اعتبار سازه و پایایی ابتدا از میان تماشاگران بازی­های فوتبال لیگ برتر در استادیوم آزادی، تعداد (45 نفر) در مطالعه مقدماتی و تعداد ( 366 نفر) در مطالعه اصلی شرکت نمودند.
یافته‌ها:نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی حاکی از تایید روایی سازه ابزار اندازه­گیری بود و نتایج همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ (84/0 α=) و پایایی ترکیبی (91/0=CR) نیز قابل­قبول بود.
نتیجه‌گیری: این ابزار با سنجش 4 گام متوالی از مدل ارزیابی اثربخشی تبلیغات AIDA می‏تواند چالش‏های تأثیرگذاری یک تبلیغ موفق را روشن ­نماید. این ابزار دارای قابلیت سنجش اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش بوده و می­تواند مورد استفاده شرکت­هایی که از طریق ورزش اقدام به تبلیغات برای محصولات خود می­کنند و نیز محققان حوزه بازاریابی و تبلیغات قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction, validity and reliability of Iranian tool for measuring advertising effectiveness through sport Based on the AIDA model

نویسندگان [English]

 • nasim keshmiri 1
 • Alireza Elahi 2
 • hossein akbari yazdi 3
1 مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران ایران
2 Kharazmi University
چکیده [English]

Objective: Advertising impact assessment is one of the important parts of advertising plan. In this regard, advertising through sport need a standard and specific tool. The aim of this study was design a questionnaire advertising effectiveness through sport based on AIDA model and then to determine validity and reliability of it.
Methodology: The opinions of expert`s group used to determine the content and face validity of questionnaire. Also to determine the construct validity and reliability, first, among the present spectators in Azadi Stadium, 45 people in the pilot study and 366 people participated in the main study.
Results: The results of confirmatory factor analysis (CFA) show the confirmation of construct validity of Measurement tool and the results of internal consistency with using Cronbach's alpha (α =0.84) and composite reliability (CR= 0.91) was acceptable.
Conclusion: This tool can clearify impact challenges of successful advertisement by evaluating 4 concesctive steps of evaluation of advertisement effectiveness model (AIDA model). This tool have ability to assessment of advertisement through sport effectiveness and it can be use by corporate that have advertisement through sport for their product and marketing and advertising researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • validation
 • confirmatory factor analysis
 • the effectiveness of advertising
 • advertising through sports
 • آقازاده، هاشم. بخشی زاده، الهه.(1389). ارزیابی اثربخشی تبلیغات الکترونیکی بر اساس مدل سلسله مراتب اثرات مطالعه موردی: صنعت پوشاک. دو فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 21 و 22، تابستان و پاییز، صص 123- 143.
 • امیری، علی.(1385). بررسی اثرات تبلیغات تلویزیونی روی حسابهای قرض الحسنه بانک تجارت، پایان نامه انتشار نیافته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 • بلوریان تهرانی، محمد. (1383). نقاط قوت و ضعف اهداف تبلیغاتی. نشریه بین المللی دانش تبلیغات، شماره 4، اردیبهشت ماه، صص 58-55.
 • پورحسینی، سید جواد. (1387). شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اثر بخشی تبلیغات محیطی بر اساس الگوی چهارP تبلیغات. پایان نامه انتشارنیافته کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
 • تاجیک، مریم.(1384). بررسی تأثیر اجرای برنامه های تبلیغات بازرگانی بر میزان جذب مشتریان حساب های پس انداز قرض الحسنه در مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد. پایان نامه انتشار نیافته کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 • حسینی، میرزا حسن. باقری، سید محمد. حسینی، زهرا.(1388). بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان بر مبنای مدل آیدا و ارائه الگوریتم ساخت یک تیزر تبلیغاتی: مطالعه موردی بانک رفاه. فصل نامه پژوهش های مدیریت، سال دوم، شماره5، پاییز، صص 119- 146.
 • حمیدی زاده، محمدرضا. نوریان، ذبیح الله.(1392). تبیین و ارزیابی فرآیند اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان:موردپژوهی بانک صادرات ایران. دوفصل نامه نوآوری و ارزش آفرینی، سال اول، شماره3، بهار و تابستان، صص33- 46.
 • خواجه زاده ،سامان. (1383). بررسی اثرات اجرای برنامه های تبلیغات بازرگانی بانک کشاورزی بر سپرده گذاری در حساب قرض الحسنه پس انداز ، پایان نامه انتشارنیافته کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 • درودی، هما. (1392). نقش پیام تبلیغاتی رسانه بر اساس مدل آیدا بر روی رفتار مصرف کننده. فصلنامه مطالعات رسانه ای، سال هشتم، شماره بیست و یکم، تابستلن، صص111-118.
 • ربیعی، علی. محمدیان، محمود، برادران جمیلی، بیتا. (1390). ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک و شناسایی مهم‌ترین عامل در افزایش اثربخشی آن در سطح شهر تهران. مجله علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال اول، شماره دوم، تابستان، صص 17- 40.
 • رنجبریان، بهرام. خورسندنژاد، آرزو. عبداللهی، سیده معصومه.(1392). ارتباط بین اثربخشی تبلیغات و ارزش ویژه نام تجاری: مورد مطالعه تبلیغات لوازم خانگی سامسونگ. فصل نامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره14، تابستان، صص75- 90.
 • شاه محمدی، عبدالرضا. میرزایی پور، علی.(1390). بررسی میزان اثربخشی تبلیغات پست بانک در میان مشتریان خود در شهر تهران. فصل نامه فرهنگ ارتباطات، سال اول، شماره اول، بهار، صص 137- 119.
 • شهبازیان، سیاوش.(1391). بازاریابی از طریق ورزش. سایت فرانشیز، تاریخ درج 13/3/1393.
 • صاعدی، فریدا.(1377). روانشناسی تبلیغات. مجله روابط عمومی، شماره ویژه تابستان، صفحه 34.
 • عباسی، عباس. محمدیان، مقدسه (1386). رابطه بین نگرش مصرف‌کنندگان به وب‌سایت ها و اثربخشی تبلیغات اینترنتی. سال دوم، شماره هفتم، صص 99-119.
 • فرهنگی، علی اکبر. فیروزیان، محمود. موسویان، اکرم السادات.(1388). بررسی اثربخشی تبلیغات شرکت ملی گاز ایران در راستای بهینه سازی مصرف. نشریه مدیریت بازاریابی، سال چهارم، شماره هفتم، پاییز و زمستان، صص 34-19.
 • کروبی، مهدی. محمدیان، مجتبی.(1388). سنجش دیدگاه گردشگران در مورد اثرگذاری رسانه های تبلیغی در دفاتر خدمات مسافرتی. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره45، تابستان، صص 63-92.
 • محمدیان، محمود. حسینی، سید ابوالحسن.(1389). انواع روش های ارزیابی اثربخشی تبلیغات. دو ماهنامه توسعه مهندسی بازار سال چهارم، شماره پانزدهم، مهر و آبان، 42- 46.
 • محمدیان، محمود.(1377). مروری گذرا بر نحوه تنظیم شمار تبلیغاتی . مجله جهان مدیریت، شماره دو، سال اول، اسفند ماه، ، صص 25-23.
 • محمدیان، محمود.(1382). کتاب جامع تبلیغات. مجله روان شناسی، شماره 27، دی ماه، صص 87- 88.
 • مدهوشی، مهرداد. رضایی، سعید.(1392). ارزیابی اثربخشی تبلیغات ویروسی با طرح پژوهش تجربی. فصل نامه مدیریت بازرگانی، دوره سوم، شماره 5، پاییز، صص 144-125.
 • هراتی، محبوبه.(1385). ارزیابی اثربخشی تبلیغات صنعت بیمه: شرکت سهامی بیمه ایران. پایان نامه انتشار نیافته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه شهیدبهشتی.
  • Ø Yen,W. M. (1979). Introduction to Measurement Theory. Brooks/Close Publishing Company, Monterey, California, a division of Wadsworth.
  • Ø Amaldoss, W., & He, C. (2010). Product variety, informative advertising, and price competition. Journal of Marketing Research, 47(1), 146-156.
  • Ø Belch, G. E., Belch, M. A., & Guolla, M. (1998). Advertising and promotion: an integrated marketing communications approach. New York: McGraw-Hill.
  • Ø Birch, R. (2010). Growth Strategies. Credit Union Journal. New York, 14(3), 1-18.
  • Ø Cronbach, L. J. (1970). Essentials of Psychological testing (3rd ed). New York: Harper and row international.
  • Ø Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R. C., & Strahan, E. J. (1999). Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research.Psychological methods, 4(3), 272.
  • Ø Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 39-50.    
  • Ø Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2013). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Sage.Thousand Oaks.
  • Ø Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. London: Routledge.
  • Ø Liesse, J., Levin, G. (1994), Advertising, Advertising Age, Chicago, Vol. 65, Iss. 17, pg. 3.
  • Ø Ramalingam, V., Palaniappan, B., Panchanatham, N., & Palanivel, S. (2006). Measuring advertisement effectiveness—a neural network approach. Expert systems with applications, 31(1), 159-163.
  • Ø Sinh, N. H. (2013). The Hierarchy model of advertising effects: A debate. Tạp chí Phát triển và Hội nhập, (8 (18), 92-96.
  • Ø Sharma, P., Halim, I., Darmawan, D., Myers, S. D., de Cerqueira Paes, H. B., Schultz, B., & Sani, I. (2012).Advertising Effectiveness: “Understanding the Value of Creativity in Advertising”, a Review Study in India. Online Journal of Communication and Media Technologies, 2(3), 1.
  • Ø Okazaki, S. (2011). Has the time finally come for the medium of the future? Research on mobile advertising. Journal of Advertising Research, (51), 59-71.