طراحی و تدوین مدل قابلیت های بازاریابی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اراک

2 استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی و تدوین مدل شناسایی قابلیت های بازاریابی باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران است.
روش‌شناسی: این تحقیق از نوع تحقیقات اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است که از روش نظریه داده‌بنیاد استفاده شده است. جامعه تحقیق شامل مدیران باشگاه‌های فوتبال و اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها است که نمونه به روش نمونه‌گیری نظری و شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه بصورت سوالات باز استفاده شد. سپس داده‌های حاصل از 18 مصاحبه به روش نظریه داده‌بنیاد، تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌ها: کدهای حاصل از مصاحبه‌ها 709 کد بود که پس از تلخیص به 128 کد و سپس به 18 کد محوری تبدیل شدند. کدهای محوری حاصل در مرحله کدگذاری انتخابی در 4 گروه از قابلیت بازاریابی شامل قابلیت‌های ورزش فوتبال، قابلیت‌های زیرساختی، قابلیت‌های استراتژیک و قابلیت‌های عملیاتی جای گرفتند. مدل حاصل با توجه به ارتباطات بین چهارگروه قابلیت‌ها بصورت هرمی تدوین شد.
نتیجه‌گیری: مدل ارائه شده می‌تواند به عنوان ابزای جهت شناسایی قابلیت‌های بازاریابی باشگاه‌های فوتبال و بهره‌گیری از این قابلیت‌ها مورد استفاده قرار گیرد تا بگونه‌ای منطقی و اصولی به بازاریابی، کسب درآمد و استقلال مالی باشگاه و حل مشکلات موجود در این حوزه پرداخت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and formulation of model of Identification of marketing capabilities in Iran Premier League Football clubs

نویسندگان [English]

 • Karim Zohrehvandian 1
 • Hashem Koozechian 2
 • Mohammad Ehsani 2
 • Mojtaba Amiri 3
1 Assistant professor in Sport Management, Department of Physical Education, Arak University, Arak, Iran
2 professor in Sport Management, Department of Physical Education, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 associate professor in Sport Management, Department of Management, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The The aim of this study was designing model to identify football clubs marketing capabilities in Iran Premier League.
Methodology: this research is an Exploratory research with Qualitative nature that used of the grounded theory method. Statistical population was all of the football clubs managers and sport management faculty members that selected by Theoretical  and Snowball sampling. To collect data, used of Depth interviews by open-ended questions.
Results: collected data from 18 interviews coded and analyzed by grounded theory method.Primary codes was 709 that after summarizing  codes, they decrease128  codes and Were converted with 18 Axial Codes. This codes were classified to 4 group include football capabilities, infrastructure capabilities, strategic capabilities and operational capabilities. Research model were designed in the form of a pyramid according to relationship between these capabilities.
Conclusion: The proposed model can be used as an tool for identification of football marketing capabilities and utilization of this capabilities that logical and systematic manner to marketing, and gaining income and financial independence Club and solve problems

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marketing capabilities
 • Football Club
 • Premier League
 • الهی، علیرضا (1387). موانع و راهکارهای توسعه اقتصادی صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران
 • اندرو، پاتریک. د؛ پدرسن، پائول. ام؛  مک اووی، چاد. د(1391)، طراحی و روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی. مترجمین: دکتر هاشم کوزه‌چیان، رسول نوروزی سید حسینی، اکبر حیدری. انتشارات حتمی
 • حسینی، عماد (1388). تعیین الگوی بازاریابی لیگ برتر فوتبال جمهوری اسلامی ایران، رساله‌ی دکتری. دانشکده علوم انسانی. گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه تربیت مدرس. تهران
 • حمیدی زاده، محمدرضا و خیرخواه عسکرآباد، محمدرضا (1391). بررسی تأثیر قابلیت‌های مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان در صنعت پتروشیمی ایران، فصلنامۀ علمی  پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی. سال چهارم، شماره8، ص 30-45
 • دانایی‌فرد، حسـن؛ مهـدی الـوانی و عـادل آذر (1383). روش‌شناسی پـژوهش کیفـی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران، نشر صفار اشراقی
 • دولت‌آبادی، حسین و خائف الهی، احمدعلی (1385). مدلی برای تعیین میزان تأثیر بازار گرایی بر عملکرد کسب‌وکار با توجه به قابلیت‌های بازاریابی در صنایع شیمیایی. فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره10، شماره 1، ص 131-161
 • رسولی، مهدی (1393). طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران، رساله دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی
 • زارع،  امین؛  احمدی بابائیان، علی؛ مرادی، غلامرضا و حسینی، سیدعبدالرسول (1393). شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های موجود در روند خصوصی‌سازی باشگاه‌های فوتبال کشور بر اساس مدل PEST، نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، دوره 6، شماره 4، ص 575-593
 • زهره وندیان، کریم و خسروی زاده، اسفندیار (1394). پیش‌بینی تصمیمات رفتاری تماشاگران فوتبال حرفه‌ای: نقش کیفیت نتیجه، کیفیت عملکردی و رضایتمندی، نشریه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دوره 3، شماره 10
 • ساعت­چیان، وحید و علیزاده، ابوالفضل (1388). اولویت‌بندی و شناخت ارتباط بین انگیزه­ها و عوامل مؤثر بر حضور هواداران تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران، چکیده مقالات هفتمین همایش بین‌المللی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران.
 • عسکریان، فریبا و آزادان، مهدی (1391). موانع جذب اسپانسرها در فوتبال حرفه‌ای ایران، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال دوم، شماره 4، ص 59-69
 • طریقی، رسول؛ حمیدی،مهرزاد و رجبی، حسین (1393). طراحی الگوی بازاریابی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، نشریه پژوهش در ورزش دانشگاهی، شماره5، ص 15-30
 • فیض، داود؛ نعمتی، محمدعلی؛ جبلی جوان، اشکان و زنگیان، سمیه (1391). تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر پیامدهای عملکردی شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرین، فصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی، سال اول، شماره 9، ص 19-28
 • محرم زاده، مهرداد (1385)، مقایسه شیوه‌های بازاریابی ورزش دانشگاهی کشورهای ایران و ترکیه،  پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، پاییز 1385، دوره 12، شماره3(41)    
 • محمدکاظمی، رضا. (1386). توصیف وضعیت عناصر آمیخته بازاریابی در صنعت فوتبال کشور و مقایسه آن با کره جنوبی و ژاپن، رساله دکترای تربیت‌بدنی و علوم ورزشی (چاپ‌نشده)، دانشگاه تربیت‌معلم.
 • معماری، ژاله (1386). مدل‌سازی و تحلیل آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور، رساله دکتری، دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران
  • Ø Abosag, I., Roper, S., & Daniel, H. (2012). Examining the relationhsip between brand emotion and brand extension among supporters of professional football clubs. European Journal of Marketing, 1233-1251.
  • Ø Billur, A. M., Gonzalez-Padron, T., & Calantone, R. J.(2010). An integrated marketing capability benchmarking approach to dealer performance through parametric and nonparametric analyses. Industrial Marketing Management 39 (2010) 150–160
  • Ø Ceren, A., & Vittorio, P (2011). brand equity in team sports. The FC København case study. Copenhagen business school. Department of Marketing, MSc in Economics and Business Administration
  • Ø FIFA.com. (2013) the stronger league of the world of th 21st century
  • Ø Guilherme, T., Fernando, B. L. (2012). Organizational structure and specialized marketing capabilities in SMEs, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 30 Iss: 2 pp. 143 - 164
  • Ø Grant, R. M., Jordan, J. J ( 2015).  Foundations of Strategy. John Wiley & Sons Inc, New York, United States
  • Ø Gernete, N., Heere, B., & Dickson, G (2011). New Sport Teams and the Development of Brand Community. European Sport Management Quarterly, 11(1), 35-54.
  • Ø Janer, I. A., Sureda, N. A (2014). Marketing Mix during financial crisis: A case study of gyms and sport clubs in Balearic Islands. Degree's Programme in Sciences of Business and Economics, Halmstad University
  • Ø Merrilees, B., Rundle-Thiele, S., & Lye, A  (2011). Marketing capabilities: Antecedents and implications forB2B SME performance. Journal of Industrial Marketing Management, Elsevier.vol. 40, Issue 3, pp 368-375.
  • Ø Morgan, N.A., Vorhies, D.W., & Mason, C.H (2009). Market orientation, marketing capabilities and firm performance. Strategic Management Journal, 30(8), PP 909–920.
  • Ø Muhammad Usman, A., Mehmet Murat, K., Mark, P (2014). Impact of operational and marketing capabilities on firm performance: Evidence from economic growth and downturns. Int. J. Production Economics. 154. PP 59–71. journal homepage: www.elsevier.com/locate/ijpe
  • Ø Pits, B. G., Stotlar, D. K. (2007). Fundamentals of Sport Marketing. Fitness Information Technology, Morgantown, First edition, PP 8-33
  • Ø Richelieu, A., Pawlowski, T., & Breuer, CH (2011). Football brand management: minor league vs. champions league.  Journal of Sponsorship . Mar2011, Vol. 4 Issue 2, p178-189.
  • Ø Vijande L. S., Perez, M. J. S., Gutierrez, T. J. A., Rodriguez, N. G. (2012). Marketing Capabilities Development in Small and Medium Enterprises: Implications for Performance. Journal of CENTRUM Cathedra.  5(1): 24-42.
  • Ø Vorhies, D. W., Morgan, N. A (2005). Benchmarking marketing capabilities for sustainable competitive advantage. J. Mark.69(1): 80–94.
  • Ø Winter, S . (2003). Understanding dynamic capabilities. Strategic Management Journal, 24, pp. 991-995. Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com).
  • Ø www.oxforddictionaries.com/definition/english/infrastructure (2016)