تحلیل محتوای کتب فارسی روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف کلی تحقیق، تحلیل محتوای کتب منتشر شده روش تحقیق در حیطه تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران تا پایان بهار 1393 بود.
روش‌شناسی. روش تحقیق حاضر از لحاظ استراتژی، توصیفی و به لحاظ مسیر اجرا از روش تحلیل محتوا استفاده شد. ابزار جمع آوری داده های تحقیق، برگه کدگذاری و دستورالعمل محقق ساخته بود. روایی صوری و محتوایی برگه کدگذاری توسط جمعی از متخصصین رسانه و ورزش و پایایی با محاسبه ضریب کندال(89/0) و میزان توافق 4 کدگذار به دست آمد. جامعه مورد بررسی شامل تمام کتاب های روش تحقیق به زبان فارسی در حیطه تربیت بدنی و علوم ورزشی بود که تعداد کتاب های شناسایی شده توسط محقق تا پایان بهار 1393 به  تعداد 14 عنوان مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تا پایان بهار سال 1393، تنها 14 کتاب روش تحقیق در حیطه تربیت بدنی و علوم ورزشی به زبان فارسی در ایران انتشار یافته است که 3 مورد آنها تألیف و 11 مورد آن‌ها ترجمه است. ضمناً از جمع 11 کتاب ترجمه شده، تنها 5 کتاب اصلی وجود داشت که توسط گروه های مختلف به صورت تکراری ترجمه شده است. بین استفاده از انواع تصویر، نمودار و جدول و همین‌طور تعداد منابع و نوع منابع استفاده شده در کتاب‌ها تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
 نتیجه‌گیری: کتاب ترجمه کوزه چیان و همکاران از بالاترین امتیاز در میان کتب مورد بررسی قرار گرفت و می تواند در اولویت انتخاب مطالعه کنندگان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of research methodology books in physical education

نویسنده [English]

 • hamid ghasemi
sport management department, Payame Noor University
چکیده [English]

Objective: The purposive of this research was the content analyses of research methodology books in physical education and sport sciences in Iran till the end of spring of 2014.
Methodology: The methodology was descriptive and content analysis. The instrument for data gathering was coding sheets and its instruction which made by researcher. Content and face validity of coding sheets approved by some experts and its objectivity approved by agreement coefficient of 4 coder (Kendall=0.89). The populations included 14 books of research methodology in physical education that all of them used in study.
Results: Findings showed that by the end of spring of 2014, just 14 research methodology books in the field of physical education were published. Among these number of books only 3 books were compilation and the 11 of them were translated. The noticeable point was that these 11 books were translated from 5 source books. It means that 5 books in source language translated to the second language by 11 groups of translators.
There was a meaningful difference among these books in using pictures, charts, bars and the number and the kind of resources.
Conclusion: Among these books the book which was translated by kuzechian et al has had highest points between others

کلیدواژه‌ها [English]

 • research methodology book
 • physical education
 • sport science
 • sport book
 • ایزدی، صمد؛ عابدینی، میمنت و منصوری، سیروس(1390). تحلیل محتوای تربیت بدنی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی، پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 13، ص 40-27.
 • آرمند، محمد(1377). شیوه های ارزشیابی کتاب درسی دانشگاهی، فصلنامه سخن سمت، شماره 3، ص 34-41
 • آرمند، محمد(1384). ملاحظاتی در نگارش متون درسی، فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شماره 14، ص 45.
 • آرمند، محمد و ملکی، حسن (1391). مقدمه‌ای بر شیوه طراحی و تالیف کتاب درسی دانشگاهی، تهران: سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، ص۱۵۱ - ۱۵۳.
 • آرمند، محمد(1387). ویژگی های نمونه ای از یک کتاب درسی دانشگاهی، فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شماره 20، ص 156-147.
 • ایمانی، محمد تقی و نوشادی، محمدرضا(1390). تحلیل محتوای کیفی، دو فصلنامه پژوهشی ، شماره 2، ص44-15.
 • پیربداقی، فاطمه(1390). رویکردهای میرینگ در فرایند تحلیل محتوای کیفی، پیام پژوهش، شماره 92، ص 32-29
 • جعفری هرندی، رضا و میر شاه جعفری، ابراهیم(1389). تبین فرمول های خوانایی به عنوان روش اساسی در تحلیل محتوای کتاب های درسی، روش شناسی علوم انسانی، شماره 63، ص 116-97.
 • رحمانی، مریم(1392). تحلیل وضعیت کتب درسی مدیریت سازمان های ورزشی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور واحد شهرری.
 • رضوی، آمنه و نظرعلی، پروانه(1385). تحلیل محتوای کتاب تربیت بدنی (1) اول دبستان آموزش و پرورش 1379، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 11، ص 15.
 • رضی، حسین (1388). شاخص های ارزیابی و نقد کتاب های درسی دانشگاهی، فصلنامه سخن سمت، شماره21، ص 30-21.
 • روشنی، رویا؛ قاسمی، حمید و کشکر، سارا(1391). تحلیل محتوای کتاب‌های منتشرشده با موضوع ورزش و تربیت بدنی کشور از ابتدا تا پایان سال1390. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
 • سپاسی، مینا؛ مشرف جوادی، اشرف، مهر علیزاده، محسن و شفیع نیا، مهرداد(1384). بررسی وضعیت  محتوای درس تربیت بدنی در مدرسه های راهنمایی دخترانه کشور و ارائه الگوی پیشنهادی، فصلنامه المپیک، شماره3، ص 38-27
 • شریفی، محمد(1392). تحلیل وضعیت کتب بازاریابی ورزشی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
 • شکوهی فرد، حسین؛ حسینائی، محمد و زنگویی، اسدا...(1386). اصول و روش های سازماندهی محتوای کتاب درسی دانشگاهی: کتاب درسی دانشگاهی(1)، سازمان مطالعه و تدوین کتب(سمت).صص 417-428
 • شکاری، عباس و نجاریان، ذکیه(1391). تعیین شاخص های سطح خوانایی کانینگ در محتوای کتاب هدیه های آسمانی چهارم و پنجم ابتدایی در ایران، مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی، شماره 33، ص 71.
 • صالحی عمران، ابراهیم و محمدزاده، سمیه(1390). تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی براساس حیطه شناختی درس تربیت بدنی. همایش ملی تحول بنیادین در نظام درسی ایران.
 • صالحی عمران، ابراهیم و عابدینی بلترک، میمنت(1390). تحلیل محتوای مولفه های اطلاعات سلامت در کتاب های درسی. مدیریت اطلاعات سلامت، شماره 20، صص 608-601.
 • صفری، یحیی و مرزوقی، رحمت الله(1388). ارزیابی محتوای درسی کتاب ها، راهنمای تدریس و اهداف آموزشی درس علوم دوره راهنمایی تحصیلی، از لحاظ میزان توجه به مولفه های فراشناخت و آگاهی های فراشناختی دانش آموزان، مجله مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیراز. شماره 57، ص 77.
 • عرب، آرمین(1387). فقر کتب ورزشی در بازار نشر. به نشانی:  http://newmass.blogfa.com/post-141.asp
 • علیمردانی، محمد قاسم(1380). ش‍ک‍ل‌، ف‍رم‌ و طراح‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‍ی‌ در ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ و اث‍ر آن‌ در آم‍وزش‌.پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباط بصری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • عریضی، حمید رضا و عابدی، احمد(1382). تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی بر حسب سازه انگیزه پیشرفت، فصلنامه نوآوری آموزشی. شماره 5، صص 30-21.
 • عقیلی،الهه؛ یار محمدیان، محمد حسین و سعادتمند، زهره (١٣٨٨). ارزشیابی محتوای کتاب زبان فارسی(١) پایه اول متوسطه از نظر دبیران شهرستان مبارکه. نشریه دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی، شماره ۲٣، صص: ٨۴ -٦٧.   
 • فرقانی، محمدمهدی (1390). کتاب نخستین رسانه گروهی. هفته نامه مهر در یافتی در تاریخ 20/4/93  به نشانی: http://old.sooremehr.ir/magentry.asp?id=9481
 • فرج الهی، مهران و پور شرقی، منصوره (1385). بررسی محتوای کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی دانشگاه پیام نور. فصلنامه پیک نور، سال چهارم، شماره 4، ص 76.
 • فضل الهی، سیف و ملکی توانا، منصوره(1389). روش شناسی تحلیل محتوا با تاکید بر تکنیک های خوانایی سنجی و تعیین ضریب درگیری متون، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، شماره 3، ص 71.
 • قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا و موسوی، محمد (1391). تناسب حوزه نشرکتب ورزش وتربیت بدنی بانیازهای بازدیدکنندگان ازنمایشگاه کتاب وغرفه­های تربیت بدنی درسال 1390، پژوهش­های مدیریت ورزشی وعلوم حرکتی. شماره 3. صص:50-33.
 • کیانی، مسعود؛ رستگارپور، حسن و شریف، مصطفی(1390). بررسی نقش گرافیک در طراحی و آماده سازی کتاب های درسی دانشگاهی. نشریه عیار، شماره 24، صص 66-46.
 • ملکی، حسن(1385).مبانی و معیارهای نقد کتاب درسی دانشگاهی. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها. فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شماره 1، صص20 -9.
 • منطقی، مرتضی(1388). تحلیل محتوای کتاب های دینی سوم راهنمایی و دبیرستان از منظر پاسخ به نیازهای عاطفی-روانی و اجتماعی دانش آموزان. فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 29، صص 52-64.
 • نصر اصفهانی، احمدرضا؛ فاتحی زاده،مریم و فتحی،فاطمه(1383). جایگاه مهارت اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان در کتاب های درسی عمومی دوره متوسطه. دانشور رفتار، شماره 9، صص 64-49.
 • نوریان، محمد(1386). تحلیل محتوای کتاب های فارسی سال اول دبستان در ایران. فصلنامه روانشناسی ایرانی، شماره 12، صص366-357.
 • هاشمی، احمد؛ همتی، ابوذر و کاظمی، محمدرضا(1389). تحلیل محتوای کتاب مهارت های اجتماعی-اقتصادی سال اول پیش حرفه ای دانش آموزان کم توان ذهنی از ونظر خوانایی با استفاده از تکنیک های خوانایی(روش کلوز، روش بررسی تصاویر و روش بررسی پرسش ها) و نظرات دبیران این درس. فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، شماره 20، ص 43-52.
 • هرندی،رضا؛ نصر، محمدرضا و میرشاه جعفری، ابراهیم(1387). تحلیل محتوا روشی پرکاربرد در مطالعات علوم اجتماعی، رفتاری و انسانی، با تاکید بر تحلیل محتوای کتاب های درسی. فصلنامه حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی، صص 33-58.
  • Ø Home, J. (2005). Sport and mass Media in Japan. sociology of sport journal, 22: 415-432.
  • Ø Li, M., Cotton, D. (1999). Content analysis of the Introductory Course in Sport Management, Gournal of Sport manajement Gsm, Volume 10, Issue 1.
  • Ø Mayer, R., Gallini, K. (1990). When is an lllustration Worth Ten Thousand Words?, J. Educ. Psychol, 82(4): 20-715.
  • Ø Michael, J.M., Paul, M.P. (2003). A Content Analysis of the Journal of Sports Economics, Journal of Sports Economics, 4(1): 64.
  • Ø Min, H.S., Kim, H.Y., Know, Y.J., Sohn, S.Y. (2011). Conjoint analysis for improving the e-book reader in the Korean market, Journal of Science Direct, 12923-12929.
  • Ø Shilbury, D. (2010). A bibliometric analysis of four sport management journals. Sport Management Review, xxx: 1-19.
  • Ø Rowe, D. (2004). Sport, culture and the media. LONDON: open university press.        
  • Ø Tatum, B. (2005), Using Pictures to Increase Comprehension", In B. Hoffman (Ed.), Encyclopedia of Educational Technology. Retrieved November4,2008,  from:  http://coe.sdsu.edu/eet/Articles/pictcomprehens/start.htm.