تاثیر ابعاد بازاریابی حسی بر افزایش هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهیدبهشتی

2 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف:  هدف این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر افزایش هواداران باشگاه­های لیگ برتر فوتبال ایران است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر کاربردی و از نظر گردآوری داده­ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را تمام هواداران باشگاه­های لیگ برتر فوتبال تشکیل می­دادند. حجم نمونه 210 نفر از هواداران باشگاه­های لیگ برتر انتخاب شدند که پرسشنامه­ها به طور تصادفی در ورزشگاه بین هواداران توزیع شد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته­ای بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی و روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل استفاده شد.
یافته‌ها:با توجه به بارهای عاملی، مهمترین بعد اثر گذار بر افزایش هوادارن باشگاه­های فوتبال، بعد شنوایی است، و پس از آن بعدهای چشایی، بویایی، بینایی و لامسه قرار می­گیرند.
 نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج نشان داد بازاریابی حسی تاثیر معنی داری بر افزایش هوادارن باشگاه­های لیگ برتر فوتبال ایران دارد. با توجه به ماهیت حسی ورزش، به نظر می­رسد بازاریابی حسی نمونه­ای مناسب برای ورود به این حوزه باشد. باید توجه کرد که در ارائه خدمات به مشتری علاوه بر رابطه فیزیکی، رابطه عاطفی نیز باید برقرار شود. باشگاه­ها باید استراتژی­های حسی را از طریق حسگرها، احساسات، و عبارت حسی در رابطه با احساس و ذهن انسان­ها به کار ببندند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of sensory marketing dimensions on increasing the Football Clubs fans of Iran’s premier league

نویسندگان [English]

 • seyed emad hoseini 1
 • Mohammad Pourkiani 2
 • ali afrouzeh 3
1 Assistant Professor, Shahid Beheshti university.
2 Assistant Professor at Shahid Beheshti University
3 PhD. student of sport management at University of Tehran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study is to investigate the effect of sensory marketing dimensions on increasing the fans of Football Clubs of Iran’s premier League.
Methodology: this is an applied and descriptive-correlational study. Population of research includes all football premier league fans. Sample size determine 210 fans and research questionnaire was distributed randomly between them. Study tool include a researcher made questionnaire which it’s validity and reliability was confirmed. In order to statistical analysis descriptive statistic and structural equation modeling was used in LISREL.
Results: given to factorial weight, the most important dimension is audition dimension and after that are dimensions of taste, olfaction, vision, and haptic respectively.
Conclusion: in general result show that, sensory marketing has significant effect on increasing fans of Iran’s football premier league. According to sensory entity of sports seem to sensory marketing is a useful method in this field. When serving to costumers addition to physical relation most consider, emotional bond have been existed. Clubs must use sensory strategy trough sensors, emotional, and sensory phrase in relation to emotion and mind of people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sensory marketing
 • fans
 • Football Clubs of Iran's Premier League
 • احمدی. آرمیتا، (1392). بررسی تاثیراستفاده از تاکتیک های بازاریابی حسی بر تصمیم خرید مشتریان، مطالعه موردی: فروشگاه شهروند بیهقی در شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
 • الهی، علیرضا (1383 ). بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران و مقایسه آن با سازمان لیگ ژاپن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران – دانشکده تربیت بدنی
 • الهی، علیرضا (1387). موانع و راهکارهای توسعه اقتصادی صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران، رساله دکترای تربیتبدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران
 • الهی، علیرضا. ساعت­چیان، وحید. رسولی، مهدی (1390). توازن قدرت: تحلیل روند تعادل رقابتی لیگ حرفه­ای فوتبال ایران و لیگ‌های برتر اروپا با استفاده از شاخص HICB.، نشریه پژوهش در علوم ورزشی،تهران، شماره 15 پاییز 1391، 129-144
 • اسمیلانسکی، شاز (2009)، بازاریابی حسی راهنمای کاربردی تجربه تعاملی، ترجمه پرویز درگی. محمد سالاری، تهران، موسسه خدماتی فرهنگی رسا
 • ایران نژاد پاریزی، الهام (1393) شناسایی تاثیر بازاریابی حسی بر توسعه خدمت جدید مطالعه موردی بانک قرض الحسنه رسالت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران
 • بریتیل. هولتن، براوئوس. نیکلاس، وان دایک. مارکوس(1391)، بازاریابی حسی، ترجمه دکتر احمد روستا، مجتبی صفی پور، منصوره واثق، تهران، نشر بازرگانی
 • پورکیانی، محمد، افروزه، علی، (1392) مقایسه و تحلیل وب­سایت­ فدراسیون­ فوتبال ایران با منتخب فدراسیون­های فوتبال جهان ، دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال، تهران
 • رحیمی، قاسم؛ امیر تاش، علیمحمد؛ خبیری، محمد. (1379). "بررسی مدیریت ایمنی در ورزشگاه­های فوتبال کشور از دیدگاه تماشاگران، بازیکنان و مدیران اجرایی". پژوهش در علوم ورزشی، شمارة چهارم، صص: 52-39.
 • رضایی. مونا، حمیدی. مهرزاد، سجادی، نصرالله، هنری. حبیب، بررسی شاخص های روانشنجی پرسشنامه بازاریابی تجربی برندهای ورزشی، پژوهش­های معصار در مدیریت ورزشی، سال9 شماره پنجم، بهار و تابستان 1394
 • ساعت­چیان، وحید. علیزاده، ابوالفضل. دهقان، امین. الهی، علیرضا. (1390). اولویت بندی و شناخت ارتباط بین انگیزه­ها و عوامل موثر بر حضور هواداران: مطالعه موردی شهرآورد تهران، نشریه پژوهش در علوم ورزشی،تهران، شماره 10، تابستان 1390، 131-146
 • معصومی، سیاوش (1387). بررسی انگیزه­ها و عوامل موثر بر حضور هواداران در بازی فوتبال. پایان نامه(چاپ نشده) کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 • مهدی­زاده، اکرم، افروزه، علی (1392) مقایسه بازاریابی آنلاین باشگاه­های فوتبال حرفه­ای در دو لیگ فوتبال ایران و انگلستان، دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال، تهران.
  • Ø Alpert, M., Alpert J. and Maltz, E. (2005), Purchase occasion influence on the role of music in advertising. Journal of Business Research, Vol. 58, 369-376.
  • Ø Bruner, G. (1990), Music, Mood, and Marketing. Journal of Marketing (October), 94-104.
  • Ø Citrin, A., Stem, D., Spangenberg, E. and Clark, M. (2003), Consumer need for tactile input: An Internet retailing challenge. Journal of Business Research, Vol. 56, 915-922.
  • Ø Eda Sayin, Aradhna Krishna, Caroline Ardelet, Gwenaëlle Briand Decré, Alain Goudey (2015), "“Sound and safe”: The effect of ambient sound on the perceived safety of public spaces", International Journal of Research in Marketing, in press
  • Ø Eriksson. Elin,(2011) A Multi-Sensory Brand-Experience: Sensorial interplay and its impact on consumers touch behavior, master thesis, Business Administration IV, D-levelLinnaeus University, Kalmar
  • Ø Field (2001), Touch. Cambridge: The MIT Press.
  • Ø Gobe. M, Emotional branding: The new paradigm for connecting Brand to people (New York::All Worth, 2001)
  • Ø Gorn, G., Goldberg, M. and Basu, K. (1993), Mood, Awareness, and Product Evaluation.
  • Ø Journal of Consumer Psychology, Vol. 2, No. 3, 237-256.
  • Ø Grewal, D., Baker, J., Levy, M. and Voss, G. (2003), the effects of wait expectations and store atmosphere evaluations on patronage intentions in service-intensive retail stores. Journalof Retailing, Vol. 79, 259-268.
  • Ø Henderson, P., Cote, J., Leong, S.M. and Schmitt, B. (2003), Building strong brands in Asia: selecting the visual components of image to maximise brand strength. International Journal of Research in Marketing, Vol. 20, 297-313.
  • Ø Hulte´n .(2011), “ Bertil Sensory marketing: the multi-sensory brand-experience concept” EUROPEAN BUSINESS REVIEW, pp: 256-272
  • Ø Hultén, B, Broweus, N. and van Dijk, M. (2008), Sinnesmarknadsföring. Malmö: Liber AB
  • Ø Hulten, B., Broweus, N., and Dijk, M. (2009) Sensory Marketing. Palgrave Macmillan, London
  • Ø Hurst, R., Zoubek, P., and Pratsinakis, C. (n.d). “American sports as a target of terroism: the duty of care after september 11th.” (On line).
  • Ø Available:www.mmwr.com/uploads/UploadDocs/publications/American%20Sports%20As%2 0A%20Target%20Of%20Terrorism.pdf
  • Ø Ioakimidis, M (2010) online marketing of professional sports clubs:Engaging fans on a new playing field, International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, Vol 2
  • Ø Jeffries. N, "scent: new frontiers in branding: scent can strengthen an emotional connection to a brand, and innovative technologies are providing more ways to create and reinforce this powerful bond", Global Cosmetic Industry, 1 May 2007
  • Ø Kahn, B. and Deng, X. (2010), Effects on Visual Weight Perceptions of Product Image
  • Ø Locations on Packaging, In Krishna, A. (Ed.), Sensory Marketing: Research on the sensuality of products (pp. 259-278). New York: Taylor and Francis Group.
  • Ø Kellaris, J. and Kent, R. (2001), An Exploratory Investigation of Responses Elicited by Music Varying in Tempo, Tonality, and Texture, Journal of Consumer Psychology, Vol. 2, No. 4, 381-401.
  • Ø Krishna, A. (2012) an integrative review of sensory marketing: Engaging the senses to affect perception, judgment and behavior. Journal of Consumer Psychology, article in press, 1-20.
  • Ø Lindgren, B. and Nordström, G. (2009), Det kreativa ögat. Om perception, semiotik ochbildspråk. Lund: Studentlitteratur.
  • Ø Lindstrom, M. (2005), Brand sense- Building Powerful Brands through Touch, Taste, Smell, Sight and Sound. New York: Free Press.
  • Ø Miralem Hasanovic(2013),How do sensory cues and trust affect the customer experience?, A study on the relationships between sensory cues, trust and experience in the Swedish nightclub industry, Marketing Master Programme, Advanced, Spring 2013, Master thesis, 30 ETCS
  • Ø Montagu (1986), Touching. The human significance of the skin. New York: Harper & Row, Publishers.
  • Ø Peck, J. and Childers, T. (2003a), to have and to hold: The Influence of Haptic Informationon product Judgments. Journal of Marketing, Vol. 67 (April), 35-48.
  • Ø Raz a, Piper b, R. Haller c, H. Nicod a, N. Dusart c, A. Giboreau, (2008) from sensory marketing to sensory design: How to drive formulation using consumers’ input? Food Quality and Preference, pp:719-726
  • Ø Stevens, J. P. (2002). “Applied multivariate statistics for the social sciences”, 4th (Eds), Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
  • Ø Theodoraskis, N. D. D. L. Wann et al (2010). Translation and initial validation of the portuguese version of the sport spectator identification scale. North American journal of psychology. 12 (1): PP: 67-80.