تبیین اثر عوامل سازمانی و مدیریتی بر بروز فساد اداری مالی در سازمان‌های ورزشی (مطالعه موردی استان گیلان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تبیین اثر عوامل سازمانی و  مدیریتی بر بروز فساد اداری - مالی در سازمان‌های ورزشی استان گیلان بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع همبستگی - پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان­های دولتی و اجرای در ورزش استان گیلان بود. نمونه آماری به روش دردسترس جهت مدل‌سازی در نرم­افزار PLS2 انتخاب و نظرخواهی شد. ابزار پژوهش پرسشنامه­ای محقق­ساخته با مقایس پنج ارزشی لیکرت بود (46 گویه). روایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان (10نفر) و شاخص­های برازش مدل­سازی تایید شد.
یافته‌ها: یافته­ها نشان دادند که مدل مفهومی پژوهش دارای برازش مطلوب بوده و عوامل سازمانی( 227/11 = T-values ؛544/0= R2) و مدیریتی( 025/10 = T-values ؛ 437/0 R2) همچنینضرایب آن­ها به ترتیب 74/0 و  66/0 اثر مستقیم و معنی­داری بر بروز فساد اداری مالی دارند. همچنین عوامل سازمانی ( 439/20 = T-values؛667/0= R2) بر عوامل مدیریتی دارای اثر مستقیم و معنی‌دار می­باشد (82/0).
نتیجه‌
هدف: هدف از این پژوهش تبیین اثر عوامل سازمانی و  مدیریتی بر بروز فساد اداری - مالی در سازمان‌های ورزشی استان گیلان بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع همبستگی - پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان­های دولتی و اجرای در ورزش استان گیلان بود. نمونه آماری به روش دردسترس جهت مدل‌سازی در نرم­افزار PLS2 انتخاب و نظرخواهی شد. ابزار پژوهش پرسشنامه­ای محقق­ساخته با مقایس پنج ارزشی لیکرت بود (46 گویه). روایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان (10نفر) و شاخص­های برازش مدل­سازی تایید شد.
یافته‌ها: یافته­ها نشان دادند که مدل مفهومی پژوهش دارای برازش مطلوب بوده و عوامل سازمانی( 227/11 = T-values ؛544/0= R2) و مدیریتی( 025/10 = T-values ؛ 437/0 R2) همچنینضرایب آن­ها به ترتیب 74/0 و  66/0 اثر مستقیم و معنی­داری بر بروز فساد اداری مالی دارند. همچنین عوامل سازمانی ( 439/20 = T-values؛667/0= R2) بر عوامل مدیریتی دارای اثر مستقیم و معنی‌دار می­باشد (82/0).
نتیجه‌گیری: با توجه به بالا بودن قدرت تبیین و شدت ضرایب اثر در متغیرهای پژوهش، می­توان گفت که عوامل سازمانی و مدیریتی نقش بالایی در بروز فساد یا به عکس در پیشگیری از آن دارند و می­تواند مقدم بر سایر متغیرها در کانون توجهات و تمرکز سیستم نظارت و کنترل در سازمان­های ورزشی استان گیلان قرار گیرند. علاوه براین عوامل مدیریتی در سایه عوامل سازمانی و اثر مداخله­گر آن­ها قرار دارند.
گیری: با توجه به بالا بودن قدرت تبیین و شدت ضرایب اثر در متغیرهای پژوهش، می­توان گفت که عوامل سازمانی و مدیریتی نقش بالایی در بروز فساد یا به عکس در پیشگیری از آن دارند و می­تواند مقدم بر سایر متغیرها در کانون توجهات و تمرکز سیستم نظارت و کنترل در سازمان­های ورزشی استان گیلان قرار گیرند. علاوه براین عوامل مدیریتی در سایه عوامل سازمانی و اثر مداخله­گر آن­ها قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Impact of Organizational and Managerial Factors on the Incidence of Administrative - Financial Corruption in Sports Organizations (Case Study: Guilan Province)

نویسندگان [English]

 • shahram shafiee 1
 • Mehr Ali Hemati Nejad 2
 • Yosof parvaz 3
1 Assistant Professor of sport management department, University of Guilan, University of Guilan
2 Professor of sport management department, University of Guilan
3 Master Student of sport management, University of Guilan
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research was explaining the impact of organizational and managerial factors on the incidence of administrative - financial corruption in Guilan sports organizations
Methodology: The research method has been correlation - survey one. Its statistical universe included all managers, experts, and personnel of governmental and administrative organizations in the sport of Guilan province. The statistical sample was selected and surveyed through available method and PLS2 software. The research instrument was a researcher-made questionnaire with a 5 point Likert scale (46 items). Validity confirmed by using a panel of experts (n = 10) and model fit indices.
Results: The results showed that research conceptual model has had a good fitness, and organizational (t-value=11.227 ; R2= 0.544) and managerial factors (t-value=10.025 ;R2= 0.437 ), and also their coefficients that respectively are 0.74 and 0.66 have a significant and direct impact on the incidence of administrative and financial corruption. As well as organizational factors (t-value=20.439; R2= 0.667) have a direct and significant impact on managerial factors (0.82).
Conclusion: As a result of high explication ability, and the intensity of impact coefficients on research variables, it can be said that managerial and organizational factors play a key role in incidence of corruption, or vice versa, in its prevention, and prior to other variables, can be considered by monitoring system and controlled by sports organizations of Guilan province. Moreover, management factors are influenced by organizational factors and their intervening impacts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corruption Causes
 • Corporate Corruption
 • Sports organizations
 • Guilan Province
 • الوانی، سیدمهدی. ( 1376 ). "ارائة یک الگوی نظری برای فساد اداری". اقتصاد و مدیریت ، شمارة 35  ص 4.
 • حبیبی، نادر. ( 1378 ). "فساد اداری". تهران، مؤششة فرهنگی انتشاراتی وثقی.
 • قلی پور، رحمت الله و نیک رفتار، طیبه (1385). فساد اداری و راهکارهای مناسب مبارزه با آن. مجلس و پژوهش، شماره53 ، ص 34-54.
 • خداداد حسینی، سیدحمید. فرهادی نژاد، محسن (1380).  بررسی فساد اداری و روش های کنترل آن. .38- مجلة مدرس، دورة  5، شمارة  1، ص 53- 38
 • نجفی کلوری، مقصود.گودرزی، محمود. فراهانی، ابوالفضل. بیدهندی اسماعیلی، حسن. (1391).  عوامل مؤثر بر بروز فساد در سازمان های ورزشی  (مطالعة موردی فساد اداری در فدراسیون فوتبال ایران). نشریه مدیریت ورزشی حرکت. شماره 14. صص 122-109
 • رفیع پور، فرامرز (1386). سرطان اجتماعی. فساد، شرکت سهامی انتشار، تهران
 • شفیعی،نوایی(1389) فساد درون سازمانی ایران در پرتو شخصیت اقتدارگرا و ساخت پاتریمونیالیسم سنتی و ایلیاتی جامعه فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات سیاسی و بی نالمللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا شماره پنجم - بهار 13891 - صص 26
 •  سعید ملک الساداتی، احمد صباحی(۱۳۸۸)کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۵۳ ،131-158
 • فاضلی ،محمد ،مقدمه ای بر سنجش فساد ،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، 1388
 • جوهری، محمد 1384 فساد اداری، علل و عوامل آن، تعاون، شماره 23، ص 65-71.
 • صفری و همکاران(1388)، تعیین عوامل موثر بر بروز و گسترش فساد اداری و روش های کنترل ان در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کارشناسان، پژوهش در علوم ورزشی ،ص81-94
 • رزم ارا و همکاران،1394، فساد اداری در سازمان های ورزشی: عوامل موثر بر پیدایش ، گسترس وراههای کنترل آن دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • عظیمی و همکاران،(1390)، بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل مدیریتی  و عوامل سازمانی بر فساد اداری مالی، مدیریت فرهنگ سازمانی، صفحات 61-82
 • بیگ­زاده عباسی فرزانه، امیری خانمکانی نسرین،(1394)، عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر فساد اداری – مالی در سازمان­های دولتی، همایش ملی دانشگاه شهید بهشتی
 • فلاح و همکاران(1394)، بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و احتمال بروز فساد اداری در نظام بانکی ازنظر کارکنان بانک انصار،کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و مهندسی صنایع
 •   محمدپناه، مراد ( 1386 )، نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از فساد اداری ، مهارت، .شماره 58 ، ص 7-10
 • دادگر، یداله؛ نظری، روح اله ( 1388 )، بررسی شاخص فساد مالی در ایران و کشورهای برگزیده جهان ، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 263 و 264 ، ص134 -120
 • حسینی، مهدی؛ مهدی­زاده اشرفی، علی(  1386)، عوامل موثر بر فساد اداری ، فصل­نامه­ مدیریت، سال چهارم، شماره 8، ص 17-29
 • دانایی­فرد، حسن (1386) ، کنترل فساد اداری: اصلاح مدیریت دولتی یا تدوین راهبرد ملی پیشگیری از فساد، مدیریت و توسعه، شماره 28 ، ص35- 53
 • سازمان بین­المللی شفافیت( 2005 )، گزارش جهانی فساد اداری در سال، 2005 تهران، معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
 • داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1392) مدلسازی معادلات ساختاری با نرمافزار PLS، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • عطافر، علی (1383)، شناسایی فرایندهای فساد اداری - مالی و متغیرهای تعیین‌کننده و تاثیرگذار در بروز اینگونه فسادها در سازمان‌های دولتی و ارائه راهکارهای کاربردی جهت کاهش و اصلاح آن‌ها. اصفهان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، طرح پژوهشی، بهار.
 • سامتی مرتضی, شهنازی روح اله, دهقان شبانی زهرا (1385)، بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی، پژوهشهای اقتصادی ایران :  دوره  8 , شماره  28 ; از صفحه 87 تا صفحه 105 .
 • بلالی اسماعیل و فرامرزی داود(1380)، بررسی نظری مساله فساد اداری،  مجله حقوقی دادگستری، شماره 37، ص 8 تا 37
 • محمدی پور رحمت الله، نوری حمید، اکبری محمدحسین ،(1393)، عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر فساد اداری– مالی در سازمان های دولتی، اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی، شماره اول.
  • Ø Hensler, j., Ringle, c.m, & Sinkovics, R.R.(2009), The Use of Partial Least squares Path Modeling in international marketing, Advances in international marketing, 20,227-320
  • Ø Holland, J. (1999). Use of Partial Least squares(PLS) in strategic management research: a Review of Four Recent stadies, strategic management journal, 20(2), 195-204
  • Ø Mason, D.Sthibault, B. Misener, L. (2006). “An agency theory perspective on corruption in sport: The case of the international Olympic Committee”. Journal of Sport Management , No. 20, PP:52-73
  • Ø Baldson, E & Fong, L., & Thayer, M. (2007). “Corruption in college Basketball? Evidence of Tanking in postseason conference tournaments”. Journal of Sports Economics, Vol. 8, No. 1; PP:19-38.
  • Ø Fokuoh, E. A. (2008), The Fight Against Corruption And Its Implications For Development In Developing And Transition Economies, Journal of Money Loundering Control, Vol. 11, No. 1, P: 76-87
  • Ø Seldadyo, H. Haan, J. (2006), The Determinants of Corruption: A Literature Survey And New Evidence, Paper Prepared For The 2006 EPCS Conference, Turku, Finland, P: 20-23, April.
  • Ø Kimuyu, P. (2007), Corruption, Firm Growth and Export Propensity in Kenya,International Journal of Social Economics, Emerald Group Publishing Limited, Vol. 34, No. 3, P:197-206.
  • Ø Seleim, A. (2009), The Relationship Between Culture And Corruption: A Cross- National Study, Alexandria University, EGYPT, Journal of Intellectual Capital, Vol. 10, No. 1, P: 165-184.
  • Ø Yaser, M. M. (2005), A Complex System Model For Understanding the Causes of Corruption:Case Study- Turkey, University of North Texas, P: 160-161.
  • Ø Wetzels, M., Odekerken-Schroder, G,. & Van Oppen, C. (2009), Using PLS puth Modeling For assessing hierarchical construct models; Guidelines and empirical illustration, MIS Quarterly, 33 (1), 177-1
  • Ø Brown, S. F. (2005), Corruption And Causability: A Multi-Country Panel Data Model, With Implications For International Corporate Policy, Touro University International. P: 9-27
  • Ø KATHRYN HENN, (2015),  Law & Policy ,The University of Denver/Colorado Seminary, Reforming Global Sport: Hybridity and the Challenges of Pursuing Transparency p: 235-249
  • Kirsty Teague,  )2016 (, Internet Journal of Criminology, A critical insight into fraud and corruption, and its facilitators, in global sporting organisations in a Western European and North American context.
  • Ø De Sanctis FM. (2016), Sociology and Criminology-Open Access, Football: A Call for Transparency to Curb Corruption
  • Ø Lisciandra, M. Millemaci, E (2015) The economic effect of corruption in Italy: a regional panel analysis,
  • Ø Warf, B. (2016). Geographically uneven landscapes of Asian corruption, Asian Geographer Volume 33, Issue 1, pages 57-76.