تدوین مدل معادلات ساختاری تفکر راهبردی و چابکی سازمانی در فدراسیون های منتخب ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ایران

4 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

چکیده

هدف: هدف از اجرای این تحقیق،تدوین مدل معادلات ساختاری تفکر راهبردی و چابکی سازمانی در فدراسیون‏ها‏ی منتخب ‏‏‏‏ورزشی ‏‏‏ایران بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق حاضر همبستگی بودو برای تدوین مدل از معادلات ساختاری (مدل ساختاری، تحلیل مسیر)استفاده شد. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه‌ تفکر راهبردی (لیدکا، 1998) و پرسش‌نامه چابکی سازمانی (اسپایدزر، 2007)بود. روایی پرسشنامه‌‌ها به صورت صوری و محتوایی و ضریب الفای کرونباخ برای پایایی پرسش‌نامه‌ چابکی سازمانی96/0و تفکر راهبردی 96/0 تعیین گردید. جامعه آماری تحقیق شامل850 نفر از مدیران و کارکنان22 فدراسیون‌ موفق و منتخب ورزشی جمهوری اسلامی ایران بود. نمونه آماری شامل 269 نفر با استفاده جدول کرجسی مورگان تعیین گردیدکه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدندو برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری لیزرل استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان دادکه مولفه‌های نگرش سیستمی (86/0=β)، عزم راهبردی (91/0=β)، تفکر فرضیه محور (87/0=β)، فرصت طلبی هوشمندانه (92/0=β) و تفکر به موقع (88/0=β) بر تفکر راهبردی اثر مستقیم معنی‌داری داشتند (01/0>P). در ضمن مولفه‌های سرعت (92/0=β)، شایستگی (92/0=β)، انعطافپذیری (85/0=β)، پاسخگویی (85/0=β) برچابکی سازمانی اثرمستقیم معنی‌داری داشتند (01/0>P). همچنین تفکر راهبردی بر چابکی سازمانی در فدراسیون‎های منتخب ورزشی اثر مستقیم و معنی داری داشت(01/0>P 82/17=t 94/0=β). شاخص‌‌های آزمون دارای برازش مطلوب و مبین تاثیر تفکر راهبردی بر چابکی سازمانی بود.
نتیجه‌گیری: با عنایت به نتایج بدست آمده نتیجه گیری می شود با تدوین اهداف و استراتژی منسجم برای توسعه تفکر راهبردی بین مدیران و کارکنان فدراسیون های ورزشی، زمینه توسعه چابکی سازمانی در بین فدراسیون های ورزشی را می توان در آینده فراهم نمود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of structural equation models of Strategical Thinking and Organizational Agility in Selected Iranian Sports Federations

نویسندگان [English]

 • gholamreza shabani bahar 1
 • hamid reza maghsoudi 2
 • mahmood godarzi 3
 • Habib Honari 4
1 Professor of Sport Management, Allameh Tabataba'i University of Tehran
چکیده [English]

Objective:The Purpose of this Study was Development of Structural Equation Models of Strategical Thinking and Organizational Agility in Selected Iranian Sports Federations.
Methodology:The research method was Correlation Methods that used Structural Equation Models (Structal Equation & path diagram). the Measuring Instruments was Included Strategical Thinking Questionnaire (Liedtka, 1998) and Organization Agility Questionnaire (Spitzer, 2007).Validity of Questionnaires was face and Content and Cronbach's Alpha Coefficients Strategical Thinking Questionnaire was 0.96 and Organizational Agility Questionnaire was 0.96 Determined. The Statistical Population of this Research was Including 22 Islamic Republic of Iranian Selected Sport Federation and Statistical sample was 269 Experts and Executives of 22 of Iranian Selected Sport Federation was distributed byKrejcie and Morgan (1970) Table for Determining Sample Size to           SimpleRandom Sampling thatwas analyzed by using LISREL Statistical Software.
Results:Results indicate that there was Impact Positive Significant the Elements of Strategic Thinking System Perspective (=β0.86), Intent Focus (=β0.91), Hypothesis Driven (=β0.87), Intelligent opportunism (=β0.92) andThinking in Time (=β0.88) on Strategical Thinking. That was Impact Positive Significant the Component Speed (=β0.92), Competency (=β0.92), Felxiability (=β0.85) and Responsiveness (=β0.85), on Organizational Agility (P>0.01).In totally that was Impact Positive Significant Strategical Thinking on Organizational Agility (=β0.86, t=17.82, P>0.01).Those Sequential Model Fitting Procedures Indicate Impacted Strategical Thinking on Organizational Agility in Selected Iranian Sports Federations.
Conclusion:Therefore, by Setting Goals and Developing a Cohesive Strategically Thinking between Managers and Staffs ofSports Federations can be Identified Improving Organizational Agility in Sports Federations in the Future.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategical Thinking
 • Organizational Agility
 • Sports Federations
 • Managers
 • Structural equation models
 • ابراهیمیان جلودار، سیدیاسر وابراهیمیان جلودار، سیدمحمود (1390). چابکی سازمانی: سرعت پاسخ گویی و انعطاف پذیری سازمانی، مجله توسعه انسانی پلیس، بهمن و اسفند سال 8، شماره 39، صص13-34.
 • احراری، اسماعیل (1392). سنجش تفکر استراتژیک در فدراسیون فوتبال ایران بر مبنای مدل تکمیلی دانشکده صنعتی امریکا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده)، دانشگاه پیام نور استان تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری.
 • آذر، عادل و پیشدار، مهسا (1390). شناسایی و اندازه گیری شاخص های چابکی سازمانی، پژوهش های مدیریت، سال4، شماره11، صص20-5.
 • استیسی، رالف (1387). تفکر استراتژیک و مدیریت تحول (ترجمه مصطفی جعفری و مهریار کاظمی موحد)، چاپ اول، تهران، نشر موسسه خدمات فرهنگی رسا، صص115-75.
 • آقایی، میلاد و آقایی، رضا (1393). ارائه الگوی مفهومی چابکی سازمانی، فصلنامه رشد فناوری، سال 10، شماره 39، صص43-37.
 • امینی، محمدتقی؛ بختیاری، لطفعلی؛ درگاهی،  حسین؛  کریمی، اوژن؛ معمایی، هاجر؛ جانبزرگی، محمد و حق‌شناس، الهام (1392). سنجش تفکر سیستمی در بین مدیران ارشد ستادی از طریق مدل گلدمن در دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، دوره7، شماره 3، صص 196-188.
 • باقر زاده، محمدرضا؛ بالوئی جامخانه، عزت الله ومعافی مدنی، سیدرضا (1389). بررسی وضعیت قابلیت‌های چابکی در سازمان‌های دولتی  (مطالعه موردی اداره کلپست مازندران، فصلنامه مدیریت  (پژوهشگر)، سال 7، شماره18، صص47-37.
 • باقرزاده، مجید و اکبری دیباور، احمد(1389). تبیین ارتباط هوش سازمانی با چابکی سازمانی، فصلنامه مدیریت کسب و کار، شماره5، سال دوم، صص 121-103.
 • پر باران، پریا (1391). بررسی رابطه تفکر استراتژیک و  چابکی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان، پایان نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده)، دانشگاه ازاد اسلامی سنندج.
 • ثابت‌پور، محمد (1392). بررسی جایگاه توانمندسازی نیروی کار در تحول سازمان با رویکرد تفکر استراتژیک در گروه کارخانجات کشتی سازی کشور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده)، دانشگاه پیام نور استان تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری.
 • جوانمردی، محمد؛ رنجیرچی، سید محمود؛ کرباسیان، مهدی و خبوشانی، اعظم (1390). شناسایی عوامل موثر بر افزایش سطح چابکی سازمان با رویکرد شبکه‎های عصبیRBF جهت ارتقا پدافند غیر عامل، مجله علوم و فناوری پدافند غیر عامل، سال 2، شماره 2، صص 82-71.
 • ربیعی، علی؛ خاتمی نو، فرناز؛ علاقه مند، شهرام و خاشعی، فاطمه (1389). بررسی میزان تفکر استراتژیک در سازمان‎های استراتژی محور: مطالعه تطبیقی چهار صنعت در ایران، تهران، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک.
 • رضایی، عباس (1390).  نفشه راه چابکی سازمان‌ها بر اساس فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد پژوهشی: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب.
 • سالاری‌نهند، ابراهیم (1390). شناسایی مولفه های تفکر استراتژیک و رابطه آن‌ها در بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران: مطالعه موردی در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده)، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت پردیس قم.
 • سواری، فاطمه (1390). شناسایی و ارزیابی ابعاد چابکی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان با رویکرد منطق فازی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده)، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده تربیت بدنی.
 • ضیایی، محمدصادق؛ حسن‌قلی‌پور، طهمورث؛ عباسپور، عباس و یاراحمدزهی، محمدحسین (1391). تبیین مدل توسعه قابلیت‎های فردی سرمایه انسانی با هدف چابک سازی بنگاه‎های کوچک و متوسط (مطالعه‌ای در شرکت‎های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)، پژوهش‎های مدیریت عمومی، سال5، شماره15، صص 44-27.
 • عادل نژاد، آزاده (1392). بررسی رابطه تفکر استراتژیک مدیران با بهره وری منابع انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده)، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
 • غفاریان‏‏‏‏، وفا و ‏‏‏‏کیانی، ‏‏‏‏غلامرضا(۱۳۸۴). ‏‏‏‏تفکر ‏‏‏‏استراتژیک،چاپ ‏‏‏‏اول،تهران، انتشارات ‏‏‏‏فرا
 • فتحیان، محمد و شیخ، عاطفه (1388). ارایه ی مدلی برای چابکی در سازمان‌ها،  دو فصلنامه مهندسی صنایع و مدیریت شریف، سال 26، شماره 2، صص 138-127. 
 • قاسمی، شهریار (1388). شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر برچابکی کارکنان بانک ملی شهرستان سنندج، پایان نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده)، دانشگاه آزاداسلامی واحد سنندج.
 • کاظمی، مرجان؛ جوادی پور، محمد و نوروز زاده، رضا (1390). بررسی میزان برخورداری تفکر استراتژیک مدیران گروه‎های آموزشی دانشگاه‎های آزاد اسلامی منطقه١٠، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد واحد گرمسار، سال 5، شماره 4، صص 151-133.
 • کرمانی، بهناز (1387). یادگیری و چابکی سازمانی در مدیریت تغییر و تحول نظام سلامت،  تهران، ششمین همایش سالانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کشور، اسفندماه.
 • مشبکی، اصغر و خزاعی، آناهیتا (1387). طراحی مدل عناصرتفکراستراتژیک در سازمان‌های ایرانی، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره1،شماره1، صص 118-105.
 • معمایی، هاجر (1391). سنجش تفکر استرات‍ژیک در بین مدیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران بر اساس مدل گلدمن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده)، دانشگاه پیام نور استان تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری.
 • منوریان عباس؛ آقازاده،هاشم وشهامت‌نژاد، مینا(1391). سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری تهران، مدیریت بازرگانی، دوره4، شماره 12، صص 146-129.
 • یارمحمدیان، محمدحسین؛ سموعی، راحله؛ خدایاریزرنق، رحیم؛ ایوبیان، علی و باقریان محمودآبادی، حسین (1390). وضعیت چابکی بیمارستان‌های شهر اصفهان، مدیریت اطلاعات سلامت، سال 8، شماره 8، صص 1128-1122.
 • یعقوبی، نورمحمد؛ شکری، علی و راحت دهمرده، محبوبه (1391). مطالعه توانمندسازهای ساختاری چابکی سازمانی در نظام بانکی، اندیشه مدیریت راهبردی، سال 6، شماره 1(پیایی 11)، صص 158-133.
  • Ø BaAndreoni, Bottani, E (2010). Profile and enablers of agile companies: An empirical investigation, International Journal of Production Economics, 125: 251–261.
  • Ø Byeong-Joon, M (2013). Antecedents and Outcomes of Strategic Thinking, Journal of Business Research, 66 (10): 1698-1708.
  • Ø Chung, T. R; Liang, T-P; Peng, C-H& Chen, D-N (2010). Knowledge Creation and Firm Performance: Mediating Processes from an Organizational Agility Perspective Sustainable IT Collaboration around the Globe, 16th Americas Conference on Information Systems, AMCIS, Lima, Peru, August 12-15
  • Ø Collins, D. B; Lowe, J; S &Arnett. C. R (2000).High-Performance Leadership at the Organization Level Advances in Developing Human Resources, 2(2):18-46.
  • Ø Crocitto, M& Youssef, M (2003). the Human Side of Organizational Agility. Industrial Management & Data Systems, 103(‏‏‏‏6):388-397.
  • Ø Fernandes, M .T & Ribeiro, L (2010). Exploring Agile Methods in Construction Small and medium Enterprises: A case study, Journal of Enterprise information Management,23: 161-180
  • Ø Ghorbani, M& Kiani, B (2012). The Relationship between Strategic Thinking of Managers and Readiness for Strategic Transformation, Middle-East Journal of Scientific Research, 11 (8): 992-1002.
  • Ø Gunasekaran, A (1999). Agile manufacturing: a framework for research and development. International Journal of production Economics ,62 (1-2): 87-105.
  • Ø Jahangiri, F& Khalkhali, A (2014). Analysis of Organizational Agility in Education System of Iran, International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 3(12): 869-873
  • Ø Kamangar, F; Rohani, R; Salavati, A& Karimi, M. Sh (2013). Developing Strategic Thinking, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(6): 546-552. Available at: www.textroad.com
  • Ø Kooche moshki, M& Teimouri, H (2013). a Survey on the Level of Organization Agility and Proposition of a Comprehensive Model (the case of Nir Pars Company), International Journal of Human Resource Studies, 3(3): 60-77. Available at www.macrothink.org/
  • Ø Kriemadis, T& Theakou, E (2007).Strategic planning models in sport organizations. International Journal Sport Management, 32 (4): 617- 743.
  • Ø Liedtka, Jean. M (1998) .Strategic thinking: Can it be taught? Long Range Planning, 31(1): 120-129.
  • Ø Lin, C.T; Chiu, H& Tseng, Y. H (2006). Agility evaluation using fuzzy logic, International Journal of production Economics, 101 (2): 353–368
  • Ø Lin,C.T;Chiu,H&Chu,P.Y (2006).Agility index in the supply chain.International JournalofProduction Economics,100(2): 285-299.
  • Ø Loehle, C (2009). Becoming a Successful Scientist: Strategic Thinking for Scientific Discovery. Journal of Biological Education, 45(3): 258
  • Ø Mintzberg, H (1994) .The fall and Rise of Strategic Planning. Harvard Business Review, 72(1):107-114.
  • Ø O'Shannassy, T (2003). Modern strategic management: Balancing strategicthinking and strategic planning for internal and external stakeholders. Singapore Management Review, 25(1): 53-68.
  • Ø Sharifi, H & Zhang, Z (1999) A Methodology For Achieving Agility In Manufacturing Organizations:An Introductions, International Journal of Operations and Production Management,20(4): 496-513.
  • Ø Spitzer, D (2007). TransformingPerformance Measurement Rethinkingthe Way We Measure and Drive Organizational Success, AmericanManagement Association, Available at: www.amacombooks.org.
  • Ø William, C (2012). Introducing Strategic Thinking into a Non-profit Organization to Develop Alternative Income Streams,the Journal of Practical Consulting (JPC), 4(1):32-42.