تعیین روایی و پایایی پرسشنامه موانع بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هدف:‌ شناسایی موانع بازاریابی رابطه‌مند منجر به سهولت در رسیدن به هدف اصلی بازاریابی رابطه‌مند خواهد شد، به منظور شناسایی این موانع پژوهشگران به دنبال ابزار معتبر و پایا هستند. از این رو در مطالعه حاضر به تعیین روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته موانع  بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران پرداخته شد.
روش‌شناسی: بدین‌منظور ابتدا روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از گروه صاحب‌نظران تأیید شد. به منظور تعیین پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که مطالعه مقدماتی بر روی 41 نفر انجام شد و ضریب حاصله آلفای کرونباخ رقم702/.=α بدست آمد.. همچنین برای سنجش روایی سازه ابزار، 141 پرسشنامه جمع‌آوری شد. از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی برای آزمون روایی سازه استفاده شد.
یافته‌ها: خروجی‌های لیزرل نشان داد معرف‌های انتخاب شده برای سنجش مؤلفه‌های بازاریابی رابطه‌مند از روایی لازم برخوردار است و به خوبی می‌تواند بازاریابی رابطه‌مند را بسنجد.
نتیجه‌گیری: با توجه به این نتایج می‌توان گفت که مقیاس انطباق یافته موانع بازاریابی رابطه‌مند می‌تواند به عنوان مقیاس پایا و  معتبر در مدیریت هواداران به کار رود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Validity and Reliability of Relationship Marketing Barriers in Fans Management Questionnaire

نویسندگان [English]

 • atefeh asadzadeh 1
 • Alireza Elahi 2
 • Hossein Akbari Yazdi 3
2 Kharazmi University
3 Assistant Professor, Faculty of Physical Education, Kharazmi Tehran University
چکیده [English]

Objective: The identification of barriers to relationship marketing will make easier achieving the main objectives of relationship marketing. For this purpose, researchers are looking for valid and reliable tool. Therefore, this study aimed to determine the validity and reliability of relationship marketing barriers in fans management researcher made questionnaire.
Methodology: In this regard, the content and face validity of questionnaire was confirmed by a group of experts. Conducting the pilot study on 41 cases, the Cronbach's alpha was used to determine the reliability of questionnaire (α= 0.702). Also, 141 questionnaires were collected for assessing the construct validity of research tool. The confirmatory factor analysis was used to test the construct validity of questionnaire.
Results: The LISREL output showed that the selected indicators for assessing the relationship marketing components were valid and could well evaluate relationship marketing..
Conclusion: Based on these findings, it was concluded that the adapted questionnaire of relationship marketing barriers could be used as a reliable and valid scale in management of fans

کلیدواژه‌ها [English]

 • Standardization of Tool
 • relationship marketing
 • Management of Fans
 • افچنگی، سمیه. هادوی، فریده و الهی، علیرضا. (1391). پیش بینی رضایتمندی و تمایل حضور مجدد مشتریان توسط مؤلفه‌های  بازاریابی رابطه‌مند در باشگاه‌های ورزشی: مطالعه ی باشگاه‌های ایروبیک زنان مشهد. پژوهش‌های کاربردی مدیریت ورزشی، شماره 4، صص 63-70.
 • امیرتاش، علی محمد. (1384). پایایی و عینیت سنجی برای اندازه‌گیری در تربیت بدنی و ورزش. پژوهش در علوم ورزشی، شماره6، صص 11-30.
 • امیرشاهی، میراحمد. سیاه تیری، ویدا. روان بد، فریبا. (1388).شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد در مشتریان کلیدی بانک، نشریه مدرس علوم انسانی، پژوهش‌های مدیریت در ایران، شماره‌ی 4 (پیاپی64)، صص 61-76.
 • اوماسکاران، روش‌های تحقیق در مدیریت، ترجمه صائبی، محمد و شیرازی، محمود.(1391). چاپ هفتم، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 • حسنی زاده، بهادر.(1391). تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر رفتار خرید مشتریان باشگاه‌های ورزشی تهران، پایان نامه انتشار یافته کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
 • غفاری آشتیانی، پیمان.(1386). همپوشی بازاریابی رابطه‌مند و مدیریت ارتباط با مشتری؛ مجله تدبیر، سال هجدهم ،شماره 181، صص 131-143.
 • فلاحی، احمد.(1388). مقایسه عوامل مؤثر بر حضور تماشاچیان گاهگاهی، منظم و متعصب در مسابقات لیگ برتر فوتبال. نشریه حرکت، شماره2. صص 247-270.
 • کامکاری، کامبیز. کیومرثی، فیروز و شکرزاده، زهره.(1386). اندازه‌گیری و سنجش، چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر.
 • هومن، حیدرعلی.(1385). تحلیل داده‌های چند متغیری در پژوهش‌های رفتاری، چاپ دوم، انتشارات پیک فرهنگ.
 • الهی، علیرضا. (1387). موانع و راهکارهای توسعه اقتصادی صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
  • Ø Arianne Bee,C. C, &Cahle L R.(2006). Relationship marketing in sports: A functional approach, Sport Marketing Qarterly, 15(2), pp: 102-112.
  • Ø Ehsani, M., Izadi B., Yong-J Y., Kwang MCh, Kozechian,H.,& Tojari F.(2013). An Investigation of the Effect of Fan Relationship Management Factors on Fan Lifetime Value. Asian Social Sciense; Vol.9, No. 4.
  • Ø Kim, Yu Kyoun. (2008). Relationship framework in sport management: How relationship quality affects sport consumption behaviors, Doctoral Dissertation, University of Florida, 164pages.
  • Ø Kim, Yu Kyoun., & Trail, Galen. (2010). the influence of Relationship quality on sport consumption behavior: An empirical examination of the Relationship quality, North American society for sport management conference.
  • Ø kim,Yu, Kyoum.&Trail, galen.(2011). A conceptual framework for understanding relationships between sport consumers and sport organizations: A relationship quality approach, journal of Sport Management, 25, pp: 57-69.
  • Ø Palmatier, R W., Dant, R P., Grewal, D., Evance, K. (2006). Relationship Marketing in Sport: A functional approach, Sport Marketing Quartly, 15(2), 102-110.
  • Ø Quick, S. (2000). Contemporary sport consumer: some implication of linking fan typology key spectator variable. Sport Marketing Quarterly, 9(3), 149- 156.
  • Ø Sheng Chung lo (2012). A Study of Relationship Marketing on Customer satisfaction, Journal of Social Sciences 8(1), pp: 91-94.
  • Ø Shilbury, David. Westerbeek, Hans, Quick, Shayne & Funk, Daniel. (2009). Strategic sport marketing, 3rd Edition, published by Allen &Unwin, pp: 40-48.
  • Ø Solgen, Samuel, .wilund,Daniel. (2006). Customer Relationship management strategy in Swedish Football clubs, Malardlenshogskola Swede.NO. 6, pp: 204-216.