بررسی فرار مالیاتی ورزشکاران و مربیان حرفه ای با تاکید بر عوامل فرهنگی، فناوری، و دولتی و قانونی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: هدف تحقیق بررسی فرار­­مالیاتی ورزشکاران و مربیان حرفه­ای با تاکید بر عوامل فرهنگی، فناوری، و دولتی و قانونی بود.
روش شناسی: هدف تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی بود. محدوده مطالعاتی پژوهش، شهر اصفهان و نمونه آماری به صورت تمام­شمار و در­ دسترس انتخاب شد و شامل 119 نفر از ورزشکاران و مربیان حرفه­ای، مدیران عامل و معاونین باشگاه­های ورزش حرفه­ای، و اساتید مدیریت ورزشی و اقتصاد بود. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه محقق ساخته، شامل 20 سوال بود، که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید مدیریت ورزشی و اقتصاد تایید شد، و آلفای کرونباخ آن 89/0 به دست آمد. برای تحلیل داده­ها از رگرسیون چندگانه گام ­به­ گام، آزمون t تک نمونه­ای و آزمون فریدمن استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد گویه­­های عدم گسترش فرهنگ مالیاتی، در میان عوامل فرهنگی، ناتوانی تکنولوژیکی در شناسایی و ثبت صحیح مؤدیان مالیاتی، در میان عوامل فناوری و نرخ­های بالای مالیاتی برای ورزشکاران و مربیان، در میان عوامل دولتی و قانونی مهم­ترین عوامل از نظر پاسخ­­دهندگان بودند.
نتیجه گیری: با توجه به تاثیر­گذار بودن هر سه مؤلفه تحقیق، مسئولین می­توانند از روش­های مختلفی مانند گسترش تبلیغات سراسری برای افزایش فرهنگ مالیاتی، استفاده از تکنولوژی­های به روز برای ثبت اطلاعات مالی، و تعدیل نرخ­های مالیاتی برای ورزشکاران و مربیان تا حدودی با پدیده فرار­مالیاتی در ورزش مقابله کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study Examine tax evasion among professional athletes and coaches with an emphasis on cultural, technology and governmental and legal factors

نویسندگان [English]

 • mahboubeh khodaparast 1
 • Mohammad Soltanhoseini 2
 • Mehdi Salimi 3
1 PhD Student in Sport Management, University of Tehran
2 Associated Professor in Sport management, University of Isfahan
3 Assistant Professor in Sport management, University of Isfahan
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to examine tax evasion among professional athletes and coaches with an emphasis on cultural, technology and governmental and legal factors.
Methodology: The present study is an applied research in terms of purpose and a descriptive one regarding the research method. Research information were collected by handmade questionnaire with 20 questions. The statistical sample was consisted of prominent professors in physical education and economic, managing directors of Isfahan professional sports clubs and their assistant directors, professional athletes and coaches. Accordingly, it was distributed 119 questionnaires among the statistical sample and then recollected. Cronbach’s Alpha was used for analyzing the reliability of questionnaire, and this Cronbach’s Alpha was 0.89. The questionnaire validity was confirmed by using sport management and economics’ master’s viewpoints. The research study area, the Isfahan city and statistical sample was coincided with the population. For analyzing data used of one sample t, Friedman and regression tests.
Results: Findings showed that among the cultural factors, the most important factor was the weakness of tax culture. Among the technological factors, the most important factor was the technological inability to identify taxpayers, and among the governmental and legal factors, the most important factor was the imbalance between athletes’ income and tax levied on their income.
Conclusion: Based on the findings, recommendations are expressed as, promoting, advertising for and informing of tax culture through radio and television, improve technological ability to identify taxpayers, and create balance between athletes’ income and tax levied on their income.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • tax evasion
 • cultural factors
 • technological factors
 • governmental and legal factors
 • professional athletes and coaches
 • اعتمادی، مریم (1392). بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی ورزشکاران حرفه ای لیگ برتراستان اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، دانشکده تربیت بدنی، صص 18-36.
 • الماسی، حسن؛ مرجانی، امیر بابک؛ قریشی، راحله (1391). عوامل سازمانی مؤثر بر فرار مالیات بر ارزش افزوده (مطالعه موردی اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران)، پژوهشنامه مالیات، شماره 15، صص 37-50.
 • آذری، مصطفی (1391). مالیات فرصتی برای مدیریت اقتصادی، روزنامه ایران، برگرفته در تیر ماه 1393 از سایت: www.vista.ir.
 • خداپرست، محبوبه (1393). بررسی عوامل سازمانی و غیر سازمانی فرار مالیاتی ورزشکاران و مربیان حرفه ای و ارائه راهکارهای مناسب جهت مقابله با آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، ص 3 و 4.
 • رشیدی، طاهره (1391). مجازات فرار از مالیات، برگرفته در تیر ماه 1393 از سایت: www.tebyan.net.
 • زهی، نقی؛ محمدخانلی، شهرزاد (1389). بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی)، پژوهشنامه مالیات، شماره 9، صص 26-29.
 • طبائیان، احمد (1392). مدیریت مالی و اداری، جزوه آموزشی، دانشگاه اصفهان، دانشکده تربیت بدنی، صص 1-5.
 • مرادی، مهدی؛ رستمی، امین؛ تقی زاده، رضا (1392). بررسی عوامل مؤثر بر فرار از پرداخت مالیات با تأکید بر عوامل فرهنگی،پژوهشنامه مالیات، شماره 18، صص 181-202.  
 • نصر اصفهانی، مهدی؛ نصر اصفهانی، مهرناز؛ دلوی اصفهانی، محمدرضا (1392). بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه مؤدیان و کارشناسان مالیاتی، فصلنامه پژوهش های مالیه اسلامی، شماره 1، صص 28-36.
  • BaAndreoni, J, Erard, B, Feinstein, J (1998). Tax Compliance, Journal of Economic Literature, 36: 818-860.
  • International Bureau of Fiscal Documentation (2001). International Tax Glossary (4th ed), Amsterdam, Netherlands: IBFD Publications.
  • Kaldor, N (1963). Will Underdeveloped Countries learn to Tax?, Foreign Affairs, 41(2): 410-19.
  • Muazzam Mughal, M, Akram, M (2012). Reasons of Tax Avoidance and Tax Evasion: Reflections from Pakistan, Journal of Economics and Behavioral Studies, 4(4): 217-222.
  • Okoeguale Ibadin, P, Eiya, O (2013). Tax Evasion and Avoidance Behaviour of the Self-Employed Nigerians, European Journal of Business and Management, 5(6): 1-14.
  • Okoye, P.V.C, Ezejiofor, R (2014). The Impact of E-Taxation on Revenue Generation in Enugu, Nigeria, International Journal of Advanced Research, 2(2): 449-458.
  • Richardson, G (2006). Determinants of Tax Evasion: A Crosscountry Investigation, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 15: 150-169.
  • Richardson, G (2008). The Relationship between Culture and Tax Evasion across Countries: Additional Evidence and Extensions, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 17: 67-78.
  • Roth, J.A, Scholz, J.T, Dryden-Witte, A (1989), Taxpayer Compliance, Volume 1: An Agenda for Research. Philadelphia, PN: University of Pennsylvania Press.
  • Saidu, S, Dauda, U (2014). Tax Evasion and Governance Challeneges in the Nigerian Informal Sector,Journal of Finance and Economics,2(5): 156-161.
  • Sikka, P, Hampton, M.P (2005). The Role of Accountancy Firms in Tax Avoidance: Some Evidence and Issues, Accounting Forum, 29(3): 325-343.
  • Tsakumis, G.T, Curatola, A.P, Porcano, T.M (2007). The Relation between National Cultural Dimensions and Tax Evasion, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 16: 131-147.
  • Uadiale, O.M, Fagbemi, T.O, Ogunleye, J.O (2010). An Empirical Study of the Relationship between Culture and Personal Income Tax Evasion in Nigeria, European Journal of Economics. 20(3): 117-122