امکان‌سنجی توسعه گردشگری ورزشی (قایقرانی رفتینگ) در رودخانه سیروان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی آموزش و پرورش

چکیده

هدف: هدف اصلی تحقیق امکان‌سنجی توسعه گردشگری ورزشی قایقرانی آب‌های خروشان (رفتینگ) در رودخانه سیروان بود.
روش‌شناسی: جامعه آماری رودخانه‌های حوضه آبریز رشته‌کوه‌های زاگرس در منطقه استان‌های کردستان و کرمانشاه می‌باشد. این پژوهش به‌صورت موردی بر روی شاخه اصلی رودخانه سیروان به طول 43 کیلومتر از استان کردستان تا کرمانشاه می‌باشد، انجام‌گرفته است. ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل، اطلاعات علمی موجود، نقشه رودخانه با مقیاس 50000: 1، نقشه ماهواره‌ای، برنامه نرم‌افزاری GIS، دستگاه GPS، قایق شش‌نفره رفتینگ، کایاک، کانو، منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی، چک‌لیست و استانداردهای موردنیاز برای اجرای رفتینگ در درجات متفاوت (شش درجه) می‌باشد؛  پس از جمع‌آوری داده‌ها به تطبیق آن با استانداردهای جهانی جهت رسیدن به اهداف تحقیق پرداخته شد.
 یافته‌ها:  به‌جز در 11 کیلومتر اول در 32 کیلومتر باقیمانده درجه‌بندی رودخانه‌ای جهت رفتینگ در حدود 80 درصد مسیر در فصل بهار در درجه سه و چهار و در فصل پاییز درجه‌دو و سه قرار دارد،
نتیجه‌گیری: اولین معیار جهت برگزاری رفتینگ در رودخانه وجود جاده است، در 11 کیلومتر اول به علت نبود جاده امکان برگزاری قایق‌رانی وجود نداشت و 32 کیلومتر باقی‌مانده امکان قایقرانی با قایق‌های کانو و کایاک و رفتینگ در درجات مختلف (1 تا 4) وجود داشت؛ رودخانه سیروان می تواند محل مناسبی برای برپایی اردوهای تیم‌های ملی و باشگاهی این ورزش بوده و محلی برای تمرین افراد بومی و منطقه جهت استعدادیابی در قایقرانی آب‌های خروشان می‌باشد و مکانی مناسب برای گذران اوقات فراغت افرادی که این‌گونه فعالیت‌ها را برمی‌گزینند بوده و همچنین موجب افزایش اشتغال، درآمد و حفظ محیط‌زیست در منطقه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The feasibility of developing sports tourism (sailing rafting) at Sirvan River

نویسندگان [English]

 • Fateh farazyani 1
 • Morteza Rezayi soofi 2
 • Azad Motamedian 3
3 M.A of Physical education
چکیده [English]

Objective: The main objective of this study is to do a feasibility analysis of sport tourism (sailing Rafting)  at Sirvan River.
Methodology: The population of the study includes rivers located at the Zagros Mountains of Kurdistan and Kermanshah provinces. This work is a case study on the main branch of Sirvan River with 43 kilometer length streaching from Palengan village to Zelte terrains. The instruments employed in this study include the map of the river with the scale of 1:50000, satellite map, the software GIS2,six-manned rafting boats at different degrees (six degrees). Then for achieving the objectives of the study, the collected data were compared with the international standards.
Results: The results show that except in the first 11 kilometersin the remaining 32 kilometers river grade for rafting was between 3 and 4 in spring. And it was between two or three in Outmen.
Conclusion: The results show that in the first 11 kilometers, due to lack of road, rafting was impractical. In the remaining 32 kilometers rafting was possible by canoe and kayak (one-manned, two-manned at different degrees (1 to 4). The place is useful for camping national and cube t teams. The result of this research could be used for finding talents among the natives. And an ideal place for leisure activities of those who adopt it as well as increased employment, income and conservation in the region

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ecotourism
 • Sport tourism
 • Rafting
 • Sirvan river
 • افشین، یدااله. (1373). رودخانه های ایران ناشر وزارت نیرو، چاپ اول.
 • دبی فیروز جاه، جواد. (1385). برسی عوامل مؤثر بر گردشگری ورزشی کشور با تأکید بر جاذبه‌های طبیعی ورزشی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تربیت مدرس.
 • پارسای، اسماعیل. (1384). امکان‌سنجی نواحی مستعد توسعه اکو توریسم در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از GIS، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 • ثنایی،سیروس. (1382). بررسیشیوه‌هایجذبجهانگرددراستانکردستان،نشرادارهکل فرهنگوارشاداسلامیاستانکردستان.
 • جاپا، سانتو. (1387). قایق‌رانی، ترجمه مرتضی حجت شمامی انتشارات، کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.
 • جمال زاده فلاح، فریبرز. (1386). اکو توریسم در حاشیه رودخانه‌های مهم استان گیلان، ناشر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان.
 • دنیامالی،محمود. (1387). کمیته رفتینگ در کشور برپا کرده و مناطق مستعد را شناسایی و امکان‌سنجی می‌کنیم. خبرگزاری موج.
 • زاهدی،شمسالسادات. (1382). چالش‌هایتوسعهپایدارازمنظراکو توریسم مجلهمدرسعلوم انسانیدانشگاهتربیتمدرس،- دوره۷شماره۳.
 • سلطان‌زاده،حسین. (1390). اکو توریستکیستواکو توریسمچیست؟ نشریهجهاناقتصاد، ص 32.
 • شفیع‌زاده،اسرافیل. (1390). اکو توریسمدرایرانچیزیدرحدصفر نشریهجهانصنعت، ص 63.
 • مؤمنی، احمد. (1375). طرح جامع سیروان، تهیه و نشر، وزارت نیرو.
 • فتحالهی،پروانه.محرمزاده، مهرداد.کاشف، میر محمد.سیدعامری، میرحسن. (1387). بررسیعواملبازدارندهمؤثربرگردشگریورزشیاستانآذربایجانغربیازدیدگاهکارشناساناداریکل تربیت‌بدنی، مقالهپوستراولینهمایشملیتخصصیمدیریتورزشی (بابلسر).
 • کریمپناه، رفیق. (1384). تحلیلاکو توریسمونقشآندرتوسعهمنطقه‌ایاستان کردستان، پایان‌نامهکارشناسیارشدجغرافیایطبیعی، دانشگاهتربیتمدرس.
 •  محرابی، کیانوش. (1390). آشنایی با رشته ورزشی رفتینگ فدراسیون قایقرانی جمهوری اسلامی ایران.
 •  نیازمند،مازیار.(1382). اکو توریسم؛مشارکتمردمیوفقرزدایی مروریبرتوسعهاکو توریسم درایران. پژوهشبرگزیدهدومینهمایشگرامیداشتهفتهپژوهشوتجلیلازپژوهشگران،نشر سازمانمیراثفرهنگیوگردشگری.
  • Ø Barry E, Segerstrom  J &  Hogan . M ( 2006). Whitewater rescue technician Tourism Management, 12(2), 211-245
  • Ø Big Bar & Weaverville Ranger Stations – Shasta – Trinity National Forest (2007). Boating on the Trinity River, journal homepage, Tourism Management
  • Ø Buckley, R. (2009). 11 White-water Tourism. River tourism, 181.
  • Ø Chen, C. F., & Chiou-Wei, S. Z. (2009). Tourism expansion, tourism uncertainty and economic growth: New evidence from Taiwan and Korea. Tourism Management, 30(6), 812-818.
  • Ø Ross, S., & Wall, G. (1999). Ecotourism: towards congruence between theory and practice. Tourism management, 20(1), 123-132.
  • Ø Tirasatayapitak, A., Chaiyasain, C., & Beeton, R. J. (2015). Can Hybrid Tourism be Sustainable? White Water Rafting in Songpraek Village, Thailand. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 20(2), 210-222.
  • Ø WTO, (2005). Constitution of development of tourism Published by World Tourism Organization, first edition