طراحی مدل تمایل بازگشت رفتاری گردشگران ورزش‌های بومی و سنتی بر اساس قابلیت-های اکوتوریسمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گنبد کاووس

2 دانشیار دانشگاه مازندران

3 استادیار دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف: شناخت توانمندی­ها و جذابیت­های طبیعی و فرهنگی برجسته در مقاصد گردشگری ورزشی مهم‌ترین عامل در توسعه گردشگری ورزشی می­باشد. هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه گردشگری ورزش‌های بومی و سنتی بر اساس قابلیت­های اکوتوریسمی می­باشد
روش‌شناسی: نمونه آماری تحقیق شامل گردشگران ورزشی (ورزشکاران و حامیان مالی)(105n=)، کارشناسان ورزشی هیئت­های ورزشی (45n=) و کارشناسان میراث فرهنگی (13n=) استان گلستان می‌باشد. به منظور جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه تمایل رفتاری یوشیدا و جیمز (2010) و پرسشنامه محقق ساخته اکوتوریسم ورزشی استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج تحلیل مسیر مدل نشان داد که جاذبه­های طبیعی مربوط به فعالیت­های ورزشی آبی و ساحلی با بار عاملی (81/0=β) و جاذبه­های طبیعی مرتبط به فعالیت­های ورزشی طبیعی و جنگلی با بار عاملی (72/0=β) بیشترین تأثیر را بر قصد رفتاری تجربه مجدد گردشگران دارند. همچنین گویه فوتبال و والیبال ساحلی (87/0=β)، گویه سوارکاری (83/0=β)، گویه اسکی و برف­نوردی (73/0=β)، گویه رالی موتور (73/0=β) و گویه مسابقات سوارکاری (91/0 =β) مهم‌ترین گویه­های تأثیرگذار بر ابعاد پرسشنامه اکوتوریسم ورزشی بودند                    
نتیجه‌گیری: با توجه به شرایط جغرافیایی ویژه استان­های شمالی و بهره­وری از جذابیت­های ساحل و جنگل و تلفیق مناسب آن با ورزش­های بومی و سنتی، می­توان زمینه توسعه گردشگری ورزشی را در این مناطق به وجود آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing model of traditional and local sport tourist’s behavioral future intention, based on ecotourism’s capabilities

نویسندگان [English]

 • Hamid Reza Ghezelsefloo 1
 • Mohammad Hosein Razavi 2
 • Masomeh Kalateh seifari 2
 • Noshin Esfahani 3
2 Associated professor, University of Mazandaran
3 Assistant professor University of AL Zahra
چکیده [English]

Objective: Identifying dominant natural attractions and cultural capacities of sport tourist destinations, is a more important factor in sport tourism development. The main purpose of this research is designing model of traditional and local sport tourist’s behavioral intention based on ecotourism’s capabilities.
Methodology: Sample size consist of sport tourists (Athletes and Sponsors) (n=105), sport experts of sport committees (n=45) and cultural heritage experts (n=13) of Golestan province. To collect data, Youshida and James (2010) behavioral intention questionnaire and research-regulated sport ecotourism questionnaire were used.
Results: Results of structural equation model showed that, natural attractions of sea and beach sport activities (β=0.81) and natural sport attraction of Jungle and environment with loading factor level (β=0.72) had significant effect on tourist’s behavioral intention. Also beach football and beach volleyball element (β= 0.87), horse riding (β= 0.83), ski and snowboard (β= 0.73), motor racing rally (β= 0.73) and horse racing (β= 0.91) were more important effective elements of sport ecotourism’s sub-scales.
Conclusion: With consider to unique geographical condition of Northern provinces and efficiency of beach attraction and proper combining with local and traditional sport, we can provide the basis of sport tourism development

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ecotourism
 • local and traditional sports
 • Behavioral intention
 • Beach attraction
 • اندام، رضا، منتظری، امیر، فیضی،سمیرا (1393). بررسی ابعاد کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی. مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 26. ص ص 36-15.
 • تاج­زاده نمین، هاشم زاده، ژاله (1393). نقش جشنواره­های محلی در توسعه گردشگری از دیدگاه گردشگران بالقوه، مطالعات مدیریت گردشگری، سال 8، شماره 26. ص ص 52-25.
 • حسنی­مهر، صدیقه، کوهی، شهربانو (1390). شناسایی توانایی­های بالقوه حوزه رودخانه­ای به عنوان مکان­های مناسب طبیعت­گردی. برنامه‌ریزی محیطی و منطقه ای، شماره 11. ص ص 16-4.
 • رسولی،سوسن ، نارنجچی شتربانی، فهیمه(1394). بررسی پتانسیل جغرافیایی استان آذربایجان شرقی در جذب گردشگر ورزشی. فصلنامه فضای جغرافیایی، شماره 51،  صص 63-73. 
 • رضوی،محمد­حسین، حسینی، سیدعماد، خواجه­پور، اکرم.(1392)، بررسی جاذبه­های طبیعی اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دانشگاه مازندران،  سال 9، شماره17، صص15-26.
 • رمضانی، بهمن، فروغی، پریسا (1388). شناخت پتانسیل اقلیمی توریسم ورزشی در نوار ساحلی انزلی. فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیط گروهی جغرافیا. سال اول. شماره 2.ص 93- 87.
 • رنجبران، بهرام، خزائی، جواد، بالوئی­جام­خانه، هادی(1392). تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای گردشگری استان اصفهان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی. مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری. سال اول، شماره 1، ص ص 34-13.
 • زیتونلی، عبدالحمید، فراهانی، ابوالفضل، اسدی، حسن(1392). گردشگری اقتصادی و اثرات بلند مدت اقتصادی. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، شماره 1. ص 18-9.
 • شجاعی، وحید (1391). برنامه­ریزی راهبردی توریسم ورزشی استان مازندران. فصلنامه علمی – پژوهشی فضای جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، سال 12. شماره39.صص 173-194.
 • شهریاری، بهمن، مهرعلی، همتی­نژاد، ملک‌اخلاق، اسماعیل(1394). شناسایی اتحادهای استراتژیک در توسعه گردشگری استان­های شمالی ایران، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 30، ص ص 70-55.
 • علی­آبادی، سمیرا، حسامی، شیما (1393). امکان­سنجی پیوند عملی اکوتوریسم و توریسم ورزشی. پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی. سال3. شماره سه. ص ص 50-43.
 • غفوری، فرزاد (1393). الگوی توسعه گردشگری بر مبنای بازی های بومی و محلی کشور. مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 24. شهریور و مرداد 1393. ص ص 174-153.
 • فراهانی، ابوالفضل، اصفهانی، نوشین، زارعی، محسن، خالقی آرانی، حسین (1393). نقش مقاصد در توسعه گردشگری ورزشی در یک دوره پنج ساله در ابوظبی. مدیریت ورزشی، دور6، شماره2، ص ص 230-215.
 • فلاحی، احمد، حسنی، احسان، کروبی، مهدی (1392). بررسی جاذبه­های طبیعی موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان کردستان، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 17، ص ص 174-159.
 • کارکن، لیلا، اسدی، حسن، زیتونلی، عبدالحمید (1392)، تاثیر رویداد ورزشی اسب دوانی بر توسعه توریسم ورزشی استان گلستان. مطالعات مدیریت ورزشی، دور1، شماره 2، ص ص 17-9.
 • محبوب­فر، محمدرضا، شفقی، سیروس، زنگی­آبادی، علی(1390). برنامه­ریزی و توان­سنجی گردشگری در کاشان. مجله برنامه ریزی فضایی. سال اول، شماره دوم. ص ص 132-109.
 • محمدی­ترکمانی، احسان، گودرزی، محمود، جعفری، افسر، جاوید، مجید (1393). بررسی اثرات تور بین­المللی دوچرخه­سواری آذربایجان بر استان­های شمال غرب کشور. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. سال 10، شماره 20. ص ص 54-45.
 • موسوی گیلانی، رضا، اسدی، حسن، سجادی، نصراله(1391). بخش­بندی بازار گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی و ارائه الگوی هدف. مدیریت ورزشی، شماره 12، ص ص 59-37.
 • ویسی، هادی و مهماندوست، خدیجه(1394). بررسی موانع توسعه گردشگری بین المللی به ایران با تاکید بر گردشگری ورودی. فصلنامه ژئوپلیتیک. شماره اول، بهار 1394. ص ص 156-135.
 •  هنرور، ا فشار. قنبری فیروزآبادی، علیرضا،  خطیب­زاده، مهدی. (1392). ویژگی­های جمعیت شناختی و اولویت های گردشگران ورزشی در ایران. فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی دوره 2، شماره 5، صص 1-24.
  • Ø Angelo Presenza, Lorn Sheehan. (2013). Planning tourism through sporting events.  International Journal of Event and Festival Management, Volume: 4 Issue: 2. P p: 56-71.
  • Ø Causevic. S, Lynch, P. (2013). Political (in) stability and its influence on tourism development. Tourism Management Vol.34, pp. 145-157.
  • Ø Chunyang Wang, Hailin Qu, Maxwell K. Hsu (2016). Toward an integrated model of tourist expectation formation and gender difference. Tourism Management. Volume 54, June 2016, Pages 58–7.
  • Ø Gábor. KKároly. TZsolt. R. (2015).The Changing Role of Sports in Urban Development: A Case Study of Debrecen (Hungary). Sport tourism review. Volume: 117 Issue: 9. P p: 145- 161.
  • Ø Getz, D, Stephen J. Page (2016). Progress and prospects for event tourism research. Tourism Management 52 (2016), 593-631.
  • Ø Giovanna. Bertella. (2014). Designing small-scale sport events in the countryside. International Journal of Event and Festival Management, Volume: 5 Issue: 2. P p: 214-235.
  • Ø Heather J. Gibson, Kyriaki. K, Sung. JK (2012). Small-scale event sport tourism: A case study in sustainable tourism. Sport Management Review 15 (2012) 160–170.
  • Ø Héctor V. J, José Luis. C.P, Milagros. G., Mari. C.S (2015). Cost–benefit analysis of sport events: The case of World Paddle tour. Investigations Europeans de Dirección y Economía de la Empresa (2015). http://dx.doi.org/10.1016/j.iedee.2015.04.001.
  • Ø Icoz,O .; Gunlu, E.; & Oter,Z.(2010). Sport tourism destinations as brand and factors affecting destination choices of soccer teams. 5th International congress on Business, economic and Management. Pp: 241-252.
  • Ø Ionela. G, Paven. (2015). Tourism opportunities for valorizing the authentic traditional rural space-Case study: Ampoi and Mures Valleys micro region, Alba County, Romania. Procedia - Social and Behavioral Sciences 188 (2015) 111 – 115.
  • Ø James Higham, Tom Hinch (2002). Tourism, sport and seasons: the challenges and potential of overcoming seasonality in the sport and tourism sectors. Tourism Management 23 (2002) 175–185.
  • Ø Juan M. Hernández, Rafael Suárez-Vega, Yolanda Santana-Jiménez. (2016).The inter-relationship between rural and mass tourism: The case of Catalonia, Spain. Tourism management. Volume 54, June 2016, Pages 43–57.
  • Ø Khor Poy Hua, Lim Khong Chiu. (2013). Multiculturism: Issues of Malaysian Female Sport Tourists’ In Event-Based Sport Tourism. Procedia - Social and Behavioral Sciences 91 (2013) 270 – 287.
  • Ø Kunkaew Khlaikaew (2015). The Cultural Tourism Management under Context of World Heritage Sites: Stakeholders’Opinions between Luang Prabang Communities, Laos and Muang-kao Communities, Sukhothai, Thailand. Procedia Economics and Finance 23 (2015) 1286 – 1295.
  • Ø Nicholas D., Kostas. A, Nikolaos.T, Serafim. K (2013). Predicting spectators’ behavioral intentions in professional football: The role of satisfaction and service quality. Sport Management Review 16 (2013) 85–96.
  • Ø Stefania. B, Dan Mihnea. D (2015). Tourism development after the implementation of sustainable strategies in Neamt County. Procedia - Social and Behavioral Sciences 188 (2015) 230 – 236.
  • Ø Thaleghani, Gholamreza, Ghafari, Ali. (2014).Providing a management model for the development of sports tourism. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 120, 289-298.
  • Ø Yoon, Y., & Uysal, M. (2005). An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: A structural model. Tourism Management, Vol. 26: 45–56.
  • Ø 39. Yoshida, M., & James, J. (2010). Customer satisfaction with game and service experience: Antecedents and consequences. Journal of Sport Management, 24, 338–361.