بررسی وضعیت تاکتیک‌های بازاریابی ارتباطی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران (مطالعه موردی: باشگاه فوتبال استقلال تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف:  هدف از انجام این تحقیق بررسی وضعیت تاکتیک­های بازاریابی ارتباطی باشگاه­های لیگ برتر فوتبال ایران ( مطالعه موردی: باشگاه فوتبال استقلال تهران)  بود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می­باشد.  جامعه این تحقیق را کلیه هواداران باشگاه استقلال تهران تشکیل دادند که تعداد 366 نفر از آن ها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه تعدیل شده تاکتیک های بازاریابی ارتباطی ایزدی و احسانی (1391) بود. برای تجزیه و تحلیل داده­ها نیز از آزمون­های تحلیل واریانس یک­طرفه، ضریب همبستگی اسپیرمن، پیرسون، آزمون تی تک نمونه­ای و تحلیل عاملی در سطح معناداری 05/0 با کمک نرم افزارهای SPSS20  وlisrel8.50  و SYSTAT13 استفاده شد. 
یافته‌ها: یافته ها نشان داد؛ بین خرده مقیاس های مدیریت دانش،  کیفیت خدمات، رضایتمندی، اعتماد، تعهد، کمیت مصرف، تبلیغ شفاهی و در نهایت پیگیری رسانه­ای به تفکیک عضویت در کانون هواداران تفاوت معناداری وجود دارد (05/0 > p)؛ این در حالی بود که بین خرده مقیاس های بازاریابی ارتباطی به تفکیک تماشای سالانه فوتبال، به جز در خرده­مقیاس­های رضایتمندی و اعتماد در دیگر خرده مقیاس ها تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0 > p).
نتیجه‌گیری: به طور کلی، نتایج تحقیق حاکی از آن بود که؛ بررسی وضعیت تاکتیک های بازاریابی، بررسی نقاط ضعف و قوت در این زمینه و همین طور ارائه راهکارهای مناسب و عملیاتی، در شناخت بیشتر باشگاه­های لیگ برتر فوتبال به ویژه باشگاه استقلال تهران از هواداران خود موثر بوده و باعث توسعه نظام هواداری در کشور می­شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluate of the relationship marketing tactics of Iranian soccer league (case study: Esteghlal Tehran Football Club)

نویسندگان [English]

 • Kianoosh shajie 1
 • seyed morteza AZIMzadeh 2
 • Mahdi Yousefi 3
 • Farideh Afroozi 3
2 Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
3 M.A Sport Management
چکیده [English]

Objective: the aim of this study was to Evaluate the relationship marketing tactics of Iranian soccer league
Methodology: according to the purpose, Adjusted relationship marketing components scale developed  by  Ehsani and Ezadi (2011), provided  to 366 members of the supporters club Esteghlal Tehran that according to The sample size formula and Who were randomly selected. The questionnaire was based on the norms set for a Likert scale of 5 points to making it slightly used. Validity and reliability of the instrument by experts in the pilot study with the Alpha 0/92 respectively. For data analysis also oneway-anova variance, one sample t-test  and Spearman and pearson Correlation significant 0/05 by spss20,systat13 and lisrel8.50 was used.
Results: Results indicate that; between Subscales Knowledge Management, Quality of Service , Satisfaction ,trust , commitment , quantity consumed , Interpreting advertisement  and finally pursuit of media according to the membership of the Association was significant difference(p<0/05) and also between subscales of relationship marketing tactics  according to annual watching matches Except satisfaction and trust was no significant difference(p<0/05).
Conclusion: In general the results indicate the status of the Marketing tactics, points of strength and weakness in this regard and so presenting suitable strategies and operational, on The identification of the Iranian Football League clubs Especially Esteghlal Tehran  and their supporters in the development of effective advocacy

کلیدواژه‌ها [English]

 • relationship marketing
 • Iranian soccer league
 • Esteghlal Tehran
 • ابراهیمی، عبدالحمید: مهدیه، امید،­ (1386)، بازاریابی الکترونیک: اصول، مفاهیم، کاربردها، چاپ اول، انتشارات همای دانش، ص28.
 • الهی، شعبان: حیدری، بهمن، (1384)، مدیریت ارتباط با مشتری، چاپ اول، انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ص51.
 • حسینی، سید عماد، (1388)، طراحی الگوی بازاریابی ورزشی لیگ برتر فوتبال جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 • صمدی، منصور: نورانی، محمد، فارسی زاده، حسین، (1388)، بررسی تأثیر تاکتیکهای بازاریابی ارتباطی بر رفتار خرید در فروشگاههای پوشاک با استفاده از مدل معادلات ساختاری، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 53 ،ص 22.
 • غفاری آشتیانی، پیمان، ( 1387)، تبلیغات شفاهی پارادایم هزاره سوم، ماهنامه تدبیر مدیریت، شماره 166، ص 5.
 • معصومی، سیاوش . (1387). بررسی انگیزه ها و عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در بازی فوتبال، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
  • Ø Bühler, A. W & Heffernan, T. W & Hewson, P. J. ( 2008). The soccer club-sponsor relationship: identifying the critical variables for success, International Journal of Sports Marketing & Sponsorship,4:291-310.
  • Ø Chen ,Tzu-Hui. (2008). The examination of factors that affect the relationship between Employee-Customer satisfaction in recreational sport/fitness clubs in Taiwan, MA  Dissertation, United States Academy ,12: 100-108
  • Ø Cigliano, J & Georgiadis, M & Pleasance, D & Whalley, S. (2005). The Price of Loyalty. The McKinsey Quarterly , 4: 68-77.                                                                                                         
  • Ø chilli, G. (2013). A Framework for Valuing the Quality of Customer Information, MA dissertation, The University of Melbourne , 13:49                                                                               
  • Ø Das, K. (2009). Relationship marketing research (1994-2006): An academic literature review and classification. Marketing Intelligence & Planning ,27: 326-363.
  • Ø Grönroos, C. (2006) ‘Adopting a Service Logic for Marketing’, Marketing Theory ,6(3): 317–33.
  • Ø Hill, B & Green, B. Ch. (2014). Repeat attendance as a function of involvement loyalty and the sportscape across three football contexts, sport management review , 3:145–162,
  • Ø Hunt, S.D. (2000) The Nature and Scope of Marketing, Journal of Marketing , 40: 17–28
  • Ø Kim, Y. K., & Trail, G. T. (2011). A conceptual framework for understanding relationships between sport consumers and sport organizations: A relationship quality approach, Journal of Sport Management ,25: 57-69.