مقایسه عملکرد ایران در المپیک‌های تابستانی با کشورهای قاره آسیا، آفریقا و آمریکای مرکزی و جنوبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی

2 دانشکده تربیت بدنی - ص پ ۱۴۳۸

3 دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، تحلیل عملکرد ایران در 15 دوره حضور در بازی­های المپیک تابستانی و مقایسه آن با کشورهای سایر قاره‌های جهان است.
روش شناسی: . روش تحقیق، توصیفی و از نوع مطالعات گذشته­نگر می­باشد. نمونه برابر با جامعه آماری یعنی 15 دوره بازی­های المپیک تابستانی بود که ایران در آن حضور داشته است. داده­ها از مقالات، گزارش­ها و منابع معتبر با بازی­های المپیک جمع­آوری و از شاخص­های نسبی و مقایسه­ای، لکسیکوگراف، آمار توصیفی برای تحلیل داده­ها استفاده شد.
یافته ها: یافته­ها نشان داد که ایران از سال 2004- 1948 به ترتیب 09/0، 04/0 و 16/0 درصد مدال­های توزیع شده در قاره­های آسیا، آمریکا و آفریقا را کسب کرده و درصد موفقیت (مدال/تعدادحضور) آن در رشته­های کشتی، وزنه­برداری و تکواندو به ترتیب 93/0 ، 80/0 و 66/0 بوده است. عملکرد ایران در دوره های 16 ، 19 و 30 جهش و در بین این دوره ها سیر نزولی داشت. ضعیف­ترین عملکرد پیاپی ایران از نظر توزیع مدال و کارآیی نسبی (مدال/جمعیت)در سه دوره 1988 تا 1996 بود. ایران در المپیک 2008 پکن ضعیف­ترین عملکرد را داشت و در سطح جهان، آسیا، آمریکای مرکزی و جنوبی و افریقا به ترتیب رتبه 51، 10، 5 و 4 را کسب کرد. ایران در المپیک 2012 از لحاظ کارایی نسبی(مدال/ورزشکار) بهترین عملکرد تاریخ خود را داشت و در رده دوم جهان قرار گرفت. همچنین در جدول توزیع مدال در جهان، آسیا، آمریکایی جنوبی و مرکزی و افریقا به ترتیب رتبه 17، 5، 2و 1 را بدست آورد. میانگین رتبه ایران در کل المپیک­های حضوریافته به ترتیب 26/31، 33/4، 56/2 و 40/3 ­در جهان، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی و مرکزی بود.
نتیجه گیری: بنابراین، ایران با توجه به تشابه وضعیت توسعه یافتگی در مقایسه با سایر کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای مرکزی و جنوبی، معمولا رتبه بالایی در جدول توزیع مدال و شاخص­های نسبی در المپیک­ها بدست آورده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

compared of the Performance Iran in the Summer Olympics to countries in Asia, Africa and Central and South America

نویسندگان [English]

 • hossein eydi 1
 • rahim ramzaninejad 2
 • Salah Dastoom 3
1 Assistant Professor of razi university
چکیده [English]

Objective: The purpose of the research was the analysis of the Iran attendance in 15 Period of the Olympic Games and comparison with other contingents counters.
Methodology: Research method was descriptive and type of analytic study. Sample was 15 period of Iran attendance in summer Olympic games and was equal to society. Data gathered from classify and analyzing of articles, reports and resource related to Olympic Games. Also, for analysis data descriptive, inferential statistics and lexicograph method was used.
Results: Results showed that Iran attendance in Olympic Games from 1948-2004 gain priority 9 0/0, 4 0/0 and 16 0/0 of distributed medals of Asia, Africa and Central and South America contingents and success percent (medal/attendance number) of Iran in three sport of wrestling, weightlifting and taekwondo was 93 0/0, 80 0/0 and 66 0/0. Iran performance in 16, 19 and 30 period of Olympic Games mutation and among this periods decrees process. Weakest performance of Iran from viewpoint of distrusted medal and efficiency ratio (medal/population) was between 1988 until 1996. Iran in Beijing 2008 Olympic Games had weakest performance and in the world, Asia, Africa and Central and South America contingents in priority was 17, 5, 2 and 1 rank. So, mean rank of Iran in all attendant Olympic Games in priority was 31.26, 4.33, 2.56 and 3.40 in the world, Asia, Africa and Central and South America contingents.
Conclusion: According to Olympic Games distribute table of medal and ratio efficiency and compare to Asia, Africa and Central and South America countries, Iran has high rank and good place

کلیدواژه‌ها [English]

 • Olympic Games
 • Medal
 • Iran
 • countries ranking
 • Olympic efficiency
 • رمضانی نژاد، رحیم (1382). المپیزم دیدگاه اجتماعی – اقتصادی کوبرتن  ، فصلنامه المپیک، شماره 23، ص119-101.
 • سجادی ،سیدنصرالله، عباسی،همایون و عیدی، حسین (1385). مقایسه نتایج حضور ومدال‌های کشورهای قاره آفریقا و آمریکا در بازی های المپیک (2004-1896). هفتمین همایش ملی تربیت بدنی .دانشگاه تبریز. اسفند85 .
 • شفیعی، شهرام (1391). پیش بینی عمکرد کشورهای آسیایی در بازی‌های آسیایی 2010 بر مبنای شاخص‌های سطح کلان، رساله دکتری دانشگاه گیلان.
 • طحاری مهرجردی، محمدحسین و زنجیرچی، سیدمحمود، بابایی میبدی حمید ، زارعی محمودآبادی محمد (1391)، بسط یک مدل ناپارامتریک برای ارزیابی عملکرد کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک، مدیریت ورزشی، شمارة 14،ص 177-196.
 • عبدی، حامد، و سجادی ، سید نصرالله (1388). مقایسه قاره ای نتایج و مدال‌های بازی‌های المپیک تابستانی (2004- 1896).  فصلنامه المپیک . شماره 45، ص92-81 .
 • عسگری، بهمن، عیدی، حسین (1391). ارزیابی عملکرد ایران در بازی‌های المپیک تابستانی در مقایسه با رقبای آسیایی.
 • عیدی، حسین، رمضانی نژاد، رحیم و عباسی، همایون (1389). تحلیل جایگاه ایران در بازی‌های المپیک (2008-1948) سخنرانی علمی، دانشگاه رازی کرمانشاه.
 • گرین، مایک و هولیهان، باری (‏‫۱۳۸۷)، سیاست‌گذاری و اولویت‌بندی در توسعه ورزش قهرمانی، ترجمه رضا قراخانلو، احسان قراخانلو، تهران: کمیته ملی المپیک ایران، چاپ اول.
 • محمدی، علی. ( 1389 ). ارائة مدل ریاضی برای رتبه بندی کشورهای شرکت کننده در بازی های آسیایی2006 قطر، فصلنامة المپیک، سال هجدهم، شمارة 13، پیاپی 51، 19-7.
 • مشتاقیان، سهیل. اعتباریان، اکبر. نمازی­زاده، مهدی. افخمی، مهرداد (1388). بررسی عوامل مؤثر منابع انسانی بر ناکامی ورزش ایران در مسابقات المپیک 2008 پکن از تجارب مدیران، ورزشکاران وکارشناسان.
  • Ø Baimbridge,M. (1998): Outcome uncertainty in sporting competition: the Olympic Games 1896–1996, Applied Economics Letters, 5:3, 161-164.
  • Ø Churilov, L., & Flitman, A. (2006). Towards Fair Ranking of Olympics Achievements: The Case of Sydney 2000. Computers & Operations Research, 33(7), 2057-2082.
  • Ø Damask, Leeann et al) 2006. ( “Olympic Medal as Fruits of Comparison“. Journal of Experimental Psychology, Applied Vol.12, NO.3.166-178.
  • Ø David Forresta, Ismael Sanzb, J.D. Tenad, (2010) Forecasting national team medal totals at the Summer Olympic GamesI, International Journal of Forecasting, 26; 576–588
  • Ø De Bosscher, V., de Knop, P., van Bottenburg, M. and Shibli, S. (2006), “A conceptual framework for analysing sports policy factors leading to international sporting Success”, European Sport Management Quarterly,6; 185-215.
  • Ø GRE, dimitria palaiothodorou. (2009). Statistical profile of medals at the Beijing 2008 Olympic Games: differences among geographic regions and gender trends. THE olympic games as a celebration: evaluation of the olympic games of beijing and the course towards the olympic games of vancouver.
  • Ø Hawksworth, J.(2008). Economic Briefing Paper: Modeling Olympic Performance, PricewaterhouseCoopers, June
  • Ø Hilvoord, I, Elling,A; & R.Stokvis.(2010). How to influence national pride? The Olympic medal index as a unifying narrative. International Review for the Sociology of Sport. 45(1) 87–102
  • Ø How-Kwong, L. Suen, W.)2008(. Men, Money, and Medals: An Econometrics Analysis of the Olympic Games, Pacific Economic Review, 13: 1
  • Ø Lins, Marcos P Estellita, Gomes, Eliane G, Soares de Mello, João Carlos CB, & Soares de Mello, Adelino José Rz. (2003). Olympic ranking based on a zero sum gains DEA model. (0377-2217).
  • Ø Lozano S, Villa G, Guerrero F, Cortes P. Measuring the performance of nations at the summer Olympics using data envelopment analysis. Journal of the Operational Research Society 2002;53:501–11.
  • Ø Mohsin, S. Ahmad, B) 2008(. Economic impact studies of Beijing 2008 Olympic Games, Volume 7, No.5 (Serial No.59) China-USA Business Review, 27-35.
  • Ø Sotiriadou, K. Shilbury, D. (2009). Australian elite athlete development: An organizational perspective, Sport management Review, 13, 1-12.
  • Ø Wang, Jiefu, & Jiang, Yong. (2008). Logarithm Model Prediction for 2008 Beijing Olympic Games. International Journal of Sports Science and Engineering, 2(1), 47-51.
  • Ø Wu, Jie, Liang, Liang, & Chen, Yao. (2009). DEA game cross-efficiency approach to Olympic rankings. Omega, 37(4), 909-918.
   Yongjun Li, Liang Liang, Yao Chen, Hiroshi Morita (2008), Models for measuring and benchmarking olympics achievements, Omega 36; 933 – 940.
  • Ø Zhang, D., Li, X., Meng, W., & Liu, W. (2009). Measuring the performance of nations at the Olympic Games using DEA models with different preferences. Journal of the Operational Research Society, 60(7), 983-990.