اثر تبلیغات اینترنتی بر ارزش ویژه برند ورزشی : مطالعه موردی: برند مجید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی/ عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازریابی ورزشی/ دانشگاه تبریز

چکیده

هدف: هدف از این مقاله بررسی چگونگی تأثیرگذاری تبلیغات اینترنتی بر روی ارزش ویژه برند ورزشی و ابعاد مختلف آن می‌باشد.
روش شناسی: پژوهش حاضر ازلحاظ روش پیمایشی و تحقیقی کاربردی است. جامعه‌ی آماری مشتریان کالای ورزشی برند مجید در  شهر تبریز می‌باشد که نمونه تحقیق به دلیل نامحدود بودن جامعه مشتمل بر 384نفر از مشتریان و به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد. جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه اثر سنجی تبلیغات اینترنتی مقیمی (1391) و ارزیابی ارزش ویژه برند بر اساس مدل آکر (1991) می‌باشد. از روش آماری رگرسیون برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که تبلیغات اینترنتی بر هر یک از ابعاد ارزش ویژه برند همچون کیفیت ادراک‌شده، تداعی برند، وفاداری به برند و آگاهی از برند تأثیر معنی‌داری دارد.
نتیجه گیری: مدیران شرکت‌ها برای ارتقاء ارزش ویژه برند ورزشی ابتدا بایستی نقاط قوت و ضعف برنامه­های تبلیغات را در سازمان خود شناسایی کنند و همچنین از اینترنت به‌عنوان ابزار مؤثری در ارتباطات و تبلیغ استفاده کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of internet advertising Brand equity (Case Study: Merooj Brand)

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Abdavi 1
 • Zahra Abdolalinejad 2
1 Assistant Professor of Sport Management Faculty/University of Tabriz
2 M A in sport Marketing/University of Tabriz
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was Consider how the internet advertising effects on sport brand equity.
Methodology: This is a field study and it is descriptive in nature The population was include customers of sport goods brand of Majid in Tabriz that the sample, because of the unlimited population, is inclusive of 348 people based on random sampling. In order to collecting data, the effect of Internet advertising questionnaire Moqimi (1391) and evaluation of brand equity questionnaire based on Aaker (1991) were used. Regression statistical method was used to analyze the data.
Results: The results showed that Internet advertising effects on factors of brand equity as perceived quality, brand association, brand loyalty and brand awareness has a significant impact.
Conclusion: Managers of companies to promote sport good brand equity should initially identify strengths and weaknesses in their organizations and advertising programs use the Internet as an effective means of communication and advertising

کلیدواژه‌ها [English]

 • Internet advertising
 • brand equity
 • brand associations
 • perceived quality
 • brand loyalty
 • اکبری، حسام. (1393)، عوامل اثربخشی تبلیغات اینترنتی با تأکید بر بیلبوردهای اینترنتی، پایانامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی
 • ایران زاده، سلیمان. رنجبر، آیدا. پورصادق، ناصر. (1390)، بررسی تأثیر آمیزه بازاریابی بر روی ارزش ویژه برند، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین
 • تجاری، فرشاد. نصر اصفحانی، داود. ماجدی، نیما. برندهای ورزشی. (1993)،  انتشارات حتمی. چاپ اول. ص 9.
 • دیواندری، علی. حقیقی، محمد. الهیاری، اشکان. باقری، تینا. (1388)،  بهبود ارزش ویژه نام تجاری مبتنی بر مشتری توسط ایجاد تصور از مزیت های کارکردی و غیر کارکردی (مطالعه موردی بانک ملت)، چشم انداز مدیریت، شماره 30، 29-48.
 • سلیمانی، علی، 1389 ،"شاخص‌های مالی در ردیابی وضعیت و ارزش برند "، فصل‌نامه برند، شماره  5(پاییز)، ص 30- 26.
 • سید جوادین، سید رضا. شمس، رخیل. (1386) ، عوامل تعیین‌کننده ارزش ویژه‌ی برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، 96-73.
 • سلیمانی بشلی، علی. طالبی، وجیهه. (1388)، اثرسنجی تبلیغات و ترفیع قیمت بر ارزش ویژه برند(مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین)، دانشگاه صنعتی شریف، اولین همایش تخصصی تبلیغات خلاق بانکی
 • سمیعی نصر، محمود. علوی، سید مسلم. نجفی سیاهرودی، مهدی. (1390). "بررسی عوامل موثر بر انتخاب برند از جانب مشتریان با استفاده از روش تحلیل عاملی"، مجله مدیریت بازاریابی، شماره10، صص: 64-47.
 • شکرگذار، صائب. (1384)، تأثیر تبلیغات و شخصیت برند بر تصمیم خرید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
 • کولین، سیمون، بازاریابی الکترونیکی، (1383)، ترجمه شیرین‌گرانمایه و همکاران، تهران انتشارات آتنا، موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران
 • گلچین فر، شادی. بختائی، امیر. (1384). تبلیغات اینترنتی در ایران: تنگناها و راهکارها، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت
 • لین کلر، کوین ، 1389 ،"مدیریت استراتژیک برند"، ترجمه عطیه بحطایی، سیته ،چاپ اول، تهران.
 • میرا، سید ابوالقاسم.کریمی هریسی، ساناز. (1391)، بررسی تأثیر تبلیغات رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری(مطالعه موردی برند پارس خزر)، دانشگاه تهران، مدیریت بازرگانی ، دوره 4 ، شماره 4، صص 107-.126
 • محمدیان،  محمود. پرهیزکار،  محمد مهدی. درگی،  غلامرضا.  (1389)،  شناسایی و الویت‌بندی پارامترهای موثر در اثربخشی تبلیغات اینترنتی، پایان نامه کارشناسی‌ارشد
 • یزدانی، ناصر.(1393)، ارزیابی اثربخشی تبلیغات اینترنتی در بازار فرش ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال پنجم، شماره اول.
  • Ø Boo S. Busser J.Baloglu S.(2009). A model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations. Tourism Management,30,219-231
  • Ø Buil Isabel , Leslie de Chernatony, Eva Martínez ,.(2013), Examining the role of advertising and sales promotions in brand equity creation, Journal of Business Research. (66),pp 115–122
  • Ø Dehdashti, Z. (2005). "The role of advertising to attract tourists from the Persian Gulf", Journal of Management, University of Allameh Tabatabai
  • Ø Ha H.Janda, S . & Muthaly ,S .(2010). Development of brand equity: evaluation of four alternative models. The Service Industries Journal, 30(6), 911-928
  • Ø Kotler P. Keller K.L. (2009). Marketing Management. (13th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
  • Ø Klein,M. Lisa R. (1998). Evaluating the potential of interactive media through a new lens: Search versus experience goods, Journal of Business Research, 41(3), pp195–203.
  • Ø Keller, K., L.(2008), "Strategic brand management: Building, Measuring, and Managing.
  • Ø Osinga, E. C., Leeflang, P. S. H., Srinivasan, S., & Wieringa, J. E. (2011). Why do firms invest in consumer advertising with limited sales response? A shareholder perspective. Journal of Marketing, 75(1), 109−124.
  • Ø Sriram, S., and M. Kalwani. (2007). Optimal Advertising and Promotion Budgets in Dynamic Markets with Brand Equity as a Mediating Variable. Management Science 53(1):46–60