رابطه بین ویژگی های دموگرافیک و سبک‌های تصمیم‌گیری خرید مشتریان کالاهای ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/ دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین ویژگی های دموگرافیک بر تصمیم خرید مشتریان کالاهای ورزشی بر اساس مدل اسپرولز و کندال در شهر تبریز می­باشد.
روش شناسی: تحقیق حاضر، توصیفی-پیمایشی بوده و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی385 نفر از مشتریان کالاهای ورزشی شهر تبریز می باشند. ابزار تحقیق، پرسشنامه­ی سبک مصرف‌کننده اسپرولز-کندال بود که پایایی آن با آزمون تحلیل عاملی برای کالاهای ورزشی تأئید شد. از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی­های جمعیت­شناختی و از آمار استنباطی )تحلیل عاملی، کلموگروف-اسمیرنف، یومن-ویتنی و کروسکال-والیس) در سطح معنی­داری 05/0α≤  استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، مؤثرترین عامل در تصمیم­گیری خرید مشتریان کالاهای ورزشی شهر تبریز مدگرایی و نوگرایی می­باشد. همچنین مردان نسبت به زنان نوگراتر و افراد شاغل ایده­آل­گراتر بودند. درآمد خانواده با سبک نوگرایی و درآمد شخصی با سبک لذت­گرایی ارتباط داشته اما بین سن، تحصیلات و ورزشکار بودن یا نبودن مشتریان و سبک تصمیم­گیری آنان تفاوتی مشاهده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، نیاز توجه تولیدکنندگان کالاهای ورزشی به نوآوری در این زمینه محسوس است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between demographic characteristics and styles of Consumers buying Decision in Sporting Goods

نویسندگان [English]

 • Fariba Askarian 1
 • Farzane Torabinahad 2
 • Farnaz Fakhri 2
چکیده [English]

Objective: Quality and quantity of sport industry in countries depended on the size and scope produce and consumption. The aim of this study was to determine the relationship between demographic characteristics on consumers buying decision in sporting goods according to the Sproles and Kendall model in Tabriz.
Methodology: Research method is descriptive and the population of the survey is the consumers of sporting goods in Tabriz, Which 385 consumer and according to Cochran Formula was selected as sample. The data and information was collected by the modified Consumer Style questionnaire with acceptable validity and reliability with used of factor analyses. Then used to Factor Analyses, Kolmogorov- Smirnov, U Mann-Whitney and Kruskal Wallis Test at α≤ 0.05.
Results: The results showed that Internet advertising effects on factors of brand equity as perceived quality, brand association, brand loyalty and brand awareness has a significant impact.
Conclusion: The results showed that the Novelty and fashion consciousness was the most effective style. The males have more tendency to Novelty than Females and the consumers with high total income is more Novelty and who have high personal income was Perfectionist. There were no relationship between education, age and Sporting or not sporting and decision-making styles

کلیدواژه‌ها [English]

 • Demographic Characteristics
 • Styles of Consumers buying Decision
 • Sporting Goods
 • بیابانی، عباس (1389). نقش و جایگاه روانشناسی در رفتار مصرف کننده. نشریه صنعت و کارآفرینی. شماره 54، دی ماه 1389،35-33.
 • حسنقلی پور، طهمورث؛ استیری؛ یزدانی؛ حسینی (1388). بررسی عوامل تأثیرگذار بر گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران به رویدادهای ورزشی. نشریه مدیریت ورزشی. شماره 3، زمستان 1388، 117-97.
 • ریاحی، اکبر (1387). بررسی سبک‌های تصمیم گیری مشتریان هنگام خرید محصولات شوینده و پاک کننده(بر اساس مدل اسپرولز و کندال). نشریه توسعه مهندسی بازار (TMBA).
 • صمدی،منصور (1386). رفتار مصرف کننده: فرایند تصمیم گیری خرید. نشر آئیژ، تهران، چاپ دوم، زمستان 1386.
 • عسکریان، فریبا؛ فرجی دانا، احمد؛ گودرزی، محمود؛ جعفری، افشار (1384). بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سالهای 1377و 1380. نشریه حرکت، شماره 24، 43-25.
 • محمد کاظمی، رضا؛ تندنویس؛ خیبری؛ مشرف جوادی (1386). بررسی عنصر محصول از عناصر آمیخته بازاریابی در لیگ برتر فوتبال کشور. نشریه علوم حرکتی و ورزشی. سال پنجم، جلد دوم، شماره 10، پاییز و زمستان 1386، 118-107.
 • موسوی کاوکانی، سید علی (1387). بررسی سبک های تصمیم گیری مصرف کننده در خصوص خرید پوشاک در تهران. پایان نامه، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. بهمن 1387.
  • Ø Akir, O., Norothman, M.D. (2010), Consumers’ Shopping Behavior Pattern on Selected Consumer Goods: Empirical Evidence on Malaysian Consumers, Journal of Business & Policy Research 5. N 1, July 2010, 123 – 157.
  • Ø - Azizi, Sh., Makkizadeh, V. (2012), Consumer Decision-Making Style: The Case of IranianYoung Consumers. Journal of Management Research, ISSN 1941-899X, 2012. 4, (2) ,88-111.
  • Ø Bae, S., Pyun, D., Lee, S. (2010). Consumer Decision-Making Styles for Singaporean College Consumers. An Example rotary Study. Research in Health, Physical Education, Recreation, Sport & Dance. Volume v. N0 2. Fall and winter 2010.
  • Ø Chen, Y.J. (2012), Gender Differences Analysis Cross-Culturally in Decision-Making Styles: Taiwanese and Americans Comparison, Journal of International Management Studies.Volume 7( 1), 175-182.
  • Ø Cheung, C.W. (2011). Soccer Jersey Consumer Behaviors in Hong Kong. Sheffield Hallam University.
  • Ø Farrelly, F.G.; Quester, P.G. (2005), Examining important relationship Quality constructs of the focal sponsorship exchange, Industrial Marketing Management, 34 (.3), 211-219.
  • Ø Ghani, U., Ali Jan, F. (2011), An Exploratory Study of the Impulse Buying Behavior of Urban Consumers in Peshawar, International Conference on Business and Economics Research, IACSIT Press, Kuala Lumpur, Malaysia, vol.1.2011.
  • Ø Gonen, E., Osemete, E. (2006). Decision-making styles of young Turkish consumers. Journal of the Home Economics Institute of Australia, 13(1), 26-33.
  • Ø Kamal Ismail, M. (2010), Consumer Shopping Behavior for Household Furniture, International Journal of Arts and Sciences,3(7), 2010,342 – 359.
  • Ø Madahi, A., Sukati, I., Mazhari, M.Y. (2012), Consumer Decision Making Styles amongst Young Generation in Malaysia, European Journal of Social Sciences, ISSN 1450-2267, 30 (2) ,  263-275.
  • Ø Mokhlis, S. (2009), an Investigation of Consumer Decision-Making Styles of Young-Adults in Malaysia, International Journal of Business and Management, 4(4) ,….?????
  • Ø Ravindran, D. Sudharani. S.G., Ram. H., Kumar. G. R. (2009).On Decision Making Styles of Consumers in Malls: A study with reference to malls in Ernakulum in Kerala. Noida: Institute of Management Studies. IMS Man than, Volume IV, No. 2, Dec 2009. 103-109
  • Ø Shlash, M., Anber, A. (2012), The effect of Brand Trust and Perceived Value in Building Brand Loyalty, International Research Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887 Iss.85, 111-126.
  • Ø Suelin, C.T. (2010), Understanding Consumer Purchase Behavior in the Japanese Personal Grooming Sector, Journal of Yasser University,17(5), 21-31.
  • Ø Wing, L.H. (2011). Decision Making on Purchasing Basketball Shoes for Young Consumer in Hong Kong. For Degree of Bachelor of Science in Sport Business Management. Sheffield Hallam University. April 2011.
  • Ø Zhang, Y. (2012). Fashion Attitudes and Buying Behavior of Cross-Cultural College Students toward Apparel Products. For Degree Master of Art in the Department of Family and Consumer Sciences. Ball State University. Monica, Indiana. May 2012