بررسی شاخص‌های استعدادیابی فوتبال از دیدگاه مدرسان ایرانی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف: در این پژوهشتعیین و اولویت­بندی شاخص­های استعدادیابی فوتبال ایران از دیدگاه مدرسان ایرانی کنفدراسیون فوتبال آسیا مورد بررسی قرار گرفته است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است؛ جهت جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه­ی دوستداری و همکاران (1391) که روایی صوری آن به تایید متخصصان تربیت بدنی و علوم ورزشی رسیده بود، استفاده شد.  پایایی درونی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ (82/0) بدست آمد. جامعه آماری را 122 نفر از مدرسان ایرانی کنفدراسیون فوتبال آسیا که به صورت هدفمندوکل شمار در نظرگرفته شده بودند، تشکیل دادند. از روش‌های آمار توصیفی برای توصیف متغیرها و از آمار استنباطی (فریدمن) برای آزمون فرضیه­های تحقیق در سطح معناداری (05/0 ≥  P) استفاده شد.
یافته‌ها: نشان داد در استعدادیابی فوتبال به ترتیب اولویت شاخص مهارتی- تکنیک انفرادی (43/5)، شاخص مهارتی- تاکتیک انفرادی (93/4)، شاخص آنتروپومتریک(30/3)، شاخص روانشناختی(19/3)،  شاخص جسمانی–حرکتی(72/2) و شاخص جامعه شناختی(43/1) از اهمیت برخوردارند. در شاخص مهارتی- تکنیک انفرادی، کنترل توپ­(68/3)، شاخص مهارتی- تاکتیک انفرادی، حرکات بدون توپ­(18/4)، شاخص آنتروپومتریک،قد­(84/4)، شاخص روانشناختی، قدرت تصمیم­گیریوانتخاب­(82/3)،شاخصجسمانی–حرکتی،سرعت­(12/4)ودر شاخص جامعه­شناختی، روحیه کارتیمی­(89/3) به عنوان مهمترین عوامل بدست آمدند.
نتیجه‌گیری: مربیان و متولیان استعدادیابی فوتبال می­بایست جهت کشف و انتخاب بازیکنان مستعد به کلیه­ی شاخص­های استعدادیابی توجه نمایند؛ زیرا مجموع این شاخص­ها و زیر شاخص­های آنها موفقیت برنامه­های استعدادیابی را بیشتر خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation football talent criteria from Iranian trainers of Asian Football Confederation(AFC)

نویسندگان [English]

 • mehran nasiri 1
 • farideh Ashraf Ganjoee 2
 • abdolreza Amirtash 3
 • hamid Sajjadi Hezave 3
1 Department of Physical Education, Islamic Azad University, Bandar Anzali Branch
 • اسدالهی، جاسم(1391). مقایسه دیدگاه مربیان و متخصصان تربیت بدنی در خصوص شاخص‌های استعدادیابی شنای سرعتی و استقامتی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
 • ایمانزاده، رضا(1386). اولویت­بندی شاخص­های استعدادیابی در تکواندو، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
 • باقری راغب، قدرت ا.... (1375). اصول آموزش فوتبال (1)، تهران، دانشگاه پیام نور.
 • براون، جیم(1390). استعدادیابی در ورزش: نحوه شناسایی و رشد ورزشکاران برجسته، ترجمة سعید ارشم و الهام رادنیا، چاپ اول، تهران، نشر علم و حرکت.
 • جلالی فراهانی، مجید(1380).  فوتبال، تمرین، تکنیک، تاکتیک، چاپ دوم، تهران، انتشارات خوشین.
 • حسینی، سید مرتضی(1392). مقایسه ویژگی های اصلی آنتروپومتریکی، بیومکانیکی، فیزیولوژیکی، روانی و وضعیت قامتی، اسکلتی-عضلانی والیبالیست های نخبه نوجوان و جوان پسر، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشکده­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • خالدان، اصغر (1378). فیزیولوژی ورزشی،  فاکس و ماتیوس. جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.
 • خدایاری، عباس؛ رحیمی، علیرضا؛ حضرتی پور، بهروز(1391). بررسی برخی شاخص های استعداد یابی کشتی فرنگی از دیدگاه مربیان برتر ایرانی، نشریه علمی - پژوهشی، فصلنامه علوم ورزش / سال چهارم، شماره دهم، 57-72.
 • داوودی، علیرضا(1391). ارزیابی شاخص­های استعدادیابی در ورزش کاراته ایران از دیدگاه مربیان و ورزشکاران نخبه کاراته­ی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • دوستداری­خسروخانی، سجاد(1391). تدوین شاخص­های استعدادیابی فوتبال و ارائه راهکارها برای پرورش استعدادها از نظر مربیان رده­های پایه استان تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت­بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
 • سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران ( 1384). مرکز ملی مدیریت و توسعة ورزش کشور مطالعات تفصیلی توسعة ورزش قهرمانی،  چاپ اول، تهران، انتشارات سیب سبز.
 • شجاعی، معصومه؛ خبیری، محمد.؛ حاجی قاسم، امیر (1386). توصیف صفات انگیزشی بازیکنان نخبه فوتبال ایران، فصلنامه المپیک، سال پانزدهم – شماره 2.
 • شفیعی زاده، علی (1385). هنجاریابی آمادگی مهارتی نوجوانان 12 تا 12 ساله مدارس فوتبال، حرکت، شماره 30، ص ص 151 – 165
 • شکراللهی اردکانی، الهام (1390). استعدادیابی در تکواندوی زنان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • عابدی، علیرضا(1390). استعدادیابی در هندبال با تاکید بر پارامترهای بیومکانیکی، آنتروپومتریکی، فیزیولوژی و روانی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • عیدی، حامد؛ سجادی، سیدنصرالله(1388). مقایسه قاره ای نتایج و مدال های بازی های المپیک. فصلنامة المپیک، سال هفدهم، شماره 1، ص93.
 • فرخی، احمد(1390). بررسی وضعیت موجود و تدوین شاخص های استعدادیابی در رشتة بدمینتون. رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، شماره 9، ص 124.
 • قرخانلو، رضا؛ افضل پور، اسماعیل (1386). بررسی وضع موجود و تدوین شاخص­های استعدادیابی در رشته فوتبال، تهران، طرح تحقیقاتی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، ص 12.
 • میر حسینی، محمد علی (1382). تعیین شاخصهای استعدادیابی فوتبال در نوجوانان 12-10 ساله از دیدگاه مربیان مدارس فوتبال استان فارس و ارائه جدول معرفی شاخصها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 • نوحی، محمد(1390). بررسی شاخص­های استعدادیابی در ورزش­های رزمی از دیدگاه مربیان و روسای هیات­ها و ارائه الگو، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • وزینی طاهر، امیر ؛ شهبازی، امیر؛  باقرزاده، افضل الله (1390). کاربرد رویکرد چندمتغیره در استعدادیابی بازیکنان فوتبال زیر 16 سال، رشد و یادگیری حرکتی _ ورزشی،  7،  103-128.
  • Ø Bompa, T (1999). "Periodization: theory and methodology of training", Champaign: human kinetics.
  • Ø Bompa, T.Q(1985). talent Identification, science periodical on research and technology in sport, Ottawa.
  • Ø Brown, Bruce( 2001). Sport talent, Human Kinetics.
  • Ø Brown, J (2001) Sports talent, Human Kinetics chapter 4, 11.
  • Ø Halicioglu, F (2006). .The impacts of football point systems on the competitive balance: evidence from some European football leagues. Rivista di Diritto Economia Dello Sport, 2(2), 67-76.
  • Ø Kate Vrljic., Clifford J(2008). Mallett. Coaching knowledge in identifying football talent, International Journal of  Coaching Science.      
  • Ø R Vaeyens, R M., Malina, M., Janssens, B., Van Renterghem, J., Bourgois, J Vrijen  Philippaerts A(2006). multidisciplinary selection model for youth soccer: the  Ghent Youth Soccer Project.Br J Sports Med, 40:928–934.
  • Ø Regnier, G., Salmela, J.H., Russell S.J (1993). " Talent detection and development in sport. Handbook of research on sports psychology", New York: Macmillan, PP:190-313.
  • Ø Reilly, T., Wiliams A.m., Nevill A., franks A(2000). A multidisciplinary approach to talent identification in soccer, Journal of sport science,. 18:695-  702.
  • Ø Relly, T (2000). Anthropometric and physiological predisposition for elite soccer, J. sport sc,18: 699-83.
  • Ø Williams, AM., Franks A.,(1998). Talent identification in soccer, Sport Exerc Inj, 4:159–65.
  • Ø Williams, A.M (2000). Perceptual skill in soccer: Implications for talent identification and development, journal of sport sciences, 18.737 – 750.