تدوین مدل ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مولفه‌های رفتار مصرف‌کننده پوشاک ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه کردستان

چکیده

هدف: تدوین مدل ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مولفه­های رفتار مصرف­کننده پوشاک ورزشی بود.
روش­شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ جمع­آوری داده­ها در زمره پژوهش­های توصیفی- پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری را کلیه مصرف­کنندگان برندهای پوشاک ورزشی (نایک، آدیداس، ریبوک و پوما) در سطح شهر تهران تشکیل داده بودند. با توجه به پراکندگی جامعه و نامشخص بودن کلیه مصرف­کنندگان بصورت نمونه­گیری تصادفی و در دسترس 384 پرسشنامه پخش که از این تعداد 300 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه ارزش ویژه برند آکر (1991) و رفتار مصرف­کننده سولومون (1393) بود. همچنین از الگوریتم PLS برای تدوین مدل، بررسی روایی و پایایی سازه استفاده شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد که به ترتیب وفاداری به برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده و آگاهی برند بیشترین اثرگذاری را بر مولفه­های رفتار مصرف­کننده قبل از خرید، حین خرید و بعد از خرید دارند.
نتیجه­گیری: با توجه به نتایج تحقیق می­توان بیان کرد که برخورد مناسب حین خرید، ایجاد تداعی مثبت در ذهن مصرف­کننده و ارائه پوشاک باکیفیت باعث تکرار خرید شده که این چرخه بصورت یک سیستم رفتار مصرف­کننده قبل از خرید را تحت تأثیر قرار می­دهد و مصرف­کننده را در دراز مدت به برند مورد نظر وفادار می­کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dimensions model detemination of particular Brand equity based on components of sports apparel consumer behavior

نویسندگان [English]

 • Saeed Sadeghi Boroujerdi 1
 • hosein mansouri 2
1 Professor, University of Kurdistan
2 M.Sc. in Sports Marketing Management, University of Kurdistan
چکیده [English]

Objective: The Study Dimensions model detemination of particular Brand equity based on components of sports apparel consumer behavior.
Methodology: The present research is purposeful and applied in terms of data collection as a descriptive survey research. The population of all consumers of sports apparel brands (Nike, Adidas, Reebok and Puma) was formed in Tehran. Due to the fragmentation of society and the lack of random sampling and available to all consumers, of which 384 questionnaires distributed 300 questionnaires were analyzed. Measuring tools, the questionnaire brand equity Aaker (1991) and consumer behavior Solomon (2013). The PLS algorithm to develop a model to assess the validity and reliability of structures were used.
Results: The results showed that the brand loyalty, brand associations, perceived quality and brand awareness greatest impact on consumer behavior components to buy, when to buy and after their purchase.
Conclusion: Based on the current research results, treating customers well in a purchase, creates a positive association and attitude in the customers mind. Beside to deliver clothing’s of high quality to consumers, is to bring a repeat in future sales. The cycles of this treatment systematically effects the consumer's mind to build a brand loyalty in long term

کلیدواژه‌ها [English]

 • brand equity
 • consumer behavior
 • brand sports
 • آقازاده، هاشم؛ قلی پور، رحمت الله و بخشی‌زاده، الهه (1392) " ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺠﺪد از ﻃﺮﻳﻖ ارزش ادراک ﺷﺪه و وﻓﺎداری ﺑﺮﻧﺪ (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: بیمه گذاران عمر شرکت بیمه سامان" تحقیقات نوین بازاریابی، شماره 4، ص 1-22.
 • حیدرزاده، کوکب و غفارى، مهدی (1388) بررسى تأثیر شناخت نام ونشان تجارى و روابط نام و نشان تجارى بر رفتار خرید مشتریان. مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی برند، ص. 60.
 • خدادادحسینی، سیدحمید و رضوانی، مهدی (1391). مدیریت جامع برند (مکاتب، ارزش­گذاری و توسعه برند ملی)، چاپ اول، انتشارات پژوهش­های فرهنگی، ص 21.
 • دی، ویلیام؛ اس، پرولت و مکارتی، جروم (2002) " بازاریابی پایه (رویکرد جهانی، مدیریتی)" حبیب اله، دعائی؛ علی، فتحی؛ علی کاظم شیخیان و محمد امین قهرمانی (1391)، جاپ اول، انتشارات بیان هدایت نور، 161.
 • رستگار، عباسعلی؛ فیض، داوود و سبزی، هادی (1392) "ارائه مدلی برای تبیین اثر تصویر ذهنی مشتری از فروشگاههای زنجیره ای شهروند بر روی وفاداری مشتریان این فروشگاه" چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 13، 103-122.
 • رنجبریان، بهرام؛ رشیدکابلی، مجید؛ صنایعی، علی و حدادیان، علیرضا. (1391)" تحلیل رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت ادراک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای تهران" مدیریت بازرگانی، دوره4، شماره11، ص 70-55.
 • رنجبریان، بهرام؛ قاسمی، افشین؛ محمودی، ادریس و رحیمی، سیامک (1392) " بررسی عوامل موثر بر ترجیع نام و نشان تجاری از دیدگاه مصرف­کنندگان" پژوهشنامه مدیریت بازاریابی، سال اول، شماره اول، ص75-88.
 • روستا، احمد؛ ونوس، داور و ابراهیمی، عبدالحمید (1391) "مدیریت بازایابی" چاپ شانزدهم، انتشارات سمت، ص 125.
 • سالومون، مایکل آر (2013) "رفتار مصرف‌کننده: خریدن، داشتن و بودن" کامبیز حیدرزاده (1393)، چاپ دوم، تهران انتشارات بازاریابی.
 • سید جوادین، رضا و شمس، راحیل (1386) " عوامل تعیین کننده ارزش ویژه نام و نشان تجاری کفش ورزشی" پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی (مدیریت)، سال 7، ص 96-73.
 • شیرخدایی، میثم؛ نوری پور، امیر حسین و شریعتی، فاطمه (1392) "اندازه گیری تأثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر قصد خرید مواد غذایی حلال در بازارهای کلیدی اروپا" پژوهشنامه مدیریت بازاریابی، 1 (1)، ص 49-33.
 • صفرزاده، حسین؛ خیری، بهرام و آقاسید آقا، ریحانه. (1390) "بررسی تاثیر عوامل زمینه ای، وفاداری به برند و تغییر دادن برند بر روی تصمیم خرید مصرف کنندگان جوان" مدیریت بازاریابی، شماره 10، ص 122-103.
 • فانک، دانیل سی (2008) " رفتار مصرف­کننده در ورزش و رویداد" فرشاد، تجاری و زینب، ابودردا (1392)، چاپ دوم، انتشارات حتمی، ص 17.
 • مودی، داوود؛ کاظمی، سیده عذرا و وحدانی، محسن (1394) " ارتباط بین ویژگی­های برند با وفاداری برند در محصول کفش ورزشی" پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی، 5 (9)، 61-71.
 • هومن، حیدر علی (1384) "مدلیابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل" انتشارات سمت.
 • یوسفی، بهرام و حسنی، زهره (1389). مبانی بازاریابی ورزش، چاپ اول، انتشارات دانشگاه رازی، ص 17-13.
  • Ø Aaker. D. A, (1991). Managing Brand Equity, The Free Press, New York. 102-120.
  • Ø Asamoah, E.S (2014). "Customer based brand equity (CBBE) and the competitive performance of SMEs in Ghana". Journal of Small Business and Enterprise Development, 21(1),117-131.
  • Ø Buil, I., Martinez, E., &de Chernatony, L. (2013). The influence of brand equity on consumer responses. Journal of Consumer Marketing, 30 (1), 62-74.
  • Ø Huang, R. and Sarigollu, E. (2011). How brand awareness relates to market outcome, brand equity, and the marketing mix. Journal of Business Research, 1-8.
  • Ø Kim, J. –H. and Hyun, Y.J. (2010). A model to investigate the influence of marketing-mix efforts and corporate image on brand equity in the IT software sector. Journal of Industrial Marketing Management , 1-15.
  • Ø Kim. F., King, C., Sparks, B. A., & Wang, Y. (2013). The influence of customer brand identification on hotel brand evaluation and loyalty development. International Journal of Hospitality Management, 34,31-41.
  • Ø Kotler, P., Keller, K.L (2007). Marketing management. 12 th ed. New Dehli: prentice-Hall of India. Pp, 23
  • Ø Kumar, S., & Blomqvist, K. Hansted (2004). Mergers and acquisitions: Making brandequity a key factor in M&A decision-making. Strategy & Leadership, 32(2), 20−27.
  • Ø Lau, M. M., Chang, M. T., Moon, K. L., & Liu, W. S. (2006). The brand loyalty of sportswear in Hong Kong. Journal of Textile and Apparel, technology and management.‏‏
  • Ø Lina Xiong, C. K (2015). Motivational drivers that fuel employees to champion the hospitality brandInternational Journal of Hospitality Management, 44, 58-69.
  • Ø Magner, N., Welker, R. B. & Campbell, T. L. (1996). Testing a model of cognitive budgetary participation -processes in a latent variable structural equations framework. Accounting and Business Research, 27(1), 41-50.
  • Ø Marin, L. Ruiz, S. & Rubio, A. (2009). The role of identity salience in the effects of corporate social responsibility on consumer behavior. J Bus Ethics, 84(1), 65–78.
  • Ø Moliner, A. Sanchez, J. Callarisa, R. (2007); “Perceived Relationship Quality and Post-Purchase Perceived Value: An Integrative Framework”, European Journal, , 41, 1392-1422.
  • Ø Oh, K. (2014). The Effects of Brand, Design, and Price on Intent to Purchase an Activity Tracker” Florida State University, PP, 60.
  • Ø Sahin, A., Zehir, C. &Kitapaci, H. (2011). The Effects of Brand Experiences, Trust and Satisfaction on Building Brand Loyalty; An Empirical Research On Global Brands, Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, 1288–1301.
  • Ø Tolba, A.H. and S.S. Hassan, (2009). Linking Customer based brand equity with brand market performance: A managerial approach. J. Prod. Brand Manage. 18.5.356-366
  • Ø Torres, A. ,Tribó,J.A.(2011). Customer satisfaction and brand equity. Journal of Business Research. 64, 1089–1096.
  • Ø Veioutsou, C. (2009)."Brand as Relationship Fasilitators in Consumer Markets".Journal of Marketing Theory,9 (1), 127-130.
  • Ø Wilke, W, L., (2000) "consumer behaviors, John wiley & Sons inc, pp. 14.