تدوین الگوی تجاری سازی تحقیقات در مدیریت ورزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی تجاری سازی تحقیقات مدیریت ورزشی بود.
روش شناسی: جامعه آماری پژوهش اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری رشته مدیریت ورزشی دانشگاه های آزاد و دولتی سراسر کشور بودند که 1050 نفر تخمین زده شد که 257 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخته 50 سئوالی استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن از نظر متخصصین مدیریت ورزشی و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تایید شد. پایایی آن با آلفای کرونباخ 0.76 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف – اسمیرنوف، ضریب همبستگی و تحلیل عاملی تاییدی با کمک دو نرم افزار SPSS 21 و AMOS 22 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که هفت عامل راهبردهای آموزشی و تحقیقاتی، زیرساخت ها، شبکه سازی، شخصیتی و فرهنگی، توانمندی های محقق،سیاست ها و مالی بر تجاری سازی تحقیقات مدیریت ورزشی تاثیر گذارند.
نتیجه گیری: برای تجاری سازی تحقیقات مدیریت ورزشی باید ارتباط بین سازمان های ورزشی و دانشکده های علوم ورزشی گسترش پیدا کند و تحقیقات دانشگاهی باید بر اساس نیازهای این سازمان ها انجام پذیرد. همچنین در دانشکده های علوم ورزشی باید محیط و شرایطی فراهم شود که تجاری سازی تحقیقات بخشی از فرهنگ این دانشکده ها شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The pattern design of research commercialization in sport management

نویسندگان [English]

 • loghman keshavarz 1
 • abolfazl farahani 2
 • abolfazl alizadehgolrizi 3
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to develop a pattern of research commercialization in sport management research.
Methodology: The participants were professors and Ph.D. candidates of sport management in State and Azad universities in Iran including 1050 individuals. 257 individuals were randomly selected as the sample. To accomplish the purposes of this study a survey of 50 questions was used. Sport management experts confirmed its face and content validity, which was established by factor analysis. The questionnaire reliability was established 0.763 using Cronbach's alpha. To analyse the data, descriptive and inferential statistics including Kolmogorov - Smirnoff, correlation coefficients and confirmatory factor analysis using SPSS 21 and AMOS 22 software were used.
Result: The results showed that seven factors: strategies of educational and research, infrastructure, networking, personality and culture, researcher capabilities, financial and policies affect the commercialization of sport management research.
Conclusion: To commercialize sport management researches, the relationship between sports organizations and sports science faculties should be spread and academic research should be done based on the needs of these organizations. Also some conditions should be provided in sports science faculties in order to add research commercialization to their culture

کلیدواژه‌ها [English]

 • model development
 • commercialization
 • sport management research
 • strategies of educational and research
 • networking
 • احسانی پور عزت، علی اصغر؛ قلی پور، آرین؛ ندیرخانلو، سمیرا؛ (1389)، تبیین موانع کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی دانش در دانشگاه تهران، فصلنامه علمی و پژوهشی سیاست علم و فناوری، شماره 4، ص 76 – 65.
 • حبیب پور، کرم؛ صفری، رضا؛ (1388)، "راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی"، نشر لویه، چاپ دوم، پاییز، ص 356 – 304.
 • حسنقلی پور، حکیمه؛ قلی پور، آرین؛ محمدی، مهدی؛ روشندل اربطانی، طاهر؛ (1389)، الزامات، ضرورت ها و مکانیزم های تجاری سازی دانش در دانشکده های مدیریت، مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 6، ص 60 – 41.
 • دستوم، صلاح؛ رمضانی نژاد، رحیم؛ بنار، نوشین؛ رسولی، رحیم، (1392)، بررسی تعامل بین محیط آکادمیک و صنعت ورزش ایران بر اساس تحلیل اسناد و ساختار، پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 2، شماره 2 (6)، ص 91-108.
 • سلجوقی، خسرو، (1385). پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری یکی از زیرساخت های دسترسی به جهان، سومین کنگره بین المللی همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، جلد4، ص 36-48.
 • شمس، ناصر؛ افضلان، فریده؛ (1383)، شرکت های تجاری دانشگاهی بستری برای توسعه استقلال دانشگاه ها، فصلنامه رهیافت، مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور، شماره 34، ص 52 – 42.
 • صفا، لیلا؛ حجازی، سید یوسف؛ حسینی، سید محمود؛ رضوانفر، احمد؛ (1392)، طراحی مدل اندازه گیری شاخص های تجاری سازی فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران، توسعه کارآفرینی، دوره ششم، شمار دوم، ص 194 – 175.
 • عباسی، حسین؛‌ فروزنده، لطف الله؛ (1393)، شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده در تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با استفاده از الگوی سه شاخگی، فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال دوم، شماره 4، ص 46-33.
 • فراهانی، ابوالفضل؛ گودرزی، محمود؛ عزیزیان کهن، نسرین؛ احمدی، علی اکبر، (1388). نقش سرفصل و محتوای دروس تربیت بدنی در کارآفرینی دانش آموختگان این رشته، مدیریت ورزشی، شماره 1، ص 203-223.
 • هاشم نیا، شهرام؛ (1388)، بررسی تاثیر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی بر تنوع بخشی منابع مالی دانشگاه ها و دانشکده های صنعتی کشور، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، ص 7-3.
 • یعقوبی، حسن؛ چیذری، محمد؛ حسینی، سید محمود؛ شریف زاده، ابوالقاسم؛ (1394)، راهبرد های تجاری سازی یافته های تحقیقات دانشگاهی در صنایع غذایی، فصلنامه علوم و صنایع غذایی، شماره 49، دوره 12، ص 208-197.
  • Ø Bok, D. (2003). Roots of commercialization, Universities in the Marketplace: The commercialization of higher education. Princeton University Press, 1-17.
  • Ø Cao ,Y., Zhao, L., Chen, R., (2009). Institutional structure and incentives of technology transfer: Some new evidence from Chinese universities, Journal of Technology Management, 4(1),67-84
  • Ø Cao, C., Richard P. A., Parker, R., (2013), Research is high and the market is far away: Commercialization of nanotechnology in China, Technology in Society, 35, 55–64.
  • Ø Etzkowitz, H. (1998). The norms of entrepreneurial science: cognitive effects of the new university–industry linkages, Research Policy, 27: 823–33.
  • Ø Etzkowitz, H., Leydesdorff, L., (2000), The dynamics of innovation: from National Systems and ‘‘Mode 2’’ to a Triple Helix of university– industry–government relations, Research Policy , 29, 109–123.
  • Ø Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., Regina, B., & Terra, C. (2000), The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm, Research Policy, 29, 313–330.
  • Ø Etzkowitz, H. (2003). Research groups as ‘quasi-firms’: the invention of the entrepreneurial university, Research Policy, 32: 109–21.
  • Ø Galushko, V., & Sagynbekov, K. (2014), Commercialization of university research in Canada: What can we do better. International Journal of Business Administration, 5(5),1-13.
  • Ø Kitson, A., Ahmed, L.B., Harvey, G., Seers, K., & Thompson, D.R. (1996), From research to practice: One organizational model for promoting research-based practice. Journal of Advanced Nursing, 23(3), 430-440.
  • Ø Perkmann, M., Tartari k.V., McKelveyb, M. & et all, (2013), Academic engagement and commercialization: A review of the literature on university–industry relations, Research Policy, 42, 423– 442.
  • Ø Rasmussen, E., Moen, Q. & Gulbrandsen, M. (2006), Initiatives to promote commercialization of university knowledge, Technovation, 26: 518–33.
  • Ø Santesso, N., & Tugwell, P. (2006), Knowledge translation in developing countries. Journal of Contain Educe Health Prof, 26(1), 87-96.
  • Ø Sediqi, J., Majdzadeh, S. R., Nejat, S., & Yazdani, K. (2007), Designing a knowledge translation Model for the Utilization of Research Results. Monitoring Quarterly, 7 (1), 35 -47. Retrieved from http://www.sid.ir.
  • Ø Wu, Y., Welch, E. W., & Huang, W. L. (2015), Commercialization of university inventions: Individual and institutional factors affecting licensing of university patents. Technovation, 36-37, 12-25.