شناسایی موانع توسعه مدیریتی فوتبال زنان در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

2 دانشگاه گیلان

3 استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

هدف: این تحقیق با هدف بررسی موانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان در ایران انجام شده است.
روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است و به صورت میدانی انجام شد. ابزار اندازه­گیری تحقیق، پرسشنامه 9 عاملی توسعه ورزش قهرمانی دی­بوسچر (2006) بود، که با مصاحبه و مبانی تحقیق توسعه پیدا کرد. جامعه آماری در بخش مصاحبه، مربیان تیم ملی فوتبال بانوان ایران در رده‏های مختلف سنی، بازیکنان ملی و داوران خبره زن بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و تا رسیدن به حد اشباء مصاحبه انجام گرفت. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل مربیان (22 نفر)، سرپرستان (22 نفر) و داوران (22 نفر) و بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان (150 نفر) می­باشند. روش نمونه‌گیری در بخش داوران، سرپرستان و مربیان به صورت تمام‏شمار و برابر با جامعه آماری و در بخش بازیکنان از نوع هدفمند بوده است که بر اساس جدول مورگان، نمونه آماری انتخاب شدند. در مجموع 152 نفر به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند. در نهایت اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و بهره­گیری از آزمون‏های آماری کلموگراف-اسمیرنف، فریدمن و تحلیل عاملی با نرم­افزار AMOS 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که از بین نه مولفة سطوح مدیریتی، بعد اماکن و تسهیلات ورزشی با بار عاملی 895/0، بیشترین و بعد حمایت مالی با بار عاملی 464/0، کمترین موانع توسعه فوتبال قهرمانی زنان در ایران را تشکیل داده‌اند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر، عامل اماکن و تسهیلات ورزشی به عنوان مهم­ترین مانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان در ایران شناسایی شد. از آنجایی که ورزش زنان در ابتدای مسیر توسعه خود قرار دارد، در شرایط فعلی نیاز به توسعه­ی اماکن و تجهیزات ورزشی می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Identification of Obstacles to develoment of women's elite football in Iran

نویسندگان [English]

 • ozra eftekhari 1
 • hamid reza goharrostami 2
 • Mohammad reza Borumand 3
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research was an identification of obstacles to develoment of women's championship football in Iran.
Methodology: This study is a descriptive-survey that do it survey form. Measuring tool of research is a 9 dimnesions questionnaire Debosscher elite sport development and developed by interview and research Foundations. In interview section, Statistical population was national coaches, national players and woman Expert referees and national players that interview lasted until Achieving Saturated. In questionnare section, population was included coaches (n=22), Supervisors (n=22), referees (n=22) that samples was equal to population. And players of women's football super league (n=150). Method of sampling was Purposive sampling. Overally, 152 people as statistical sampling selected in this research. Data analysed by using SPSS software (ver: 22) to KS statistical tests and Friedman.factor analysis did with Amos 21.
Results: Results showed that among nine dimensionals of management levels, sport facilities was the most importamt obstcle with 0.895 factor loads and financial support was the least important with 0.464 factor load barriers in women's championship football development.
Conclusion: regarding to this current results, the most inportant obstcle of womens’ championship football was sport facility.According to women's sport is at the beginning of the path of development. Therfore in the current situation requires to the development of sports facilities and equipment. Although, other dimensionals are as development obstcles of womens championship football with significant important.but descision makers should pay more attention to development of womens championship football based on this this research.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Middle levels
 • Championship football
 • Development barriers
 • Women
 • احمدی، سیروس (1390). بررسی و تعیین عوامل اثرگذار بر موفقیت ورزش قهرمانی ایران. رساله دکترا، دانشگاه آزاد تهران مرکز.
 • افتخاری، عذرا. بنار، نوشین. امامی، مینا و منصور­صادقی، منیژه (1394). واکاوی موانع و چالش­های توسعــه والیبال زنان ایــران. چکیده مقالات اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی. تهران. صص70-68.
 • افتخاری، عذرا (1393). بررسی موانع توسعه فوتبال قهرمانی زنان ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شمال آمل.
 • الهی، علیرضا؛ مظفری، سید امیراحمد؛ عباسی، شهامت؛ احدپور، هنگامه و رضایی، زین­العابدین (1391). راهبردهای توسعة نظام ورزش قهرمانی ایران. نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 13، صص 48-33.
 • الهی، علیرضا (1387). موانع و راهکارهـای توسـعه اقتصـادی صـنعت فوتبـال جمهـوری اسلامی ایران. رساله انتشار نیافته دکترای تخصصـی مـدیریت و برنامـه­ریـزی در ورزش، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی.
 • الهی، علیرضا و پورآقایی اردکانی، زهرا (1383). بررسی وضعیت استادیوم­هـای فوتبـال کشـور در مقایسه با استانداردهای اروپایی. نشریه علمی پژوهشی حرکت، شماره 19، صص 79-63.
 • المیری، مجتبی؛ نادریان جهرمی، مسعود؛ حسینی، محمدسلطان؛ نصراصفهانی، علیرضا و رحیمی، محمد (1388). بررسی عوامل موثر برحضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه­ها. مدیریت ورزشی، شماره 3، صص 73-61.
 • بیگدلی، مهدی (1387). نظام راهبردی آموزش و ارتقای مربیان انگلستان. سری مقـالات اولـین همایش ملی مدیریت ورزشی با تاکید بر سند چشم انـداز بیسـت سـاله جمهـوری اسـلامی ایـران، تهران، آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک.
 • تقی­پور، محمد. طهرانی، پروانه (1386). مقایسة دیدگاه ورزشکاران، مربیان و صاحبنظران در مورد راهکارهای پیشرفت ورزش تکواندو زنان کشور. پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، صص 96-93.
 • جلالی فراهانی، مجید (1384). بررسی قوت­ها و ضعف­های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فرانسه (1998)، به منظور ارائه راهکار برای جام جهانی 2006،  نشریه حرکت، شماره 26، صص 71-59.
 • خلیلی نودهی، سیده لیلا (1394). بررسی مشکلات زنان ورزشکار قهرمان قایقران ایران. پرپوزال ارایه شده در دانشگاه گیلان.
 • راجر جکسون، ریچارد پالمر (1998). راهنمای مدیریت ورزشی. گروه مترجمـان (1383)، چاپ سوم، کمیته ملّی المپیک جمهوری اسلامی ایران.
 • رضایی صوفی، مرتضی(1384). بررسی اوقات فراغت دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان رشت. مجله نشاط، شماره 169، نشریه آموزش و پرورش.
 • رضوی، سید محمد حسین، خوش چهره، محمد، کاظم نژاد، انوشیروان و اسدی، حسـن (1383)، خصوصی­سازی در ورزش با تاکید بر ورزش قهرمـانی. نشـریه علمـی پژوهشـی المپیک، شماره 28.
 • رمضانی­نژاد، رحیم، عیدی، حسین، هژیری، کاظم، ریحانی، محمد، عسکری، بهمن (1393). مدیریت ورزش نخبه. چاپ اول، انتشارات پایدار دانشگاه شمال.
 • علیزاده، محمد­حسین. الهی، علیرضا (1387). برنامه­ریزی راهبردی پژوهشهای حوزه تربیت­بدنی و علوم ورزشی جمهوری اسلامی ایـران. طـرح پژوهشـی، پژوهشـکده تربیـت­بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • سجادی، سید نصراالله (1379). بررسی علل ناکامی تیمهای ملی فوتبال جوانان در مسابقات آسیایی 1998-1978. طرح پژوهشی، پژوهشکدة تربیت­بدنی و علوم ورزشی، تهران.
 • عسگری خانقاه، اصغر؛ حسن­زاده، علیرضا (1381). فوتبال و فردیت فرهنگ­ها. ماهنامه علوم اجتماعی، شماره 19، صص 108-116.
 • علی­وند، علی­نور (1386). بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر وندالیسم و اوباشی­گری در ورزش فوتبال. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
 • قاسمی، حمید؛ مظفری، امیر احمد؛ امیر تاش، علی محمد (1386). توسعه ورزش از طریق تلویزیون در ایران. نشریه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 22، صص 222-212.
 • کابلی­زاده، احمد (1384). خصوصی­سـازی مردمـی؛ کـارآیی همـراه بـا عـدالت. تهـران، مرکـز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
 • کشکر، سارا (1385). تجزیه و تحلیل عوامل بازدارنده زنان از مشارکت در فعالیت­های ورزشی تفریحی شهر تهران. پایان­نامه دکترای، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 • گرین، مایک. هولیهان، باری (1387). سیاستگذاری و اولویت­بندی در توسعه ورزش قهرمانی. ترجمه رضا قراخانلو. انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران. ص 5.
 • وثوقی، منصور؛ خسروی نژاد، سید محسن (1388). بررسی عوامل فرهنگی _اجتماعی رفتار هیجانی تماشاگران فوتبال. پژوهش­نامه علوم اجتماعی، سال سوم، شماره 1، صص 148-126.
 • ویک، داک؛ ارولی، لیز (1996). زنان و فوتبال، ترجمه آرش رستگارزاده و عباس ترافی (1388)، ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت، شماره 41، صص 41-35.
  • Ø Green, M & Houlihan, B (2005). Elite sport development. policy learning and political priorities. London and new yourk: Rutledge.
  • Ø De Bosscher, V., De Knop, P., Van Bottenburg, M., & Shibli, s. (2006). A conceptual framework for analysing sports policy factors leading to international success. European Sport Management Quarterly, 6, 185–215.
  • Ø Dobson, S., & Goddard, J. (2001). The Economics of Football, Landon, CAMBRIDGE University Press, First Published,
  • Ø Messner, M & Michael, A (1994). Sports and male domination: the female athlete as contested ideological terrain. In S. Birrell; C. l. Cole (Ed) Women, sport, and culture. (pp. 65-80). Human Kinetics, USA.
  • Ø Hoffman, R., Ging, L.C, & Ramasamy, B (2002). The socioeconomic determinants of international  soccer performance. Journal of Applied Economics 5(2): 253-272.
  • Ø Garry A Gelade, Paul Dobson (2007). Predicting the comparative strengths of national football teams. Social Science Quarterly, Volume 88, Issue 1, pages 244–258.
  • Ø Garcia, P.C., Jesus, A. Dopico Castro and Jose, M. Sanchez Santos (2007). The economic geography of football success: empirical evidence from European cities. Diritto ed Economia Dello Sport. Vol 3, fasc2: 178-191.
  • Ø Gould, D., Guinan, D., Greenleaf, C., Medbery, R., & Peterson, K (1999). Factors influencing Olympic performance: perception of athletes and coaches from moreand less successful teams. The Sport Psychologist, 13: 371-394.
  • Ø Kuper, G.H., & Sterken, E. (2003). Olympic participation and performance since 1896. Retrieved September, 2003, from http://som.eldoc.ub.rug.nl/reports/.
  • Ø Baker, J., Horton, S., Robertson-Wilson, J., & Wall, M (2003). Nurturing sport expertise: Factors influencing the development of elite athletes. Journal of Sports Science and Medicine, 2: 1–9.
  • Ø Green Mick (2004). Changing policy priorities for sport in England: the emergence of elite sport development as a key policy cancer. Leisure  Studies. Vol 23, No 4: 365-386.
  • Ø Chad, D.Mc., Evay, Mark S,Timothy D,Deschriver Matthew T, Brown (2005). Facility age and attendance in major league baseball. Sport Management Review 8: 19-41.
  • Ø Kalliopi, D.S., (Popi), Sotiriadou, B (2008). Christine GreenSport Development . Systems,Policies and Pathways: An Introduction to the Special Issue. Sport Management Review, 11: 217-223.
  • Ø Abbott, A. and Collins, D (2004). Eliminating the dichotomy between theory and practice in talent identification and development: considering the role of psychology, Journal of Sports Sciences, 22(5): 395–408.
  • Ø Gibbons, T., McConnel, A., Forster, T., Riewald, S. & Peterson, K (2003). Reflections on success: US Olympians describe the success factors and obstacles that most influenced their Olympic development, Report phase II. United States Olympic Committee (USOC).
  • Ø De Bosscher, V., De Knop, P., Van Bottenburg, M., Shibli, S., & Bingham, J (2009 ). Explaining international sporting success : An international comparison of elite sport systems and policies in six countries .Sport Management Review, Vol 12, no 3: 113–136.
  • Ø Oakley, B., Green, M (2001). The production of olympic chamions: international perspective on elite sport development systems. European Journal of Sport Management, 8(1): 83- 105.
  • Ø Bernard, A.B., & Busse, M.R (2000). Who wins the Olympic games : Economies and medal totals. Review of Economics and Etatistics, 86(1): 413-417.
  • Ø Johnson, K.N., & Ali, A (2004). A tale of two seasons: participation and medal counts at  the summer and winter Olympic games, Social  Science Quarterly, 85: 974- 993.
  • Ø John, M., Luiz and Riyas Fadal (2010). An economic analysis of sports performance in Africa.
  • Ø Johnson, D.K.N., and Ali, A (2000). Coming to play or coming to win. Participation and success at the olympic games. Wellesley College Dept. of Economics Working Paper No. 2000-10.
  • Ø De Bosscher, V., De Knop, P. van Bottenburg, M (2009). An analysis of homogeneity and heterogeneity of elite sports systems in six nations. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, Vol. 10 No. 2 pp. 111-131.
  • Ø Bohlke, N., Robinson, L (2009). Benchmarking of elite sport Systems. Management  Decision,Vol 47, No 1: 67-84.
  • Ø Clumpner, R.A. (1994) in De Bosscher et al (2008). 21st century success in international competition. In Wilcox, R. (ed.) Sport in the Global Village,298-303. Morgantown, WV: FIT.
  • Ø Sotiriadou, K., Shilbury, D., & Quick, S.P (2008). The attraction,retention/transition and nurturing process of sport development:some Australian evidence. Journal of Sport Management 22(3): 247-272.
  • Ø Stewart, B., Nicholson, M., Smith, A., & Westerbeek, H (2004). Australian sport: Better by design? The evolution of Australian sport policy, in Sotiriadou, K.P., Shilbury, D (2009).
  • Ø Keith Davids and Josepe Baker (2007). Genes, environment and sport performance. Why the nature – nurture dualism is no longer relevant, Sport Med, 37(1): 21-34.
  • Ø Hamilton, B., Bennell, K., and Fricker, P (2001). Beliefs and Athletic Performance: Belief and Attribution Patterns of Australian Athletes and Sports Physicians Towards Successful Athletic Performance, New Zealand ,Journal of Sports Medicine, 29(1): 6-13.
  • Ø Lally, P., and Kerr, G (2008). The effects of athlete retirement on parents .Journal of Applied Sport Psychology 20: 42-56.
  • Ø Woo kim, jin (2010). The worth of sport event sponsorship: an event study, tourned of management and marketing research. Vol 5,pp 1-14.