شناسایی و اولویت بندی نیازهای بازیکنان لیگ برتر فوتبال براساس مدل کانو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحدسنندج، دانشگاه آزاداسلامی، سنندج، ایران

3 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه، ارومیه ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی نیازهای بازیکنان لیگ برتر فوتبال در سال94 براساس مدل کانو می باشد.
روش‌شناسی: بر اساس عناصر گشتالت موجود در خدمت با تعیین28ویژگی پرسشنامه محقق ساخته کانو بین 239 نفر که به صورت تصادفی انتخاب شدند، توزیع گردید. نرم افزار  Excelو روش آماری میانگین موزون جدول فراوانی استفاده شد.
یافته‌ها: نیازهای استفاده از مربیان مجرب و حرفه‌ای به روز، انجام تعهدات مالی توسط باشگاه‌ در زمان‌ مقرر در دسته بندی نیازهای الزامی و نیاز به پوشش بیمه درمانی در مصدومیت، برگزاری اردوهای آماده سازی به طور منظم در دسته بندی نیازهای تک بعدی جای می گیرند. نیاز به استعدادیابی در باشگاه واخذ شرایط لازم جهت ورود به تیم از دیدگاه بازیکنان لیگ برتر جزو الزامات انگیزشی قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: مدیران باشگاهها از طریق رفع نیازهای اساسی و الزامی به سمت نیازهای انگیزشی حرکت نمایند تا  مشتریان وفادار را در مجموعه خود احساس کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and Prioritize Requirements of Football Players in the Premier League based on Kano Model

نویسندگان [English]

 • Mehrdad Moharramzadeh 1
 • Mozhgan Khodamoradpoor 2
 • s.mohammad kashef 3
1 Professor of Sport Management Department, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
3 Professor of Sport Management, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to identify and prioritize the needs of players in Premier League of football based on Kano model in 1394. 
Methodology: According to Gestalt elements, Kano questionnaire with 28 features were distributed Among 239 participants were selected randomly for this research .Excel software and statistical method of weighted mean was used to Analysis.
Results: Use of experienced and professional of up to date coaches, financial obligations required by the club in due time Identify as basic needs. Require to insurance coverage at injuries, held training camp regularly, and placed in the category of Performance needs. The need of players in the clubs consist of obtaining the necessary conditions to enter to team was evaluate as Excitement needs from the of Premier League players.
Conclusion: Club managers by addressing the basic and performance needs and move to the Excitement needs can be make loyalty in the players

کلیدواژه‌ها [English]

 • Players Requirements
 • Football Premier League
 • Kano Model
 • احمدی، سیدعبدالحمید؛ نجمی، روح الله  (1387). بررسی پوشش بیمه ای بازیکنان لیگ برتر فوتبال و مقایسه ی آن با لیگ فوتبال ژاپن. مجله تازه های جهان بیمه، شماره 119،صص 25-36.
 • الهی، علیرضا؛ گودرزی، محمود؛ خبیری، محمد.(1384). بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ژاپن. مجله حرکت،شماره 27، صص: 55-71.
 • شمسی پور، مریم. (1384). بررسی نظرات مشتریان سالن های بدنسازی بانوان شهر اصفهان. پایان نامة کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان،صص 7.
 • کاوسی، محمدرضا ؛ سقایی، عباس. (1384). روش های اندازه گیری رضایت مشتری. انتشارات سبزان.
 • محمودی، احمد؛ سجادی، سیدنصرالله؛ گودرزی، محمود (1394).بررسی تأثیر کیفیت خدمات و رضایت مندی بر وفاداری مشتریان در باشگاه های ورزشی (بدنسازی و ایروبیک). مجله مدیریت ورزشی ، دورة 7، شمارة 1، صص 31-51.
 • وظیفه‌دوست، حسن؛فرخیان،د ساحل. (1388). تبیین میزان رضایت مشتریان از طراحی محصول شرکت تولیدسن سون باتاثیرپذیری از مدل کانو. مجله مدیریت بازاریابی، سال چهارم، شماره 7، صص137- 157.
  • Ø Berger, C., Blauth, C., R. & Boger, D. (1993). Kano's Methods for Understanding Customer-Defined Quality. Center for Quality Management Journal, special issue,2(4) : 3-35.
  • Ø Birdogan, B., Cigdem S. B., Ilker, M.A.R., & Zuhal, Cilingir. (2009).An application of integrating SERVQUAL and Kano's model into QFD for logistics services: A case study from Turkey. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 21(1):106 – 126.
  • Ø Bose, R., Sugumaran, V. (2003).Application of Knowledge Management Technology in Customer Relationship Management. Knowledge and Process Management, 10: 3 – 17.
  • Ø Dalton, P. (2003). Customer loyalty: value, trust and going the extra mile. ABA Bankers News.1 (9): 1-4.
  • Ø Fornell, C. (1992). A national customer barometer: the Swedish experience. Journal of Marketing, 56 (1): 6-22.
  • Ø Füller, J., Matzler, K. (2007). Virtual product experience and customer participation-A chance for customer-centred, really new products. Tec novation, 27 (6): 378-387.
  • Ø Griffin, A., Hauser, J. R. (1993).The Voice of the Customer. Marketing Science, 12(1): 1-27.
  • Ø Kano, N, Seraku, N, Takahashi, F and Tsuji, S. (1984). Attractive quality and must-be quality. The Journal of the Japanese Society for Quality Control, 14(2):39-48.
  • Ø Kotler, P. H., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2001). Principles of Marketing. 3rd Edition, UK: Prentice Hall, 13-26.
  • Ø Lai, Y. L., Chang, S. C. (2013). How Improving the Customer Experience Quality and Business Performance? A Case Study by Mystery Shopper Practices. International Journal of Marketing Studies, 5(6) : 52- 61.
  • Ø  Liu, C.C.,  Wang, C. C. (2008) .Forecast competitor service strategy with service taxonomy and CI data. European Journal of Marketing, 42 (7/8) :746 – 765.
  • Ø Mawson L. M. (1993). Total Quality Management: Perspective for sport Manager. Journal of sport Management, 7: 101-106.
  • Ø Pedragosa, V., Correia, A. (2009). Expectations, satisfaction and loyalty in health and fitness clubs.  International Journal of Sport Management and Marketing, 5(4) :450-464.
  • Ø Takala, T. and Pallab, P. (2000). Individual, Collective and Social Responsibility of the Firm. Business Ethics: A European Review, 9(2) : 109-118.
  • Ø Tontini, G. (2003). Deployment of Customer Needs in the QFD Using a Modified Kano Model. Journal of Academy of Business and Economics 2 (1) : 103-113.
  • Ø Witell, L., Löfgren, M. (2005). Kano's theory of attractive quality and packaging. Quality management journal, 12 (3) : 7-20.
  • Ø Zhang, P., Von dran, G. (2001). Expectations and ranking of website quality features: results of two studies on user perceptions - proceeding of the Hawaii. International conference on system science (HICSS 34).