دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 12، اسفند 1396 
موانع توسعه هندبال سبزوار و ارائه راهکار

صفحه 134-151

10.22124/jsmd.2018.2851

افسانه کیخسروی؛ محمدرضا معین فرد؛ محمدرضا حامدی نیا؛ ‍‍پروین شوشی نسب