مدل پیش بینی دلبستگی شغلی بر اساس کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر شیراز: نقش واسطه ای تعارض و تعهد سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف ارائه مدل پیش بینی دلبستگی شغلی بر اساس متغیر های کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی با تاکید بر نقش واسطه ای تعارض و تعهد سازمانی  معلمان تربیت بدنی شهر شیراز انجام شده است.
روش‌شناسی: در این مطالعه توصیفی همبستگی، داده های لازم از طریق پرسشنامه های  عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(1993) تعهد سازمانی آلن و می یر(1990) دلبستگی شغلی کانونگو(1982) کیفیت زندگی کاری والتون(1974) و تعارض رابینز(1982) که توسط یک نمونه   237  نفری از معلمان تربیت بدنی شهر شیراز تکمیل شده است، جمع آوری گردید. افراد نمونه از میان 617 نفر جامعه آماری  از طریق روش  نمونه گیری خوشه ای تصادفی  انتخاب شدند. داده ها به کمک روش آماری تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار لیزرل   7/8  تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته ها نشان داد  که متغیر کیفیت زندگی کاری از طریق متغیرهای  تعارض و تعهد سازمانی بر دلبستگی شغلی و متغیر عدالت سازمانی از طریق متغیرهای تعهد سازمانی و تعارض بر دلبستگی شغلی دارای اثر غیر مستقیم و مثبت می باشد. متغیر تعارض نیز از طریق متغیر تعهد سازمانی بر دلبستگی شغلی دارای اثر غیر مستقیم و منفی می باشد. همچنین متغیر های تعهد سازمانی، کیفیت زندگی کاری، عدالت سازمانی و تعارض بر دلبستگی شغلی تاثیر مستقیم داشتند.
نتیجه‌گیری: یافته های پژوهش بیانگر اهمیت دلبستگی شغلی و فاکتورهای مرتبط با آن می باشد. بنابراین دلبستگی شغلی را می بایست در سیاست های مرتبط با آموزش و پرورش مورد توجه قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction Model of Job Involvement based on quality of work life and organizational justice of Physical Education Teachers in Shiraz City : the mediating role of conflict and organizational commitment

نویسندگان [English]

 • Marzieh Tajvaran 1
 • Mohammad Hassan Seif 2
1 M.A in Educational Management, Islamic Azad University of Shiraz
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, IRAN
چکیده [English]

Objective: The present study aimed at Prediction Model of Job Involvement based on quality of work life and organizational justice emphasizing the mediating role of conflict and organizational commitment of physical education teachers in Shiraz City.
Methodology: In this descriptive-co relational study , the data were collected through organizational justice(Niehoff & Moorman), organizational commitment (Allen & Meyer) job involvement (Kanungo), quality of work life (Walton) and conflict (Rabins) questionnaires which was completed by a number of 237 physical education teachers in shiraz city. The participants of the study were selected through a random cluster sampling from among a number of 617 volunteers. The data were analyzed by Path analysis using LISER 8. 50.
Results: Results showed that quality of work life variable have indirect positive effect on job involvement through the mediation of conflict and organizational commitment variables. Organizational justice has indirect positive effect on job involvement through the mediation of organizational commitment and conflict variables. Conflict variable have indirect negative on job involvement through the mediation of organizational commitment variable.
Moreover the organizational commitment, quality of work life, organizational justice and conflict variables had a direct effect on job involvement.
Conclusion: The results imply the importance of job involvement and its related
Factors. Thus, Job Involvement should be noticed in all policy-making related to education.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Job Involvement
 • Path analysis
 • Physical education teachers
 • کازوکی، مهری؛ سروقند، سیروس؛ برزگر، مجید (1392). رابطه ابعاد عدالت سازمانی با فرسودگی شغلی و ابهام / تعارض نقش درکارکنان، مجله روان شناسی اجتماعی . سال هشتم. شماره28، صص106-93.
 • ایمانی، جواد؛ امین شایان جهرمی، شاپور (1392). رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بین مدارس استثنایی استان هرمزگان، نوآوری های مدیریت آموزشی.سال هشتم،     شماره دوم،  صص43-29.
 • بابایی خلجی، معصومه؛ احمدی، سید علی اکبر؛ شهبازی، مهدی(1392). بررسی عوامل مؤثر در تعلق خاطر کاری پرستاری در بیمارستان چشم پزشکی فارابی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، نشریه مدیریت دولتی دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، دوره 5، شماره 4، 56-39
 • کیانی، فریبا؛ خدابخش، محمد رضا(1392). بررسی قدرت پیش بینی کنندگی دلبستگی شغلی توسط    حمایت ادراک شده از سرپرست و همکار، فصلنامه بهداشت و ایمنی کار .چلد3، شماره3.
 • مهداد، علی؛ مهدوی راد، ندا؛ گلپرور، محسن (1390). رابطه ابعاد کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی   و مولفه های آن، یافته های نو در روانشناسی.سال پنجم. شماره20.
 • یوسفی، بهرام؛ صادقی بروجردی، سعید(1391). ارتباط تعهد سازمانی با دلبستگی شغلی درکارشناسان    سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران،  فصلنامه تحقیقات علوم ورزشی، سال دوم، شماره 6.
  • Ø Al-Kahtani, N. Allam,Z(2013).AComparative Study of Job Burnout, Job Involvement, Locus of Control and Job Satisfaction Among Banking Employees of Kingdomof Saudi Arabia. Life Science Journal ,10(4).
  • Ø Cartwright, S., Holmes, N.,(2006). The meaning of work: The challenge of regaining employee engagement and reducing cynicism, Human Resource Management Review, 16(2): 199-208.
  • Ø Chen, CC., Chiu, SF.,(2009). The mediating role of job in volvement in the relationship between job characteristics and organizational citizenship behavior, The Journal of Social Psychology, 149:474-4940
  • Ø Christian, M. S, Garza, A. S. Slaughter, J. E (2011). Work Engagement: A Quantitative Review and Test of Its Relation with Task and Contextual Performance. Personnel Psychology, 64(1): 89–136.
  • Ø Ebrahimi, M. Mohamadkhani, K.(2014). The Relationship between Organizational Climate and Job Involvement among Teachers of High Schools in Delijan City (Iran). Int. J. Manag. Bus. Res., 4 (1): 65-72.
  • Ø Elankumaran, S.,(2004). Personality, Organizational Climate and Job Involvement: An Empirical Study, Journal OF Human Values , 10(2): 117-130.
  • Ø Gilkar,N.A. Darzi,J.A(2013).Job Involvement - Sense of Participation - Job Satisfaction: A Triangular Framework. Journal of Business and Management, 6(6): 41-47.
  • Ø Ho, C-C., Oldenburg, B., Day, G., Sun, J.,(2012). Work Values, Job involvement, and organizational commitment in taiwanese nurses, International Journal of Psychology and Behavioral Sciences, 2(3): 64-70.
  • Ø Khalesi, N.  Salehi,  M.  Moradi ,F.  Ahadinezhad, B.  Mohammadi, R .  Rohani, B(2012). The Relationship between Servant Leadership and Job Involvement of staff in Teaching Hospitals Affiliated to Kurdistan University of Medical Sciences: 2011.journal of Health Administration, 15(47): 23-32
  • Ø Lambert, E.G., EUGENE. A., Paoline ,III. E.A., (2012). Exploring potential antecedents of job involvement an exploratory study among Jail Staff, Criminal Justice and Behavior, 39: 264-286.
  • Ø Lambert. E., Paoline. E.,(2010). Take this job and shove it: Turnover intent among jail staff, Journal of  Criminal Justice, 38: 139-148.
  • Ø Liao, H., Rupp, D.E., (2005). The impact of justice climate and justice orientation on work outcomes: Across-level multifoci framework, Journal of Applied Psychology,90, 242-256.
  • Ø Mulki, J.P., Jaramillo, F., Locander, W.B., (2006). Emotional exhaustion and organizational deviance: Can the right job and a leaders’ style make a difference? Journal of Business Research, 59(12), 1222-1230.
  • Ø Nelson, M.F., Tarpey, R.J.,(2010). Work scheduling satisfaction and Work life balance for nurses: The perception of organizational justice, Acad Health Care Manage , 6(1): 25-36.
  • Ø Rich, B. L. Lepine, J. A. Crawford, E. R (2010). Job Engagement: Antecedents and Effects on Job Performance. Academy of Management Journal, 53(3): 617–635.
  • Ø Saks,A.M.,(2006). Antecedents and consequences of employee engagement, Journal of Managerial Psychology , 21(7):600-19.
  • Ø Shuck, B. Reio, T. G, Rocco, T. S (2011). Employee engagement: an examination of antecedent and outcome variables.  Human Resource Development International, 14(4): 427–445.
  • Ø Tastan, S. (2013). The Influences of Participative Organizational Climate and Self-Leadership on Innovative Behavior and the Roles of Job Involvement and Proactive Personality: A Survey in the Context of SMEs in Izmir. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 75: 407 – 419.
  • Ø Word ,J., Park, S.M.,(2009). Working across the divide job in volvement in the public and nonprofit sectors, Review of Public Personnel  Administration, 29(2): 103-133.
  • Ø Zhang, S.,(2014). Impact of job involvement on organizational citizenship behaviors in China, Journal of Business Ethics, 120: 165-74