تدوین مدل تاثیر اثربخشی تبلیغات اینترنتی بربرند سازمانی در باشگاههای ایروبیک بانوان استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی و رسانه های ورزشی دانشگاه مازندران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل تاثیر اثربخشی تبلیغات اینترنتی بر برند سازمانی در باشگاههای ایروبیک بانوان استان کرمانشاه بود.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر از توع توصیفی – همبستگی و تحلیلی است . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان باشگاههای ایروبیک بانوان استان کرمانشاه است که تعداد آنها برابر 180نفر بود ، تعداد 110 نفر با روش نمونه گیری  تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه­ اثربخشی تبلیغات اینترنتی استاندارد محمدیان و همکاران (1389) و پرسشنامه میزان توجه به برند سازمانی مقیمی و همکاران  (1390 ) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تایید متخصصین مدیریت ورزشی رسید. پایایی آن­ها با آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات روش­های آماری توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل عاملی تاییدی با کمک دو نرم افزار SPSS.V.20 و AMOS.V.18 استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان می دهد اثربخشی تبلیغات اینترنتی و ابعاد آن بر میزان توجه برند سازمانی و ابعاد آن با ضریب مسیر 058/0ثاثیر مثبت و معنا داری دارد. درنهایت برازش مدل ذکرشده مطلوب می باشد.

نتیجه‌گیری: تبلیغات اینترنتی اثربخش می تواند برای مدیران و بازاریابان جهت انجام برنامه ریزی های بهتر به منظور توجه به برند سازمانی و ایجاد فرصت های مناسب برای فعالیت های ورزشی بانوان تاثیر گذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of corporate brand advertising effectiveness online-based model developed in women aerobics clubs Kermanshah Province

نویسندگان [English]

 • forough mohammadi 1
 • Mahsomeh Kalatehsefari 2
 • Nariman Rahmanitabar 3
1 Assistant Professor, University of Mazandaran
2 PhD Student University of Mazandaran
3 PhD Student University of Azad Kermanshah
چکیده [English]

Objective: The main objective of this study was to design the brand's impact on organizational effectiveness of Internet advertising in women aerobics clubs Kermanshah province.

Methodology: The study was a descriptive - correlation and analysis. The study population consisted of all employees are women aerobics clubs
Kermanshah province, of which there are 110 cases against 180 people who were selected by simple random sampling, Mohammedan et al standard questionnaire online advertising effectiveness (1389) and a questionnaire regarding the corporate brand resident Moghimi et al (1390) were used. Face and content validity of the questionnaire was confirmed by experts in sports management. Cronbach's alpha reliability. For data analysis, descriptive and inferential statistical procedures including confirmatory factor analysis was performed with the help of two software SPSS.V.20 and AMOS.V.18.

Results: The results show the effectiveness of online advertising and its dimensions on the matter of corporate brand and size by a factor of Route 058/0 affect the positive and meaningful. Finally, the model above is desirable.

Conclusion: Internet advertising can be effective for managers and marketers to do better planning for corporate brand and opportunities for sports activities affect women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Internet advertising
 • corporate branding
 • Aerobics Club
 • اسفیدانی، محمدرحیم (1386). استراتژی بازاریابی در بازارهای اینترنتی، چاپ اول، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
 • ابراهیمی، حدیث؛ باقری قلعه سلیمی، مرضیه (1394). توسعه برند و نقش تبلیغات بازرگانی (مطالعه موردی: محصولات تبرک). مدیریت بازاریابی، شماره 26، صص 93-114.
 • پورکریمی، جواد (1381). تبلیغات رسانه‌ای و تغییر نگرش مخاطبان، رویکردی روان‌شناختی بر تبلیغات، فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره 29، صص: 311- 325
 • پورغفاری لاهیجی، آزاده (1383). تبلیغات ایران در زیر ذره‌بین، مجله الکترونیکی مرکز اطلاعات و مدارک ایران، شماره اول، دوره چهارم.
 • حسینی، میرزا حسن (1386). بازاریابی بین‌الملل، چاپ سوم، تهران، انتشارات پیام نور.
 • رمضانی، نسرین (1383). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی مشتریان باشگاه‌های بدنسازی خصوصی بانوان در سطح شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. صص 14-45.
 • فروز فر، علی (1393). اصول و فنون تبلیغات، چاپ سوم، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • کاتلر، فلیپ؛ آرمسترانگ، لویی (1389). اصول بازاریابی، ترجمه مهدی زارع، چاپ اول، تهران، انتشارات مهرجرد-مدیرفردا.
 • کفاش پور، آذر؛ هرندی، عطااله؛ فاطمی، سیده زهرا (1393). نقش ارزش برند مبتنی بر مشتری در تأثیر تبلیغات بر پاسخ مصرف‌کننده، کاوش‌های مدیریت بازرگانی، شماره 12، صص 137-148.
 • محمدیان، محمود؛ پرهیزگار، محمدمهدی؛ درگی، غلامرضا (1389). شناسایی و اولویت‌بندی پارامترهای مؤثر در اثربخشی تبلیغات اینترنتی، علوم اجتماعی جهان رسانه، شماره 9، صص64-86.
 • مقیمی، سید محمد؛ رمضان، مجید (1390). مدیریت بازرگانی، تهران، انتشارات راه دان، صص 184
 • ولی پوری، زهرا (1393). بررسی تأثیر برند سازمانی بر بازاریابی رابطه مند. اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب وکار، تبریز، سازمان مدیریت صنعتی دانشگاه تبریزhttp://www.civilica.com/Paper-NDMCONF01-NDMCONF01_073.html/.
 • یزدانی، ناصر (1394). ارزیابی اثربخشی تبلیغات اینترنتی در بازار فرش، تحقیقات بازاریابی نوین، سال پنجم، شمارة اول، پیاپی (16)، صص 58-43.
  • Ø Chang, H., Rizal, H., & Amin, H (2013). The  determinants  on  consumer  behavior  towards  email  advertisement, Journal of Marketing, 22(3): 316-337.
  • Ø Dwivedi, A., & Merrilees, B (2013). Brand-extension feedback effects: An Asian branding perspective, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 25 (2): 321–340.
  • Ø Erdog˘mus., I.,  Turan, I (2012). The role of personality congruence perceived quality and prestige on ready – towear brand loyalty, Journal of Marketing, 16(4): 399-417.
  • Ø Fiona, H., Leslie, C (2001).  Corporate branding and corporate brand performance, European Journal of Marketing, 35(3/4): 441 – 456.
  • Ø Geoffrey, J., Simmons, S (2007). I‐Branding: developing the internet as a branding tool, Marketing Intelligence & Planning, 25(6): 544 – 562.
  •  Guevremont, A.,   Grohmann, B (2016). The brand authenticity effect: situational and individual-level moderators, European Journal of Marketing, 50(3/4): 320-332.
  • Ø Hans, R.K., Demetris, V., Michael C., Alvin, H (2012). Corporate branding and transformational leadership in turbulent times., Journal of Product & Brand Management, 21(3): 192 – 204.
  • Ø Jiaxun, H (2012). Sincerity, excitement and sophistication: The different effects of perceived brand personality on brand extension evaluation, Nankai Business Review International, 3(4): 398–412.
  • Ø Knox, S., Maklan, S., & Thompson, K.E (2000). Building the unique- M.H. (Eds), The Expressive Organization: Linking Identity, Reputation and the Corporate Brand, Oxford University Press, Oxford, 138-53.
  • Ø Martenson, R (2007). Corporate Brand Image, Satisfaction and Store Loyalty, International Journal of Retail & Distribution Management, 35(7): 544-55.
  • Ø Otubanjo, B.O., Abimbola, T., & Amujo, O (2010). Conceptualizing -the notion of corporate brand covenant. Journal of Product & Brand Management, 19(6): 410–422.
  • Ø Patsioura, F.,  Vlachopoulou, M.,  &  Manthou, V (2009).  A new  advertising  effectiveness  model  for  corporate advertising web site, Journal of Marketing, 16(3): 372-386.
  • Ø Sabrina, V.,  Uwe,  R.,  Anubha, M (2016). Exploring the impact of employees’ self-concept, brand identification and brand pride on brand citizenship behaviors, European Journal of Marketing, 50(1/2): 58–77.