تعیین روایی و پایایی پرسشنامه تصمیم‌گیری اخلاقی در ورزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تعیین روایی و پایایی پرسشنامه تصمیم‌گیری اخلاقی در ورزش بود.
روش‌شناسی: جامعه آماری این پژوهش را ورزشکاران رشته‌های ورزشی مختلف در سطح ایران تشکیل دادند که از بین آن‌ها تعداد 262 پرسشنامه جمع‌آوری شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه تصمیم‌گیری اخلاقی مارتین (2007) که مشتمل بر 20 سؤال بوده و شامل مؤلفه‌های پذیرش تقلب، مقدار نگه داشتن برد و پذیرش بازی ماهرانه می‌باشد استفاده شد. روش پژوهش از نوع توصیفی بوده که به صورت میدانی به اجرا درآمده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید مدیریت ورزشی به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخص‌های توصیفی و آزمون‌های آماری ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی و تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد پایایی پرسشنامه تصمیم‌گیری اخلاقی 78/0 می­باشد. در خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط و T-value، تمامی سؤالات رابطه معناداری با عامل­ها داشتند و توانستند پیش بینی کننده خوبی برای عامل خود باشند. شاخـص­های نسبت x2 به df (26/3)، 064/0=RMSEA و همچنین 90/0=NNFI، 90/0=CFI و 94/0=GFI هم برازش مدل­ را تأیید کردند. همچنین در خصوص روابط عامل­ها با مفهوم تصمیم‌گیری اخلاقی نتایج نشان داد که تمامی عامل­ها توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم تصمیم‌گیری اخلاقی باشند.
نتیجه‌گیری: پرسشنامه تصمیم‌گیری اخلاقی مقیاسی قابل اطمینان و معتبری است که می­توان برای ارزیابی تصمیم‌گیری اخلاقی در حوزه ورزش استفاده نمود و نتایج پایا و باثباتی هم به دست آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the validity and reliability of Moral Decision-making questionnaire in Sport

نویسندگان [English]

 • Hossein Pour Sultani 1
 • MohammadAli Ghareh 2
1 Assistant Prof. of sports management at Payam Noor University
2 Associate Prof. of sports management
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to determine the validity and reliability of Moral Decision-making Questionnaire in Sport.
Methodology: The statistical population of this study was the athletes in the Iran out of which 262 questionnaires were collected. Measurement Instrument was a questionnaire of 20-item used Moral Decision-making (Martin et al, 2007) with three subscales (Acceptance of Cheating, Keeping Winning in Proportion, Acceptance of Gamesmanship). Validity of questionnaire was accepted after translation by professors sport management specialists. Statistical methods were descriptive indexes for describing data, Cronbach`s alpha for determining validity, analysis of an accepting factor to determine the structures validity was used.
Results: Analytical results showed (α=0.78) reliability for Moral Decision-making questionnaire. All questions had a significant relationship with their agent in reliability of Structure, the amount of relationship and T-value, and they could be a good predictor for their agent. X2/df=3.26, RMSEA=0.064 indexes and NFI=0.90, CFI=0.90 and GFI=0.94 also confirmed the goodness of models. Also, the results about the relations of factors with the meaning of Moral Decision-making showed that all factors could be a good predictor for the concept of Moral Decision-making.
Conclusion: Questionnaire ethical decision making reliable and valid measure that can be used to evaluate ethical decision-making in the field of sports and reliable and consistent results are achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cheating
 • gamesmanship
 • ethics
 • سلطانی، مرتضی (1382). مدیریت اخلاق در سازمان، نشریه تدبیر، دوره: 14، شماره 132.
 • شریف زاده، حسن (1391). تجزیه و تحلیل عوامل سازمانی مؤثر بر اخلاق کار در سازمان‌های عمومی. فصلنامه اخلاق در علوم رفتاری، سال هفتم، شماره 1، صص 12-1.
 • صالح نیا، منیره (1391). اثر رهبری اخلاقی بر فضای اخلاقی سازمان. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال هفتم، شماره 2، صص 12-1.
 • قربانی، محمد جواد. یعقوبی، مصطفی (1386). طراحی الگوی جامع تدوین منشور اخلاقی و مسئولیت اجتماعی سازمان. مدیریت فردا، شماره 20، صص 66-57.
 • نادریان، محمد (1390). اخلاق در ورزش. نشر نسیما، ص 23.
  • Ø Barbara, H. M & William, F. (2005) "Statistical methods for health care research”. Lippincott Williams and Wilkins", A welters clawer company. 325-330.
  • Ø Burns, N & Grove. S. K. (1999). Understanding Nursing Research, 2 nd Ed. Philadelphia. W. B. Saunders Company.
  • Ø Camel Zehir, Busra Muceldili, Songul Zehir. (2012). The moderating effect of ethical climate on the relationship between job satisfaction and organizational commitment: evidence from large companies in turkey. Procedia social and behavioral sciences, 58, 734-743.
  • Ø Keller, A. C., Smith, K. T. and Smith, L. M. (2007). Do Gender, Educational Level, Religiosity, and Work Experience Affect the Ethical Decision-making of U.S. Accountants?. Critical Perspectives on Accounting. Vol. 18, 299-314.
  • Ø aswell, S.V., Ambegaonkar, J.P., Caswell, A.M., Gould, T.E. (2009). Antecedents of ethical decision making: Intercollegiate sporting environments as clinical education and practice settings, Journal of Applied Health, 38, 1-9.
  • Ø Fraedrich, J., & Iyer, R. (2008). Retailers' major ethical decision making constructs, Journal of Business Research, 61, 834–841.
  • Ø Gholipour A., Pourezzat A.A.,Saedinezhad M.(2008). Antecedents of anti-citizenship behaviors in organizations. Iranian journal of management sciences. 2(8), 1-29.
  • Ø Lemyer, P., Roberts, G.C.,&Ommundson,Y.(2002). “Achievement goal orientations, perceived ability, and sportspersonship in youth soccer”. Journal of Applied Sport Psychology, 14, 120-136.
  • Ø Martin J. Lee, Jean Whiteheada, Nikos Ntoumanis. (2007). Development of the Attitudes to Moral Decision-making in Youth Sport Questionnaire (AMDYSQ). Psychology of Sport and Exercise 8, 369–392.
  • Ø Molloy, S, Schwenk, R, (2011), The effects of information technology on strategic decision making, journal ofmanagement studies, vol.32, PP: 283-311
  • Ø Richardson S., McMullan M. (2007). Research Ethics in the UK: What Can Sociology Learn from Health? Sociology 41(9):1115-1132.
  • Ø Robertson DC, Anderson E (2002). Control system and task environment effects on ethical judgment: an exploratory study of industrial salespeople. Journal of Organization Science. 4:617- 645.
  • Ø Vincent di, Norcia. (2003). Moral Intelligence, available at (http:// dinorcia.net/moral.intelligence. php), 76.
Ø Wood, G., & Rimmer, M. (2003). Codes of ethics: What are they really and what should. 152-161.