شناسایی و تحلیل موانع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از روش ANP: مطالعه موردی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل موانع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی بود.
روش‌شناسی: این ﭘﮋوﻫﺶ به روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ- ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ انجام شد. 66 کارمند اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، به‌ منظور شناسایی موانع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان، پرسشنامه محقق ساخته را تکمیل نمودند. داده­ها با استفاده از مدل ANP، در سطح معنی‌داری 05/0 با نرم‌افزار SPSS 22 و Super Decisions مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: با توجه به یافته‌ها مشخص شد که بافت بیرونی و درونی نسبت به سایر عامل‌ها، مهم‌ترین عوامل در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی می­باشند. همچنین روش ANP نشان داد که بافت بیرونی با وزن نهایی(517661/0)، در اولویت اول و نیات با وزن نهایی(037778/0) در اولویت آخر قرار دارند.                                         
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت عامل بافت بیرونی به عنوان مانع توسعه فناوری اطلاعات در سازمان ورزش می‌توان بیان کرد مدیران سازمان­های ورزشی باید در جهت رفع این موانع، برنامه‌ریزی‌های مناسبی تدوین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and analyze the obstacles in communications and information technology development in Sports & Youth Office of East Azarbaijan province

نویسندگان [English]

 • Meysam Nouri Khanyourdi 1
 • Mehdi Bashiri 2
 • Rasool Faraji 2
1 PhD student of Sport Management, University of Mazandaran
2 Assistant Professor of Sport Management, Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to identify and analyze the obstacles in communications and information technology development in Sports & Youth office of East Azarbaijan province.
Methodology: The present study was done with descriptive-survey method. In order to prioritize the obstacles in information and communications technology development in the organization, the questioners of the researchers was designed and completed by 66 employee of Sports & Youth office of East Azarbaijan province. The data were analyzed by ANP, in significance level of 0.05 with using of SPSS 22 software and Super Decisions.
Results: According to the findings, it was determined that inner and outer context were of the most important factors in information and communications technology development in Sports & Youth office of East Azarbaijan Province compared to the others; and ANP method determined that the outer context with the final weight of (0.517661) is in priority and intent with the final weight of (0.037778) was at the end of priority.
Conclusion: Due to the importance of outer context factor in obstacles of information technology development in sport organizations, it can be stated that the managers of sports organizations should design a suitable plan in order to eliminate the obstacles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • obstacles
 • information technology
 • Sport Organization
 • Analytical Network Process
 • احمدپور فتمه سری، مولود (1389). نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در فرایند تصمیم‌گیری مدیران سازمان‌های ورزشی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • توکل، محمدعلی؛قاضینورینائینی، رضا (1389). وضعیتانتشاروموانعبه‌کارگیریفناوریاطلاعاتوارتباطاتدرصنعتایران: مطالعهبخش‌هایمنتخب. فصلنامهعلمی-پژوهشی سیاستعلموفناوری، 3(2): 31-49.
 • حمیدی، مهرزاد؛ خبیری، محمد؛ فلاح، زین‌العابدین (1385). بررسی عوامل مرتبط با استقرار سیستم اطلاعاتی مدیریت در فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی حرکت، 29: 99-109.
 • صنایعی، علی؛ خزائی پول، جواد؛ شمسی، عبدالحمید؛ حسینی، محمد سلطان (1393). تحلیلموانعبه‌کارگیریفناوریاطلاعاتدراداراتورزشوجوانان استانفارسبااستفادهازرویکردتصمیم‌گیریچندمعیارفازی. نشریه مدیریت ورزشی، 6(2): 325-341.
 • علیدوستی، سیروس. (1387). موانع کاربرد فناوری اطلاعات از دیدگاه مدیریت. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 11(1): 215-222.
 • فرهنگی، علی‌اکبر؛ حسین زاده، حسین؛ صالحی، علی (1389). بررسیموانعبه‌کارگیریکارآمدفناوریاطلاعاتوارتباطات درجهتبهبودنظامپاسخگوییبه ذینفعان (مطالعه‌یموردی: شرکت‌هایدولتیصنایعمعدنیایران). نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، 2(4): 137-156.
 • لاودن، کنت سی. چین پریس لاودن. (1383). نظام‌های اطلاعات مدیریت سازمان فناوری. ترجمه: عبدالرضا رضایی‌نژاد، چاپ ششم، نشر رسا، ص45.
 • مجلس شورای اسلامی ج.ا.ا.(1383)، مجموعه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى.
 • محجوب عشرت‌آبادی، حسن؛ میرکمالی، سیدمحمد؛ اسماعیل مناپ، شریفه؛ مهری، داریوش(1392). بررسیموانعتوسعهفناوریاطلاعاتوارتباطاتدردانشگاه‌هایجامع دولتیوارائهراهکارهای مناسب: پیمایشیپیراموندانشگاهتهران. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، 5(4): 160-139.‎
 • محمدی، سردار؛ نرگس، اسمعیلی؛ صالحی، نسیم (1392). اولویت‌بندی موانع فنی- سازمانی کاربرد IT در سازما‌ن‌های ورزشی با فصلنامه مطالعات ورزشی، 30: 241-251.
 • مشایخی، علینقی؛ فرهنگی، علی‌اکبر؛ مؤمنی، منصور؛ علیدوستی، سیروس (1384). بررسیعواملکلیدیمؤثربرکاربردفناوریاطلاعاتدرسازمان‌هایدولتیایران:کاربردروش دلفی. مجله مدرس علوم انسانی، 42: 191-231.
  • Ø Ahuja, V., Yang, J., & Shankar, R. (2009). Study of ICT adoption for building project management in the Indian construction industry. Automation in Construction, 18(4): 415–423.
  • Ø Al-Debei, M. M., & Al-Lozi, E. M. (2012). Implementations of ICT innovations: A comparative analysis in terms of challenges between developed and developing countries. arXiv Preprint arXiv:1208.0887.
  • Ø Apulu, I. (2012). Developing a framework for successful adoption and effective utilisation of ICT by SMEs in developing countries: a case study of Nigeria/ https://scholar.google.com/
  • Ø Bateman, T. S., & Snell, S. (2002). Management: Competing in the new era. Irwin Professional Publishing. / https://scholar.google.com/
  • Ø Bhagwat, R., & Sharma, M. K. (2007). Information system architecture: a framework for a cluster of small-and medium-sized enterprises (SMEs). Production Planning & Control, 18(4): 283–296.
  • Ø Bilal, D., & Jopeck, V. (2014). Young Girls’ Affective Responses to Access and Use of Information and Communication Technology (ICT) in Information-Poor Societies. In New Directions in Children’s and Adolescents’ Information Behavior Research (pp. 107-133). Emerald Group Publishing Limited.
  • Ø Bruque, S., & Moyano, J. (2007). Organisational determinants of information technology adoption and implementation in SMEs: The case of family and cooperative firms. Technovation, 27(5): 241–253.
  • Ø Caldeira, M. M., & Ward, J. M. (2003). Using resource-based theory to interpret the successful adoption and use of information systems and technology in manufacturing small and medium-sized enterprises. European Journal of Information Systems, 12(2): 127–141.
  • Ø Chau, P. Y. K. (1995). Factors used in the selection of packaged software in small businesses: views of owners and managers. Information & Management, 29(2): 71–78.
  • Ø Clegg, C., Axtell, C., Damodarant, L., Farbey, B., Hull, R., Jones, L. R., Nicholls, J., Sell, R., and Tomlinson, C. (1997). Information technology: a study of performance and the role of human and organizational factors, Ergonomics, 40(9): 851-871.
  • Ø Cooper, R. B. (1994). The inertial impact of culture on IT implementation. Information & Management, 27(1): 17–31.
  • Ø Dalziell, E. P., & McManus, S. T. (2004). Resilience, vulnerability, and adaptive capacity: implications for system performance. / https://scholar.google.com/
  • Ø Feinberg, M., & Tokic, D. (2004). ITC investment, GDP and stock market values in Asia-Pacific NIC and developing countries. Journal of the Asia Pacific Economy, 9(1), 70–84.
  • Ø Fink, D. (1998). Guidelines for the successful adoption of information technology in small and medium enterprises. International Journal of Information Management, 18(4): 243–253.
  • Ø Fisher, S. L., & Howell, A. W. (2004). Beyond user acceptance: An examination of employee reactions to information technology systems. Human Resource Management, 43(2‐3): 243–258.
  • Ø Gonzalez, C. (2005). Decision support for real-time, dynamic decision-making tasks. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 96(2): 142–154.
  • Ø Heeks, R., and Subhash B. (1999). Understanding Success and Failure in Information Age Reform. I n Reinventing Government in the Information Age: International Practice in IT-Enabled Public Sector Reform, edited by       Richard Heeks.   London: Routledge.
  • Ø Hismanoğlu, M. (2011). The integration of information and communication technology into current ELT coursebooks: a critical analysis. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15: 37–45.
  • Ø Kanungo, S. (1998). An empirical study of organizational culture and network-based computer use. Computers in Human Behavior, 14(1): 79–91.
  • Ø Kunda, D., & Brooks, L. (2000). Assessing important factors that support componentbased development in developing countries. Information Technology for Development, 9(3-4): 123–139.
  • Ø Leenders, M. A. A. M., & Wierenga, B. (2002). The effectiveness of different mechanisms for integrating marketing and R&D. Journal of Product Innovation Management, 19(4): 305–317.
  • Ø Lybaert, N. (1998). The information use in a SME: its importance and some elements of influence. Small Business Economics, 10(2): 171–191.
  • Ø Mann, C. L. (2003). Information technologies and international development: conceptual clarity in the search for commonality and diversity. Information Technologies & International Development, 1(2): 67.
  • Ø Maddison, R., & Darnton, G. (1996). Information systems in organizations: improving business processes. Chapman & Hall. / https://scholar.google.com/
  • Ø Mantle, P. (2006). The massive impact of IT on accounting firms. The Accounting Bullitn. Aprill. 4–5.
  • Ø Mingaine, L. (2013). Challenges in the Implementation of ICT in Public Secondary Schools in Kenya. International J. Soc. Sci. & Education, 4(1): 224–238.
  • Ø Michaels, G., Natraj, A., & Van Reenen, J. (2014). Has ICT polarized skill demand? Evidence from eleven countries over twenty-five years. Review of Economics and Statistics, 96(1): 60-77.
  • Ø Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H. (2011). Understanding organizational barriers influencing local electronic government adoption and implementation: the electronic government implementation framework. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 6(3): 13–27.
  • Ø Robey, D., & Zeller, R. L. (1978). Factors affecting the success and failure of an information system for product quality. Interfaces, 8(2): 70–75.
  • Ø Rothwell, R. (1994). Towards the fifth-generation innovation process. International Marketing Review, 11(1): 7–31.
  • Ø Sahay, S. (2001). Special issue on IT and health care in developing countries. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 5: 27-42
  • Ø State Of Washington Strategic Information Communication Technology Plan (2006).
  • Ø Stewart, R. A. (2008). A framework for the life cycle management of information technology projects: Project IT. International Journal of Project Management, 26(2), 203–212.
  • Ø Walsham, G., Robey, D., & Sahay, S. (2007). Foreword: Special issue on information systems in developing countries. MIS Quarterly, 317–326.
  • Ø Whittaker, B. (1999). What went wrong? Unsuccessful information technology projects. Information Management & Computer Security, 7(1): 23–30.
  • Ø Tiamiya, M. A. (2000). Availability, accessibility and use of information technologies in Nigerian federal agencies: a preliminary survey. Information Technology for Development, 9: 91–104.
  • Ø Al-Gahtani, S. (2003). Computer technology adoption in Saudi Araia: Correlates of percived innovation attriutes. Information Technology for Development, 10(1): 57–69.
  • Ø Peansupap, V.  & Walker, D.H.T. (2005). Factors enabale information and communication technology diffusion and acttual implementation construction organisation. Journal of Information Technology in Construction, 10: 193-218.
  • Ø R. Heeks, R., Mundy, D. & Salazar, A. (1999). Why Health Care Information Systems Succeed or Fail. Information Systems for Public Sector Management, 9: Key: citeulike: 9737387.
  • Ø De Boer, S. J. & Walbeek, M. M . (1999). Information technology in eveloping countries: a study to guide policy formulation. International Journal of Information Management, 19(3): 207-218.
  • Ø Teo, S. H., & Ang, S.K. (2001). An examination of IS planning problems. International Journal of Information Management, 21(6): 457-470.
  • Ø Igbaria, M., Zinatelli, N. & Cavaye, A. L. M. (1998). Analysis of Information Technology Success in Small Firms in New Zealand. International Journal of Information Management, 18(2), 103-119.
  • Ø Yetton, PH.,  Martin, A., Sharma, R. & Johnston, K. (2000). A model of information systems development project performance. Information Systems Journal, 10(4): 263-289.