بررسی تاثیر جاذبه‌های محیط فروشگاه‌های ورزشی شهر تبریز بر رفتار خرید مشتریان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد،گروه تربیت بدنی، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر جاذبه‌های محیط فروشگاه‌های ورزشی شهر تبریز بر رفتار خرید مشتریان بود.
روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان فروشگاه‌های ورزشی شهر تبریز بودند. 357 نفر از مشتریان فروشگاه‌های ورزشی شهر تبریز در این تحقیق شرکت کرده و به پرسشنامه‌های 24 گویه‌ای جاذبه‌های محیط فروشگاه ملکی (1392) و نیز 18 گویه‌ای رفتار خرید ملکی (1392) پاسخ دادند. پرسشنامه‌های فوق جهت استفاده در محیط فروشگاه‌های ورزشی تعدیل و بازنویسی شده و روایی صوری و محتوایی آن‌ها توسط توسط اساتید و صاحب‌نظران حوزه مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه‌ها، به ترتیب 91/0= α و 89/0= α محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره در سطح معنی‌داری 01/0≥p انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، بین جاذبه های محیط فروشگاه و رفتار خرید مشتریان رابطه مثبت (638/0=r) و معنی‌داری وجود دارد (01/0>p). همچنین بین سه بُعد جاذبه‌های محیط فروشگاه یعنی بُعد عوامل محیطی (416/0=r)، بُعد عوامل طراحی (613/0=r)، و بُعد عوامل اجتماعی (636/0=r) با رفتار خرید مشتریان رابطه مثبت و معنی‌داری مشاهده شد (01/0>p). نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که هر سه متغیر عوامل محیطی، عوامل طراحی و عوامل اجتماعی پیش‌بین معنی‌داری برای رفتار خرید مشتریان می‌باشند (01/0>p).                         
نتیجه‌گیری: به طور خلاصه می‌توان گفت، ایجاد محیط جذاب در فروشگاه می‌تواند سبب افزایش رفتارهای همراه با رضایت، اعتماد، تعهد، وفاداری و نهایتاً خرید مشتریان فروشگاه‌های ورزشی شهر تبریز شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of sports shop environmental attractions in Tabriz on customer purchase behavior

نویسندگان [English]

 • Sohila Tohidi 1
 • Hamid Janani 2
1 Department of Physical Education, East Azarbaijan Science and Research branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Physical Education, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to identify and analyze the obstacles in communications and information technology development in Sports & Youth office of East Azarbaijan province.
Methodology: The present study was done with descriptive-survey method. In order to prioritize the obstacles in information and communications technology development in the organization, the questioners of the researchers was designed and completed by 66 employee of Sports & Youth office of East Azarbaijan province. The data were analyzed by ANP, in significance level of 0.05 with using of SPSS 22 software and Super Decisions.
Results: According to the findings, it was determined that inner and outer context were of the most important factors in information and communications technology development in Sports & Youth office of East Azarbaijan Province compared to the others; and ANP method determined that the outer context with the final weight of (0.517661) is in priority and intent with the final weight of (0.037778) was at the end of priority.
Conclusion: Due to the importance of outer context factor in obstacles of information technology development in sport organizations, it can be stated that the managers of sports organizations should design a suitable plan in order to eliminate the obstacles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • obstacles
 • information technology
 • Sport Organization
 • Analytical Network Process
 • آشوری، پیرو (1391). فروشگاه، مشهد، نشر کتابکده کسری، چاپ اول.
 • اصلی پور، محسن (1392). بررسی تاثیر نشانه‌های محیطی (رایحه و رنگ و ...) بر رفتار خرید در جو فروشگاه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، ص 1.
 • پشم فروش، مهشاد (1389). تاثیر محرک‌های محیطی فروشگاه‌ها بر رفتار خرید تصادفی مصرف‌کنندگان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، ص 1.
 • دانش، محمد امین (1393). بررسی تأثیر محیط فروشگاه با رفتار خرید مصرف کننده، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران پردیس البرز، ص 1.
 • صمدی، منصور (1382). رفتار مصرف کننده، تهران، نشر آوییژ. چاپ اول.
 • کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری (1999). اصول بازاریابی، ترجمه: دکترعلی پارساییان، 1390. تهران، نشر ادبستان-آیلار.
 • گیاهی، یاسمن (1389). نقش جاذبه‌های محیط فروشگاه بر رفتار مشتری و میزان افزایش فروش، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت بازاریابی، تهران، گروه پژوهشی آریانا.
 • ملکی، مژگان (1392). بررسی تاثیر عناصر فضای داخلی بر رفتار خرید مصرف کننده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در سطح تهران، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تهران، ص 1.
  • Ø Afza, S (2013). Factors influencing successful brand extension into related and unrelated product categories, Asian Economic and Financial Review, 3(2): 216-226.
  • Ø Ariffin, H., Bibon F., & Fahmi, M (2011). Restaurant’s atmospheric elements:what the customer wants, Journal of Asian Behavioural Studies, 1(2): 33-43.
  • Ø Babin, B.J., & Attaway, J.S (2000). Atmospheric affect as a tool for creating value andgaining share of customer, Journal of Business Research, 49(2): 91-99.
  • Ø Bee, C.C., & Kahle, L.R (2006). Relationship marketing in sports: A functional approach, Sport Marketing Quarterly, 15(2): 102-110.
  • Ø Grayson Rollo, A.S., & McNeill, L.S. (2009). Using atmospheric elements in service retailing:understanding the bar environment, Journal of Services Marketing. 23(7): 517-527.
  • Ø Han, H., & Ryu, K (2009). The roles of the physical environment, price perception, and customer satisfaction in determining customer loyalty in the restaurant industry, Journal of Hospitality and Tourism Research, 33 (4): 487-510.
  • Ø Jayant, V., Joshi, V., & Kulkarni, R (2012). A factorial study of impact of storeatmospherics in organized retail chain stores on customers shopping experience, Management Insight, 8(2): 89-98.
  • Ø Kim, K.Y (2001). Experiential retailing: an interdisciplinary approach to success indomestic and international retailing, Journal of Retailing and consumer services, 8: 287-9.
  • Ø Ko, E., Taylor, C., Sung, H., Lee, J., Wagner, U., Navarro, D., Wang, F (2012). Global marketing segmentation usefulness in the sportswear industry, Journal of Business Research, 65: 1565-1575.
  • Ø Kotler, P., Brown, L., Stewart, A., Burton, S., & Armstrong, G (2007). Marketing. 7thed., Pearsons Education Australia, Frenchs Forest. N.S.W.
  • Ø Lee, H (2010). Factors influencing customer loyalty of mobile phone service: Empiricalevidence from Koreans, Journal of Internet Banking and Commerce. 15 (2): 1-14.
  • Ø Liu, Ch., Guo, Y., & Lee, Ch (2011). The effects of relationship quality and switchingbarriers on customer loyalty, International Journal of Information Management, 5 (4): 71-79.
  • Ø Majumdar, M., Kiran, V., & Kishore, K (2012). Innovation in in-store promotions: effects onconsumer purchase decision, European Journal of Business and Management, 4(9): 36-44.
  • Ø Nemec, J., Nemec, M., Pavlík, M (2014). Public financing of sports in the Czech Republic and the Slovak Republic: processes and their evaluation, Life  Sci Journal, 11(12): 537-541.
  • Ø Pons, F., Laroche, M., & Mourali, M (2006). Consumer reactions to crowded retail settings:Cross-cultural differences between North America and the Middle East, Psychology & Marketing, 23 (7): 555-572.
  • Ø Ruzeviciute, R., & Ruzevicius, J (2010). Brand equity integrated evaluation model: consumer-based approach, Economics and Management, 15: 719-725.
  • Ø Ryu, K., & Jang, S (2007). The effect of environmental perceptions on behavioral intentions through emotions: The case of upscale restaurants, Journal of Hospitality & Tourism Research, 31: 56-72.
  • Ø Sherman, E., Mathur, A., & Smith, R.B (1997). Store environment and consumer purchase behavior: mediating role of consumer emotions, Psychology and Marketing, 14(4): 361-378.
  • Ø Sui, T., Raab, C., & Kim, Y.S (2012). Determinants of customer loyalty and purchasing behavior for full-service and limited-service hotels, International Journal of Hospitality Management, 31(2): 319-328.
   • ØWu, L (2011). Satisfaction, inertia, and customer loyalty in the varying levels of the zone of tolerance and alternative attractiveness, Journal of Services Marketing, 25 (5): 310-322.