دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، پاییز 1396، صفحه 205-1 
6. طراحی الگوی توسعه ورزش همگانی در استان هرمزگان

صفحه 86-101

مهدی سوادی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمدحسن قلی زاده؛ حمیدرضا گوهررستمی


8. تحلیل راهبردی فوتبال استان گلستان و ارائة استراتژی‌های مناسب

صفحه 119-139

شهرام شفیعی؛ هشام رستمی؛ حسین ممشلو؛ سمانه ده‌پناه


11. بررسی رابطه فعالیت بدنی با سلامت اجتماعی مردم شهر تالش

صفحه 175-188

مهربان پارسا؛ محمدرضا نیک نژاد؛ سید پویا رسولی نژاد