طراحی الگوی ساختاری سیاست‌های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

2 دانشیار گروه مدیریت ورزش، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزش، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف طراحی الگوی ساختاری سیاستهای مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان انجام شد.
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی و جامعه آماری، کارشناسان وزارت ورزش و جوانان(466 نفر) بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی ـ مورگان 214 نفر بود. اما به جهت پیش فرضهای لازم روشهای آماری، پرسشنامه ها بین 320 نفر توزیع گردید. از312 پرسشنامه مرجوع، 294پرسشنامۀ قابل استفاده، بعنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه اطلاعات فردی، سیاستهای مدیریت منابع انسانی، کارایی سازمانی پین پریانگ و سینگ سای(2012) و اثربخشی سازمانی هسو(2002) بود. از تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی با چرخش متعامد، برای شناسایی عوامل متغیرهای تحقیق و روایی ساختاری ابزار استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمونهای KMO وکرویت بارتلت، همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره، تحلیل عاملی، تحلیل مسیر و برای ارایه مدل معادلات ساختاری، از نرم افزارهای SPSS و لیزرل استفاده شد.
یافته ها: تحلیل عاملی اکتشافی پنج عامل برای سیاستهای مدیریت منابع انسانی و دو عامل برای عملکرد سازمانی شناسایی نمود که به ترتیب 61 و 44 درصد واریانس کل را تبیین می نمودند. ضریب همبستگی چندگانه (مولتیپل رگرسیون) بین ابعاد سیاستهای مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در سطح اطمینان 99 درصد، معنی دار و حدود 51 درصد تغییرات عملکرد سازمانی متأثر از مؤلفه‌های سیاستهای مدیریت منابع انسانی بود. مدل تحقیق نیز از برازش مطلوبی برخوردار بود. تحلیل مسیر نشان داد سیاستهای مدیریت منابع انسانی دارای ضریب اثر 61/0 بر عملکرد سازمانی می باشد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج، سیاستهای مدیریت منابع انسانی و ابعاد آن، قدرت تبیین اثربخشی و کارایی سازمانی را دارا می باشند و در سیاستگذاری های منابع انسانی باید مورد توجه مدیران قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Structural Model of Human Resource Management Policies and Organizational Performance in Ministry of Sport and Youth

نویسندگان [English]

 • Zahra Beigomi 1
 • Mehrzad Hamidi 2
 • Seyed Nasrollah Sajadi 2
 • Habib Honari 3
1 Assistant Professor in Department of Physical Education, Zahedan University of Medical Sciences
2 Associate Professor in Sport Management, University of Tehran
3 Associate Professor in Sport Management, University of Allameh Tabatabaie, Tehran
چکیده [English]

Objective: The main purpose of this research was designing the structural model of human resource management policies and organizational performance in Ministry of Sport and Youth.
Methodology: Research method was Descriptive and correlation type.  The target population was 466 experts of Ministry of Youth and Sport. Using krejcie- Morgan table, the sample size was determined 214. However, due to need of adequate statistical method, 320 questionnaires were distributed. From returned questionnaire (312), 294 questionnaires were suitable that considered as sample size. The research instruments included basic demographic information, human resource management policies questionnaire, organizational efficiency (Pinprayong & Siengtai, 2012) and organizational effectiveness (Hsu, 2002). To identify the dimensions of variables, factor load and construct validity, confirmatory and exploratory factor analysis was used with varimax rotation. Data analysis was done by test sampling adequacy (KMO) and Bartlett, Pearson correlation, regression, factor analysis, path analysis and structural equation modeling techniques with using SPSS and LISREL software. 
Results: Exploratory factor analysis identified five dimensions for Human Resource Management policies and tow dimensions for organizational performance that explained 61 and 44 percent of total variance. Multiple regression coefficients between human resource management policies and organizational performance were significant at % 99 confidence level. Human resource management policies predicted 51 percent of variance of organizational performance. The proposed research model had good fit in target population. Path analysis showed that coefficient effect of human resource management policies on organizational performance was %61.
Conclusion: According the results, human resource management policies and its dimensions could explain organizational effectiveness and efficiency and should be applied in policy - making by managers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Structural Model
 • Human Resource Management Policies
 • Organizational Performance
 • Ministry of Youth and Sport
 • آرمسترانگ، مایکل(2006)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، راهنمای عمل، ترجمه اعرابی، سید محمد؛ مهدیه، امید (1389)، چاپ دوم، ویرایش سوم، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، صص26.
 • ابراهیمی نژاد، مهدی؛ محی الدینی، زهرا(1388)، بررسی رابطة بین انتخاب کارکنان و اثربخشی سازمان مورد سنجی در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، پژوهش های مدیریت، سال 2، شماره 3، صص 147 – 117.
 • الوانی، مهدی؛ احسانی، غلام عباس(1378)، تاثیر ارزشیابی عملکرد کارکنان بر اثربخشی عملکرد نیروی انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اداری و مدیریت، دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم.
 • بدری آذرین، یعقوب؛ طالبیان نیا، حسین؛ سلمانی، علی(1392)، راهکارهای توسعۀ منابع انسانی ورزش ژیمناستیک، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 19، صص92 - 81.
 • خلیل نژاد، شهرام(1386)، انواع پرداختهای تشویقی، ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره 182.
 • خیرخواه حسن آبادی، اکبر(1382)، بررسی نقش آموزش در افزایش کارایی کارکنان اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
 • ذباح، لیلا(1388)، مدیریت منابع انسانی در پرتو ارزش های استراتژیک حاکم بر بخش انرژی، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، شماره 7، صص 96- 61.
 • سید جوادین، سید رضا؛ فراحی، محمد مهدی(1391)، اثربخش ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمانهای موفق، پژوهش های مدیریت در ایران، سال 16، شماره 1 (پیاپی 75) ، صص 37- 19.
 • شمس، ناصر؛ کاظم پور مقدم، فرناز(1389)، اندازه گیری انگیزه شاغلین و رضایت شغلی در صنعت و نقش دانشگاه و دولت در بهبود آن، نشریه صنعت و دانشگاه، سال سوم، شماره 7 و 8، 65- 57.شیخ الاسلامی، معصومه (1391)، نقش مدیریت منابع انسانی در ایجاد مزیت رقابتی در سازمان ها، ماهنامه کار و جامعه، شماره 147، صص 72 - 61.
 • طبیبی، سید جمال الدین؛ وطن خواه، سودابه؛ نصیری پور، امیر اشکان؛ وحدت، شقایق(1390)، عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه های انسانی در بیمارستانهای سازمان تأمین اجتماعی ایران، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، شماره 2(پیاپی 59)، صص 62 ـ55.
 • عباسی، ابراهیم؛ رشیدی، عزیز(1391)، بررسی تأثیر اجرای دوره های آموزشی بر عملکرد کارکنان سازمان تأمین اجتماعی، فرایند مدیریت و توسعه، دوره 25، شماره 3(پیاپی81)، صص 144- 121.
 • عیوض زاده، اسماعیل؛ معینان، داود(1389)، تأثیر مدیریت منابع انسانی بر بهبود اثربخشی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، برنامه ریزی درسی ـ دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره 27، صص 306- 297.
 • ناصری محمدآبادی، علی؛ نوری، ابوالقاسم؛ عسکری، آزاده؛ صادق، رباب(1387)، نقش میانجی تناسب فرد ـ سازمان و فرد ـ شغل، در رابطه میان انگیزه ی خدمت به خلق و عملکرد شغلی در پرستاران بیمارستانهای دولتی شهر اصفهان، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 9، شماره 5، صص744 – 733.
 • هاشمی فر، اسماعیل(1377)، توسعه منابع انسانی، نگرشی بر اهمیت و ضرورت توجه به آموزش و بهسازی منابع انسانی، اصلاح و تربیت، شماره 45، صص10 - 7.
  • Ø Abdullah, Zaini., Ahsan, Nilufar & Alam, Syed Shah (2009).  The Effect of Human Resource Management Practices on Business Performance among Private Companies in Malaysia,Intrnational Journal of Business Management, 4)6): 65- 73.
  • Ø Abeysekera, Ruwan (2007). The Impact of Human Resource Management Practices on Marketing Executive Turnover of Leasing Companies in Sri Lanka, Contemporary Management Research, 3(3): 233-252.
  • Ø ALDamoe, Fathi Mohamed Abduljlil,. Yazam, Mohamd &  Kamal, Ahmid Bin (2012). The Mediating Effect of HRM Outcomes (employee retention) on the Relationship between HRM Practices and Organizational Performance, International Journal of Human Resource Studies, 2(1): 75- 89.
  • Ø Adeniyi Mudashiru, Mustapha., Ilesanmi, O. A & Aremu, M (2013). The Impacts of well Planned Recruitment and Selection Process on Corporate Performance in Nigerian Banking Industry, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(9):633- 648.
  • Ø Azmawani, Abd Rahman., Siew, Imm Ng., Murali, Sambasivan & Florence, Wong (2013). Training and organizational effectiveness: moderating role of knowledge management process, European Journal of Training and Development, 37(5): 472 – 488. 
  • Ø Binti Daud, Normala (2006). Human Resource Management Practices and Firm Performance: The Moderating Roles of Strategies and Environmental Uncertainties, A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at University Sains Malaysia (USM).
  • Ø Chukwu,  Benjamin & Igwe, I. Rev. Fr. Anthony A (2012). Effect of Selection Process on Organizational Performance in the Brewery Industry of Southern Nigeria, European Journal of Business and Management, 4(14): 103-118.
  • Ø De Silva, M. M. c (2014). The Impact of Job Satisfaction and Employee Education on Employee Efficiency, Social Affairs, 1(1): 30-51.
  • Ø Elasfer, Elhusein H & Karami, Azhdar (2008), The Effectiveness of Selected Human Resources Management Practices on Organizational Performance and Objectives (A Case Study of the Libyan Iron and Steel Company), Proceeding of The 5th International Conference On Innovation & Management, Maastricht, Netherlands: 705- 721.
  • Ø Katou, Anastasia A (2008). Measuring the impact of HRM on organizational performance, Journal of Industrial Engineering & Management, 01(02):119-142. 
  • Ø Ladia, Shraddha & Gupta, Saloni (2014). Impact of Organizational Retention Strategies on Employee Turnover, December, 22, 2014}.
  • Ø Mrak, BA, Joel M (2010). Managing Volunteers in Canadian Community Sport Organizations, Thesis for the degree of Masters of Arts in Applied Health Sciences (Sport Management), Faculty of Applied Health Sciences, Brock University, St. Catharines, Ontario.
  • Ø Munjuri, Mercy Gacheri (2011). The Effect of Human Resource Management Practices in Enhancing Employee Performance in Catholic Institutions of Higher Learning in Kenya, International Journal of Business Administration, 2(4): 1-36.
  • Ø Syed, Z & Jamal, Waseef (2012). Universalistic Perspective of HRM and Organizational Performance: Meta-Analytical Study. International Bulletin of Business Administration, 13: 47-58.
  • Ø Triguero, Rafael. Peña-Vinces, Jesús,. González-Rendon Manuel & Sánchez-Apellaniz, Mercedes (2012).  Human Resource Management Practices Aimed at Seeking the Commitment of Employees on Financial and Non-Financial (Subjective) Performance in Spanish Firms: An Empirical Contribution, Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 17(32):17-31.